Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bloemendaal

Noodverordening verbod geluidsapparatuur, drankgebruik en bezit alcoholhoudende drank

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBloemendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNoodverordening verbod geluidsapparatuur, drankgebruik en bezit alcoholhoudende drank
CiteertitelNoodverordening verbod geluidsapparatuur, drankgebruik en bezit alcoholhoudende drank
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 176 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-06-202103-06-2021Nieuwe regeling

04-06-2021

gmb-2021-179327

2021001880

Tekst van de regeling

Intitulé

Noodverordening verbod geluidsapparatuur, drankgebruik en bezit alcoholhoudende drank

DE BURGEMEESTER VAN BLOEMENDAAL

 

Gehoord en gelezen het advies van de teamchef van de politie Kennemer Kust en in afstemming met de officier van justitie in de lokale driehoek als bedoeld in artikel 13 van de Politiewet op 3 juni 2021;

 

Overwegende dat,

 

 • -

  dat in Nederland, maar ook wereldwijd, er een uitbraak is van het coronavirus (COVID-19), behorende tot de groep A van infectieziektes;

 • -

  dat ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de bevolking maatregelen worden genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan;

 • -

  dat het noodzakelijk is in het belang van de veiligheid en gezondheid hetgeen in de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 is bepaald wordt nageleefd;

 • -

  dat gelet op recente ervaringen met grote groepen feestende personen op en in de nabijheid van het strand en in natuurgebieden het naleven van coronamaatregelen wordt overtreden en door aanwezigheid van deze personen bij onder andere illegale pop-up-feesten de kans op verdere verspreiding van covid-19 op onaanvaardbare wijze wordt vergroot;

 • -

  dat is gebleken dat geluidsapparatuur, muziekinstrumenten en drank worden vervoerd naar het strand en natuurgebieden om deze feesten mee te faciliteren;

 • -

  de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van individuele burgers;

gelet op het bepaalde in artikel 176 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

Artikel 1 Verboden drankgebruik

 • 1.

  Het is voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt verboden op een openbare plaats, omschreven in het tweede lid, alcoholhoudende drank te gebruiken of flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

 • 2.

  De openbare plaats bedoeld in het eerst lid, betreft: het strand en omgeving (gemeente Bloemendaal) omzoomd door: de Noordzee, het strand, Parnassiaweg, de Zeeweg tot de grens van de gemeente Zandvoort de Boulevard Barnaart.

 • 3.

  Het bepaalde in het eerste en tweede lid niet geldt voor:

  • a.

   een terras dat behoort bij een horecabedrijf, als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet;

  • b.

   een andere plaats dan een horecabedrijf, als bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de Drank- en Horecawet

Artikel 2 Overig geluidhinder

 • 1.

  Het is verboden geluidsapparatuur, inclusief muziekinstrumenten met geluidsversterking aanwezig te hebben op een openbare plaats, omschreven in het tweede lid, met uitzondering van inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer of het besluit en woningen en bijbehorende erven.

 • 2.

  De openbare plaats bedoeld in het eerst lid, betreft: het strand en omgeving (gemeente Bloemendaal) omzoomd door: de Noordzee, het strand, Parnassiaweg, de Zeeweg tot de grens van de gemeente Zandvoort de Boulevard Barnaart.

   

Dit besluit treedt in werking op 3 juni 2021 om 18.00 uur.

Dit besluit kan worden aangehaald als: “Noodverordening verbod geluidsapparatuur, drankgebruik en bezit alcoholhoudende drank”.

 

Overveen,3 juni 2021

De burgemeester van Bloemendaal,

E.Roest