Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Limburg

Aanwijzing NKL1999 voor project Opwaardering Maaslijn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLimburg
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingAanwijzing NKL1999 voor project Opwaardering Maaslijn
CiteertitelAanwijzing NKL1999 voor project Opwaardering Maaslijn
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-06-2021Nieuwe regeling

01-06-2021

prb-2021-4344

PB 035-2021

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing NKL1999 voor project Opwaardering Maaslijn

Gedeputeerde Staten van Limburg,

 

overwegende

 

dat Provinciale Staten een Provinciaal Inpassingsplan vast zullen stellen voor de ruimtelijke inpassing van de Opwaardering Maaslijn op het grondgebied van de Limburgse gemeenten Mook en Middelaar, Venray, Horst aan de Maas, Venlo, Beesel en Roermond;

 

dat wij daartoe een concept Provinciaal Inpassingsplan in procedure hebben gebracht;

 

dat daarbij nauw wordt samengewerkt met ProRail B.V. om de afgesproken planning te realiseren en de kosten te beperken;

 

dat binnen dit project onder meer het verleggen van kabels en leidingen van derden aan de orde is, op grondgebied dat niet tot eigendom of beheersgebied behoort van ProRail of de Provincie Limburg;

 

dat met de bedrijven en instanties die de kabels en leidingen beheren een nationaal afsprakenkader is overeengekomen voor de vergoeding van kosten en investeringen die met het verleggen van kabels en leidingen zijn gemoeid, te weten de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (NKL 1999) en de Overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten beheersgebied 1999 (Overeenkomst) tussen de Staat, EnergieNed, VELIN en VEWIN;

 

dat daarnaast een procedurele afsprakenkader overeengekomen is gekomen dat is vastgelegd in het Uitvoeringsprotocol Schadevergoeding Kabels en leidingen SKL van 14 september 2001;

 

dat dit afsprakenkader ook veelvuldig door andere overheden wordt gehanteerd of – in het Limburgse geval – geïncorporeerd wordt in een eigen regeling;

 

dat wij, voortvloeiend uit de opgestarte ruimtelijke besluitvorming, deze nationale kaders van overeenkomstige toepassing kunnen verklaren op de kabels en leidingen die binnen het plangebied en voortvloeiend uit het project Opwaardering Maaslijn moeten worden verlegd;

 

dat partijen als gevolg daarvan een duidelijk kader hebben voor hun rechten, plichten en vergoedingen en voortvarend de uitvoering van deze onderdelen van het project kunnen aanpakken;

besluiten:

voor het plangebied en de voor de vergoedingen voor de verlegging van kabels en leidingen relevante omgeving van het gepubliceerde concept Provinciaal Inpassingsplan voor de Opwaardering Maaslijn in de gemeenten Mook en Middelaar, Venray, Horst aan de Maas, Venlo, Beesel en Roermond van overeenkomstige toepassing te verklaren:

de materiële uitgangspunten van de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (NKL1999), en de Overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten beheersgebied 1999 (Overeenkomst 1999), en de procedurele uitgangspunten van het Uitvoeringsprotocol Schadevergoeding Kabels en leidingen SKL van 14 september 2001.

 

Maastricht,1 juni 2021

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer J.W.Remkes

secretaris,

de heer drs. G.H.E.Derks MPA