Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Ondermandaat directeur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen Gelderland 2018 wijziging 1

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Regio Nijmegen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOndermandaat directeur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen Gelderland 2018 wijziging 1
CiteertitelBesluit ondermandaat Omgevingsdienst Regio Nijmegen mandaat Gelderland 2018 wijziging 1
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-05-202101-03-2021wijziging

19-05-2021

bgr-2021-419

Dir 2021.002

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaat directeur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen Gelderland 2018 wijziging 1

 

De directeur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen,

- gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

- gelet op de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen;

- gelet op de aanvulling op het mandaatsbesluit van het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland 2018 verleend aan de directeur Omgevingsdienst Regio Nijmegen, daartoe besloten door vermeld college op 21 april 2021, in werking getreden op 30 april 2021 welke terugwerkende kracht heeft tot 1 maart 2021;

 

Besluit

 

 

B. Aan de afdelingshoofden Interne dienstverlening, Vergunning 1, Vergunning 2, Handhaving 1, Handhaving 2 en Juridisch advies te mandateren:

1. De uitoefening van bovengenoemde aanvulling op het mandaatsbesluit Omgevingsdienst Regio Nijmegen Gelderland 2018, d.d. 21 april 2021 aan de directeur van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen toegekende bevoegdheden;

2. De ondertekening van stukken bij de uitoefening van de 1 genoemde bevoegdheden.

Onder de voorwaarde dat de bevoegdheden worden uitgeoefend overeenkomstig de instructies en voorwaarden van het verstrekte mandaat zoals in de aanhef vermeld.

Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt, voor zover van toepassing, met mandaat gelijkgesteld:

a. de verlening van volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen,

en

b. de machtiging om (feitelijke) handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie en heeft terugwerkende kracht tot 1 maart 2021.

Dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit ondermandaat Omgevingsdienst Regio Nijmegen mandaat Gelderland 2018 wijziging 1”.

 

Nijmegen, 19 mei 2021

M.M.C. Prins

Directeur