Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rozendaal

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal houdende regels omtrent het aanwijzen van plaatsen waar het verboden is om te parkeren (Aanwijzingsbesluit parkeerverbod berm in Nationaal park Veluwezoom / Posbank / Rozendaal)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRozendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal houdende regels omtrent het aanwijzen van plaatsen waar het verboden is om te parkeren (Aanwijzingsbesluit parkeerverbod berm in Nationaal park Veluwezoom / Posbank / Rozendaal)
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeerverbod berm in Nationaal park Veluwezoom / Posbank / Rozendaal
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagekaart Kluizenaarsweg (parkeerverbod)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Rozendaal/489465/CVDR489465_3.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-05-2021nieuwe regeling

04-05-2021

gmb-2021-154150

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal houdende regels omtrent het aanwijzen van plaatsen waar het verboden is om te parkeren (Aanwijzingsbesluit parkeerverbod berm in Nationaal park Veluwezoom / Posbank / Rozendaal)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal;

 

Overwegende dat:

 • -

  Op grond van artikel 1 onder b. van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) een berm onderdeel uitmaakt van de weg op basis van artikel 10, lid 1 van het reglement Verkeerstekens en Verkeersregels 1990 (RVV) het parkeren van voertuigen in de berm is toegestaan;  

 • -

  Er situaties zijn dat het berm parkeren ongewenst, schadelijk, hinderlijk en/of gevaarlijk is;  

 • -

  Naar aanleiding van de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 23 mei 2016 het instellen van een parkeerverbod, ingevolge artikel 65, lid 2 RVV, zich niet meer uitstrekt over de berm van de weg;  

 • -

  Op grond van artikel 5:10, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Rozendaal (APV) het verboden is een voertuig te parkeren of te laten stilstaan op een door het college aangewezen, niet tot de rijbaan behorend weggedeelte;  

 • -

  In het kader van de handhaving van openbare orde en de bescherming van natuurgebieden het noodzakelijk is om gebieden aan te wijzen waar het is verboden om voertuigen in de berm te parkeren;  

 • -

  Het zeer ongewenst is dat in een natuurgebied als het Nationaal park Veluwezoom auto’s naast de weg geparkeerd staan en dat daar tegen opgetreden moet kunnen worden om de natuur te beschermen en de doorstroming van het verkeer te allen tijde te kunnen waarborgen;  

 • -

  Vanuit het oogpunt van proportionaliteit en evenredigheid alleen daar een verbod kan worden ingesteld waar objectief aantoonbaar sprake is van overlast door het parkeren in de berm.  

Gelet op bepaalde in artikel 5:10 lid 1 van de APV;

BESLUIT:  
 • 1.

  Het hierna volgende gebied aan te wijzen, waar het is verboden om voertuigen in de berm te parkeren:

  • a.

   het gehele natuurgebied dat deel uitmaakt van Nationaal park Veluwezoom gelegen op het grondgebied van de gemeente Rozendaal zoals aangegeven op de kaart in bijlage 2; 

  • b.

   de bebording aan te passen op alle toegangswegen zodat voor iedereen duidelijk is dat het parkeren van voertuigen in de berm is verboden.  

 • 2.

  Dat dit besluit niet van toepassing is op voertuigen die worden gebruikt voor werkzaamheden in opdracht van een bestuursorgaan of openbaar lichaam.  

 • 3.

  Dat dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit parkeerverbod berm in Nationaal park Veluwezoom / Posbank / Rozendaal”.  

 • 4.

  Dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking.

Rozendaal, 4 mei 2021

Burgemeester en wethouders van Rozendaal,

De secretaris,

B.Boelens

de burgemeester,

drs. E. Weststeijn