Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doesburg

Aanvullende beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Doesburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoesburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanvullende beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Doesburg
CiteertitelAanvullende Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Doesburg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-05-2021Nieuwe regeling

30-03-2021

gmb-2021-151598

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanvullende beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Doesburg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doesburg;

BESLUIT;

 

Vast te stellen: de beleidsregel ‘Aanvullende beleidsregels leerlingenvervoer’.

 

1. Inleiding

De wettelijke basis voor het leerlingenvervoer is vastgelegd in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs. Deze wetten geven de gemeenteraad de opdracht om een verordening vast te stellen voor het vervoer van leerlingen naar scholen voor (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. In deze verordening dienen de aanspraken van ouders/verzorgers op een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de vervoerskosten vastgelegd te worden. Het college is belast met de uitvoering van deze regeling.

De gemeenteraad heeft de Verordening leerlingenvervoer gemeente Doesburg 2014 vastgesteld. Het college heeft in 2014 in aanvulling op deze verordening beleidsregels vastgesteld. Deze beleidsregels hanteert het college bij de uitvoering van de verordening en de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van de dienstverlening bij de uitbesteding van het door de gemeente verzorgde vervoer.

 

Voor de zomer willen we een nieuwe verordening voor het leerlingenvervoer vast laten stellen, zoals deze door de VNG wordt aangereikt. Vooruitlopend op deze nieuwe verordening willen wij middels dit document aanvullende beleidsregels beschrijven die het college kan toepassen om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid te stimuleren.

Beleidsregel 13: Vervoersvormen en vergoedingen

Bij aanspraak op een vergoeding leerlingenvervoer, mag de aanvrager kiezen voor een alternatieve vervoersvorm, als aan de voorwaarden daarvoor voldaan is, volgens onderstaand schema:

 

Vervoersvorm:

Primair onderwijs tot en met 6 km

Primair onderwijs boven 6 km

Voortgezet onderwijs tot en met 10 km

Voortgezet onderwijs boven 10 km

Fiets zelfstandig

n.v.t.

(geen recht)

n.v.t.

(te grote afstand)

€ 0,18 per km enkele-reis afstand

per schooldag*

n.v.t.

(te grote afstand)

Fiets met begeleiding wegens handicap

€ 0,54 per km

enkele-reis-afstand

per schooldag

n.v.t.

(te grote afstand)

€ 0,54 per km

enkele-reis-afstand

per schooldag

n.v.t.

(te grote afstand)

OV zelfstandig

n.v.t.

(geen recht)

OV-pas

OV-pas*

OV-pas*

OV met begeleiding

OV-pas kind en

begeleider

OV-pas kind en

begeleider

OV-pas kind en

begeleider

OV-pas kind en

begeleider

E-bike

n.v.t.

(kan op fiets)

€ 0,38 per km

enkele-reis-afstand

per schooldag

n.v.t.

(kan op fiets)

€ 0,38 per km

enkele-reis-afstand

per schooldag

Brommer of scooter (vanaf 16 jaar)

n.v.t.

(kind is te jong)

n.v.t.

(kind is te jong)

n.v.t.

(kan op fiets)

€ 0,38 per km

enkele-reis-afstand

per schooldag

Auto i.p.v. OV

n.v.t.

(geen recht)

Kosten OV tot

maximaal kosten OV-pas

Kosten OV tot

maximaal kosten OV- pas *

Kosten OV tot

maximaal kosten OV- pas *

Auto i.p.v. taxi

€ 0,78 per km

enkele-reis-afstand

per schooldag

€ 0,78 per km

enkele-reis-afstand

per schooldag

€ 0,78 per km

enkele-reis-afstand

per schooldag

€ 0,78 per km

enkele-reis-afstand

per schooldag

* Geldt alleen voor een leerling die voorafgaand een toekenning taxivervoer wegens een handicap had, vanaf hetzelfde woonadres naar dezelfde school en voor maximaal de duur van 3 jaar. Als dat niet het geval is, is er geen recht op een vergoeding. (Overgangsregeling: zie beleidsregel 15)

Beleidsregel 14. Vergoeding E-bike

Op grond van beleidsregel 13 kan de aanvrager, bij een toegekende aanspraak, kiezen voor de vervoersvorm E-bike met een vergoeding van € 0,38 per kilometer afstand-enkele-reis, per schooldag, als de reisafstand méér dan 6 km (BO/SBO/SO) resp. 10 km (VO/VSO) is.

Indien het voor de aanvrager niet mogelijk is de aanschaf van een E-bike voor dit doel te ineens bekostigen, kan in plaats van de kilometervergoeding een aanvraag ingediend worden voor een vergoeding voor de aanschaf van een E-bike ter waarde van maximaal € 2.000 incl. btw.

De aanvrager moet daarbij verklaren dat het de verwachting is dat de leerling nog tenminste drie jaar op alle schooldagen per E-bike vanaf hetzelfde woonadres en naar dezelfde school zal blijven reizen. Daarbij moet de aanvrager verklaren akkoord gaan met het afzien van aanspraak op elke andere vorm van leerlingenvervoer gedurende de drie jaar van toekenning. Tenzij de situatie onverwacht zodanig gewijzigd is dat een andere vorm van vervoer noodzakelijk is geworden en een aanvraag hiervoor aan alle overige criteria voldoet en er in redelijkheid een verrekening plaatsvindt over de periode waarin de E-bike niet meer voor dit doel gebruikt zal worden.

In situaties die niet aan deze voorwaarden voldoen, kan eventueel een afwijkende afspraak overeengekomen worden, waarbij in principe geldt dat bij verkorting van de periode naar rato een lager toekenningsbedrag danwel een terugvordering van te veel ontvangen bedragen zal plaatsvinden.

Beleidsregel 15. OV-pas

Bij aanspraak op een vergoeding openbaar vervoer, wordt aan de leerling en, als daar aanspraak op is, ook de begeleider een OV-pas verstrekt.

 • Met de OV-pas kan de leerling zeven dagen per week onbeperkt reizen in alle bussen van Arriva in het vervoersgebied en, indien noodzakelijk om naar de school te kunnen reizen, tevens in alle streekbussen van Breng in de regio en het stadsvervoer in Arnhem. De pas staat op naam en kan alleen door de leerling zelf gebruikt worden;

 • De pas is vanaf de ingangsdatum een jaar (365 dagen) geldig, maar niet langer dan tot het einde van het laatste periode van aanspraak op leerlingenvervoer of tot de toekenning, om welke reden dan ook, beëindigd wordt;

 • Indien de beperking van de leerling met zich mee brengt dat bij het reizen met openbaar vervoer begeleiding noodzakelijk is, wordt tevens een VEP-pas versterkt voor een begeleider. De begeleiderspas staat niet op naam en kan dus wisselend door meerdere personen die in de begeleiding voorzien, gebruikt worden;

 • De aanvrager dient het per direct aan de gemeente door te geven als de leerling gaat verhuizen, naar een andere school gaat, of op een andere wijze naar school gaat reizen, of anderszins sprake is van een mogelijke wijziging in het recht op leerlingenvervoer, waarbij de gemeente de mogelijkheid heeft de pas(sen) in te trekken;

 • Bij gebruik van de pas(sen) in perioden waarop geen aanspraak was op leerlingenvervoer of gebruik van de pas(sen), kunnen de kosten hiervan naar rato, van de aanvrager worden teruggevorderd;

 • Als de goedkoopste reismogelijkheid met openbaar vervoer goedkoper is dan de OV- pas(sen) gerekend over dezelfde periode, kan de gemeente in plaats van een OV- pas(sen) die vergoeding toekennen;

 • De aanvrager kan zelf ook verzoeken om een vergoeding in plaats van de OV-pas, die dan zal worden bepaald op de kosten van de goedkoopste reismogelijkheid met openbaar vervoer, tot een maximum van de kosten van de OV-pas, gerekend over dezelfde periode.

Beleidsregel 16. Tijdelijke overgangsregeling niet-gehandicapte VO- en VSO-leerlingen met een eerdere toekenning taxivervoer

Deze beleidsregel is van toepassing op leerlingen van VO en VSO-scholen, aan wie in het schooljaar 2020-2021 leerlingenvervoer in de vorm van taxivervoer was toegekend, of die in dat schooljaar een toekenning taxivervoer hebben laten omzetten in een vergoeding openbaar vervoer of E-bike.

Indien bij een herhaalaanvraag voor leerlingenvervoer vanaf hetzelfde woonadres naar dezelfde school, wordt vastgesteld dat de leerling per fiets, E-bike, brommer, scooter of met openbaar vervoer kan reizen, geldt voor deze leerling, dat deze in aanmerking kan komen voor een vergoeding voor deze reizen. Dit is een tijdelijke verruiming van paragraaf 3 van de verordening, waarin is bepaald dat er in het voortgezet onderwijs (VO en VSO) alleen aanspraak is op een vorm van leerlingenvervoer als de leerling, in algemene zin, vanwege een handicap of beperking niet zelfstandig per fiets of met openbaar vervoer kan reizen.

 

Toelichting: Deze overgangsregeling betreft maximaal 19 leerlingen (17 VSO en 2 VO). De verwachte uitstroom en daarbij afbouw van de overgangsregeling, betekent de volgende afbouw van het aantal leerlingen dat maximaal nog van deze regeling gebruik zal kunnen maken:

 

Schooljaar

Aantal leerlingen

2021/2022

maximaal 19

2022/2023

maximaal 18

2023/2024

maximaal 15

2024/2025

maximaal 9

2025/2026

maximaal 7

2026/2027

maximaal 2

2027/2028

0

 

De reden voor deze overgangsregeling is dat het averechts zou werken, om nu een beroep op ouders te doen mee te werken aan het leren hun kind per fiets, E-bike of bus naar school te laten gaan, als ze weten dat ze daar vervolgens geen vergoeding voor krijgen. Voor de gemeente is het belang zoveel mogelijk leerlingen uit de taxi te krijgen, waarbij de veel goedkopere vergoeding t.o.v. de kosten van het taxivervoer een aanzienlijke besparing kan opleveren. Daarnaast vinden wij het ook heel belangrijk dat de zelfstandigheid van deze kinderen wordt gestimuleerd. Als het in kleine stapjes lukt om zelf met het OV te reizen of om zelf naar school te fietsen profiteren kinderen hier hun hele leven van.

 

Voor aanvragen waarbij sprake is van wisseling van school of verhuizing en bij nieuwe leerlingen, geldt dat deze zullen worden getoetst aan de verordening, inhoudende dat voor de leerling die geen handicap heeft waardoor het zelf reizen per fiets en openbaar vervoer onmogelijk is, geen aanspraak is op leerlingenvervoer en dus de aanvraag zal worden afgewezen. In die gevallen is dus de overgangsregeling niet van toepassing.

 • Bij toekenning van een fietsvergoeding bedraagt deze € 0,09 per kilometer;

 • Bij toekenning van een E-bike-vergoeding bedraagt deze € 0,19 per kilometer;

 • Bij toekenning van een brommer- of scootervergoeding bedraagt deze € 0,19 per kilometer;

 • Bij toekenning van een OV-vergoeding, wordt deze verstrekt in de vorm van een OV-pas.

Inwerkingtreding en Citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als ‘Aanvullende Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Doesburg’.

 • 2.

  Deze beleidsregels treden in werking na bekendmaking, maar niet eerder dan met ingang van 1 april 2021.

Aldus vastgesteld door het college d.d. 30 maart 2021.

De secretaris,

P.Werkman

De burgemeester,

drs. L.W.C.M. van derMeijs