Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht voor het gebied Vlietzone

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Cameratoezicht voor het gebied Vlietzone
CiteertitelAanwijzingsbesluit Cameratoezicht voor het gebied Vlietzone
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit Cameratoezicht voor het gebied Vlietzone

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-05-202101-10-2021nieuw besluit

11-05-2021

gmb-2021-150873

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht voor het gebied Vlietzone

 

Nr.

 

AP

 

De burgemeester van Leeuwarden;

 

overwegende:

 

-Dat de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2.77 Algemene plaatselijke verordening kan besluiten tot plaatsing van camera's voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;

 

-Dat het cameratoezicht in het hierna genoemde gebied voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht;

 

-Dat op het cameratoezicht in het hierna genoemde gebied, valt onder het protocol cameratoezicht 2013 en het protocol flexibel cameratoezicht 2017 van de Gemeente Leeuwarden;

 

-Dat het gebied in en rond de Vlietzone al geruime tijd te kampen heeft met verstoringen van de openbare orde en de daarmee gepaard gaande overlast voor de omgeving die voornamelijk door bewoners en bezoekers van en rondom de genoemde straten veroorzaakt wordt;

 

-Dat die overlast bestaat uit:

- ruzies en bedreigingen op straat;

- gebruik van alcohol en verdovende middelen op straat;

- overlast van verwarde personen, zwervers en jeugd;

- het maken van lawaai door gillen en schreeuwen op straat of vanuit ramen van woningen;

- vernielingen;

- het handelen in en gebruiken van verdovende middelen op de openbare weg;

- het gooien van voorwerpen uit woningen op de openbare weg;

- overlast van vuurwerk.

 

-Dat de overlast wordt veroorzaakt door bewoners en bezoekers individueel en in groepen van wisselende samenstelling;

 

-Dat één en ander, mede gelet op de klachten van bewoners in de omgeving die -binnenkomen bij het Meldpunt Overlast Leeuwarden en de politie, niet langer geaccepteerd kan worden;

 

-Dat het in het belang van de openbare orde noodzakelijk is om extra maatregelen te nemen;

 

-Dat de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de veiligheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers;

 

- Dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 

-Dat het aanwijzen van deze gebieden als gebieden met cameratoezicht zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid;

 

-Dat de burgemeester reeds voor de periode van 20 december 2020 tot 1 juli 2020 en middels een besluit tot verlenging van het cameratoezicht tot 1 oktober 2020 op basis van soortgelijke overwegingen het hierna genoemde gebied heeft aangewezen als gebied waar cameratoezicht plaatsvindt zoals bedoeld in artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening;

 

-Dat de burgemeester diverse gremia uit het gebied waar het cameratoezicht plaatsvindt, heeft gehoord met betrekking tot de vraag of het cameratoezicht gelet op een toename van het aantal overlastmeldingen in de afgelopen periode, opnieuw moet plaatsvinden;

 

-Dat vanuit die gremia aangegeven is dat het opnieuw invoeren van het cameratoezicht in het hierna te noemen gebied wenselijk is;

 

-Dat vanuit die gremia eveneens aangegeven is dat het camera toezicht heeft bijgedragen aan een rustiger straatbeeld en vermindering van de overlast;

 

-Dat dit wordt bevestigd door de Politie Noord Nederland in een aan mij verstrekte bestuurlijke rapportage die aangeeft dat het invoeren van het eerdere cameratoezicht in de periode van 20 december 2020 tot 1 oktober 2020 heeft geleid tot aanzienlijk minder overlastmeldingen;

 

-Dat de Politie Noord Nederland in deze bestuurlijke rapportage adviseert om gelet op de toename van de geregistreerde overlastmeldingen opnieuw cameratoezicht in te voeren tot 1 oktober 2021, daar er in de zomermaanden relatief meer overlast is;

 

Gelet op:

 

het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet, 2.77 Algemene plaatselijke verordening, en de schriftelijke consultatie in het driehoeksoverleg als bedoeld in artikel 13 Politiewet 2012;

 

BESLUIT:

 

Het volgende gebied in Leeuwarden aan te wijzen als gebied waar cameratoezicht plaatsvindt als bedoeld in artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening:

 

Vlietzone, specifiek op de beide T-splitsingen van de Bote van Bolswertstraat / Willem Loréstraat en het Keetwaltje / Willem Loréstraat.

 

Middels het cameratoezicht wordt toezicht gehouden in (delen van) de navolgende straten: Bote van Bolswertstraat, Willem Loréstraat, Keetwaltje, Sibrandus Leostraat, als weergegeven op onderstaande kaart.

 

Inzake het aangewezen gebied worden de beelden live uitgekeken indien nodig in verband met handhaving van de openbare orde.

 

De camerabeelden 24 uur per dag worden opgenomen en opgeslagen.

 

De opgenomen beelden worden bekeken indien sprake is van verstoring van de openbare orde, klachten, strafbare feiten of een aangifte.

 

De beelden worden bekeken door daarvoor bevoegde personen.

 

De opgenomen beelden worden ten hoogste 28 dagen bewaard.

 

Dit besluit treedt in werking op 15 mei 2021 en geldt tot 1 oktober 2021.

 

Leeuwarden, 11 mei 2021

 

De Burgemeester voornoemd,

 

 

mr. S. van Haersma Buma

 

 

 

 

Bezwaar maken

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken bij de burgemeester van Leeuwarden. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van bezwaar moet bevatten.

Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij spoedeisende zaken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.