Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terneuzen

Format groenbeheerplan per kern

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerneuzen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFormat groenbeheerplan per kern
CiteertitelGroeidocument Groen! document 4A: Format groenbeheerplan per kern
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpGroeidocument Groen!; document 4A; Format groenbeheerplan per kern
Externe bijlageGroeidocument Groen! doc 4A Format groenbeheerplan

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 21 van de Grondwet
 2. artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-05-2021nieuwe regeling

07-11-2019

gmb-2021-149787

zaaknummer 288437

Tekst van de regeling

Intitulé

Format groenbeheerplan per kern

DOCUMENT 4A: FORMAT GROENBEHEERPLAN PER KERN VERSIE 2019

 

Dit document is een onderdeel van het Groeidocument Groen! De andere documenten die hierbij horen vindt u op onze website via de link www.terneuzen.nl/Inwoners_Terneuzen/Wonen/Groen

Inleiding

 

Voor u ligt ons format voor de beheerplannen per kern voor het openbaar groen in de gemeente Terneuzen. Wij gebruiken dit format om samen met inwoners voor elke kern een eigen beheerplan op te stellen. Indien er voor een kern nog geen beheerplan is opgesteld volgen wij dit conceptbeheerplan voor het onderhoud van het openbaar groen. De gemaakte keuzes in beeldkwaliteit gelden voor een periode van minimaal 4 jaar.

 

Stakeholders

 

Dit format is opgesteld door de gemeente Terneuzen. Wij vragen inwoners om samen met ons invulling te geven aan het format. Onder dit kopje geven wij aan wie er betrokken zijn bij het opstellen van het groenbeheerplan voor de kern. Hierbij valt te denken aan dorps-, wijk-, en stadsraden, (natuur)verenigingen, ondernemers.

Vanuit de gemeente zijn de wijkcoördinator, de uitvoerder Groen en beleidsmedewerker Groen betrokken bij het opstellen van het groenbeheerplan. Zij zorgen voor interne afstemming met de medewerkers van groen en andere afdelingen.

 

Groenstructuur

Opvallende aanwezige ruimtelijke kwaliteiten

Hierin beschrijven we wat we de belangrijkste groene kwaliteiten van de kern vinden en waar de kern veel waarde aan hecht. Voorbeelden hiervan kunnen zijn:

 • 1.

  De diverse aanwezige kreken (b.v. bij o.a Axel, Hoek,

  Terneuzen en Westdorpe)

 • 2.

  (Dorps)bossen

 • 3.

  Grotere groengebieden binnen de bebouwde kom

 • 4.

  Typerende landschapselementen

 • 5.

  Aangrenzende groen/ natuurgebieden

(afbeeldingen plattegrond van de kern met huidige groenstructuren en in de toekomst gewenste groenstructuren)

Knelpunten

Vrijwel elke kern heeft ook knelpunten op het gebied van groen. Straten waar meer overlast wordt ervaren of waar verschillende belangen langs elkaar schuren en wrijving geven benoemen we hier. We kunnen niet altijd alles naar ieders tevredenheid oplossen maar we streven naar een fijne leefomgeving voor iedereen.

 

Ambities

 

Hierin geven we aan waar we naartoe werken. Bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen of doorontwikkelingen zoals aanvullende boomstructuren of verbindingen tussen bestaande groenstructuren. Ook de transformatie van een intensief beheerd gebied naar een meer natuurlijker beheerd gebied kan hierin voorkomen.

 • 1.

  Voor de hele gemeente zetten wij ons in om de huidige biodiversiteit ten minste te behouden waarbij het onze ambitie is deze te verhogen. Hiervoor planten wij bij renovaties in het openbaar groen meer toekomstbestendige bloeiende bij-, vlinder- en vogelvriendelijke beplantingen planten terug.

 

Ontwikkelingen

 

In deze paragraaf geven we aan welke werkzaamheden/ontwikkelingen in de kern te verwachten zijn waarbij in het openbaar groen gewerkt wordt. Hieronder noemen we enkele voorbeelden.

 

Locatie

Werkzaamheden/ontwikkelingen

termijn

Terneuzen Grenulaan/ Koning Willem 1 park

Bomenrij inclusief onderbeplanting vervangen (i.c.m. aanpassing padenstructuur)

2019-2020

Philippine Ankerhof

Sloop woningen en herinrichting gebied

2022

Terneuzen kinderboerderij

Opwaardering tot stadsboerderij?

Nog niet bekend

Begraafplaatsen

Ruimingen/ herinrichting

Nog niet bekend

Diverse locaties

Renovaties openbaar groen jaarlijks te bespreken in dorps-, wijk- of stadsraad

Jaarlijks

 

 

 

 

Participatie

 

Door participatieprojecten in het groenbeheerplan te noemen houden we overzicht waar in de kern welke projecten lopen. Het is op deze wijze een vast bespreekpunt bij het opstellen van het groenbeheerplan. Het kan inwoners op ideeën brengen hoe zij in hun buurt kunnen participeren of ze stimuleren aan te sluiten bij een lopend initiatief.

 

In de kern lopen de volgende participatieprojecten:

Locatie

Participant(en)

Onderwerp

Biervliet (straat)

Omwonenden

Aanleg en onderhoud buurttuin

Terneuzen (straat)

Omwonenden

Aanplant en onderhoud boomspiegels

Terneuzen

Zeeuwse gronden

Aanleg en onderhoud Guerrillatuinen

Hoek

Dorpsraad/inwoners

Input leveren voor groenbeheerplan

Natuurlijke groengebieden

De Steltkluut

Inventarisatie natuurwaarden

 

Beeldkwaliteit/frequenties

 

In het onderhoud van het openbaar groen streven wij naar beeldkwaliteit B. De minimale beeldkwaliteit voor het openbaar groen heeft de gemeenteraad vastgesteld op beeldkwaliteit C. Voor onkruid op verhardingen is de minimum beeldkwaliteit B. Dethon zorgt voor uitvoering van de onkruidbestrijding op verhardingen.

 

In de bijlage zijn werkomschrijvingen toegevoegd. Hierin staat beschreven op welke manier wij te werk gaan bij het uitvoeren van het onderhoud.

 

Uitzonderingen en aandachtspunten in beheer

 

Het meeste groen onderhouden wij zoals omschreven is in de werkomschrijvingen. Daarnaast is er een mogelijkheid om op bepaalde plaatsen maatwerk in beheer te kunnen leveren. Denk hierbij aan stad- of winkelcentra, bij toeristische trekpleisters of monumenten of in gebieden waar bijzondere natuurwaarden andere beheervormen vragen. Een voorbeeld hiervan is het leefgebied van de Knautiabij langs de N61 ter hoogte van het ziekenhuis

 

 

 

 

Wettelijke kaders

 

Binnen het groenbeheer voldoen wij aan de wet natuurbescherming door te werken volgens de gedragscode Bestendig Beheer en Onderhoud Groenvoorzieningen van Stadswerk. Bij renovaties van groenvoorzieningen houden we de gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting aan. Hierdoor beperken we eventuele negatieve invloeden van ons beheer op plant en diersoorten tot een minimum.

 

 

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,

gemeentesecretaris,

burgemeester,

 

J.G. (Jan) Princen

J.A.H. (Jan) Lonink

 

 

 

 

Bijlage 1: Werkomschrijvingen