Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terneuzen

Inhoud en leeswijzer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerneuzen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInhoud en leeswijzer
CiteertitelGroeidocument Groen! document 1: inhoud en leeswijzer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpGroeidocument Groen!; document 1; Inhoud en leeswijzer
Externe bijlageGroeidocument Groen! doc 1: inhoud en leeswijzer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 21 van de Grondwet
 2. artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-05-2021nieuwe regeling

07-11-2019

gmb-2021-148899

zaaknummer 288437

Tekst van de regeling

Intitulé

Inhoud en leeswijzer

DOCUMENT 1:INHOUD EN LEESWIJZERVERSIE 2019

 

Dit document is een onderdeel van het Groeidocument Groen! De andere documenten die hierbij horen vindt u op onze website via de link www.terneuzen.nl/Inwoners_Terneuzen/Wonen/Groen

Inleiding

 

Voor u ligt het groeidocument GROEN! Een ‘levend’ document. We hebben verschillende vormen van groen in onze gemeente. Natuurgebieden, (gemeentelijk) openbaar groen, en privé groen. Al dit groen samen is ons groene netwerk. Elke soort groen heeft zijn eigen aandachtspunten. Een aantal van deze aandachtspunten vraagt om een eigen beleids- of uitvoeringsplan.

Om het grote geheel niet uit het oog te verliezen, verbinden we al deze documenten in dit groeidocument GROEN! In de inhoudsopgave hieronder leest u wat wij nu en/of in de toekomst in het Groeidocument GROEN! opnemen. Alle plannen zijn afzonderlijk te raadplegen op onze website via: www.terneuzen.nl/Inwoners_Terneuzen/Wonen/Groen

Inhoud

 • 1.

  Inhoud en leeswijzer

 • 2.

  Visie op Groen

 • 3.

  Groenstructuurplan

 • 4.

  Beleidsplan Openbaar Groen

  • a.

   Format Groenbeheerplan per kern

  • b.

   Groenbeheerplan Axel*

  • c.

   Groenbeheerplan Biervliet/Driewegen *

  • d.

   Groenbeheerplan Hoek *

  • e.

   Groenbeheerplan Koewacht/Nieuwe Molen*

  • f.

   Groenbeheerplan Margrette/Spui/Schapenbout

  • g.

   Groenbeheerplan Overslag*

  • h.

   Groenbeheerplan Philippine*

  • i.

   Groenbeheerplan Sas van Gent*

  • j.

   Groenbeheerplan Sluiskil*

  • k.

   Groenbeheerplan Terneuzen*

  • l.

   Groenbeheerplan Westdorpe *

  • m.

   Groenbeheerplan Zaamslag/Zaamslagveer/Reuzenhoek*

  • n.

   Groenbeheerplan Zandstraat*

  • o.

   Groenbeheerplan Zuiddorpe*

  • p.

   Technische eisen voor de aanleg van openbaar groen*

 • 5.

  Bomenbeleidsplan 2016

  • a.

   Waardevolle bomenlijst 2016

 • 6.

  Invasieve exotenbeleid *

 • 7.

  Uitvoeringsplan Onkruidbestrijding op verhardingen*

 • 8.

  Beleidsplan Natuur *

 • 9.

  Beleidsplan Biodiversiteit *

  • a.

   Activiteitenprogramma biodiversiteit*

 • 10.

  Natuurwaardenkaart

 • 11.

  Landschapsuitvoeringsplan

 • 12.

  Beleidsplan groene klimaatadaptatie *

  • a.

   Activiteitenprogramma klimaat en duurzaamheid

 • 13.

  Natuur en Milieueducatie

  • a.

   Werkplan 2019

 • 14.

  Planning doorontwikkeling Groeidocument Groen!

* Dit document moeten we nog opstellen.

Leeswijzer Groeidocument Groen!

 

Wij kunnen heel veel schrijven over allerlei zaken die linken hebben met groen. Dat is heel leuk als lezen over groen uw hobby is. Maar hoe vindt u wat u vinden wilt in dit groeidocument? In deze leeswijzer leggen wij de structuur van het groeidocument uit. We geven korte omschrijvingen van wat de deelplannen inhouden. Ook hebben we een begrippenlijst toegevoegd waarin wij gebruikte vaktermen eenvoudig uitleggen.

 

Structuur Groeidocument Groen!

 

De structuur van het groeidocument kunt u vergelijken met een boom zoals op de voorzijde van elk deelplan wordt weergegeven.

De wortels en stamvoet staat hierbij symbool voor de visie. Het is de basis van waaruit de rest vertrekt en geeft stevigheid aan het plan.

De stam staat symbool voor het groenstructuurplan. Het is de kapstok waarmee we alle plannen met elkaar verbinden.

De takken staan symbool voor de beleidsdocumenten. Hierin werken we de ambities uit de visie uit naar doelstellingen.

De bladeren staan symbool voor de uitvoeringsgerichte plannen. Hierin staat hoe we onze doelstellingen uit de beleidsplannen gaan bereiken en wat we wanneer op welke manier hiervoor gaan doen. De meeste vragen die wij van inwoners krijgen gaan over uitvoeringsplannen. Dit is wat ze direct ervaren en zien. Een aantal van deze plannen moeten we nog opstellen, bestaande plannen passen we regelmatig aan of evalueren we. Welke plannen we wanneer aanpassen, evalueren of opstellen is te vinden in de planning doorontwikkeling Groeidocument Groen!

 

 

Korte beschrijving inhoud van de plannen

 

 • 2.

  Visie op Groen

 • In onze visie omschrijven wij beknopt onze ambities op groen. We benoemen onze doelen waar wij in de onderliggende plannen naartoe werken.

 • 3.

  Groenstructuurplan

 • In het groenstructuurplan vindt u waar wij welke soort groen hebben, aan welk groen wij groot belang hechten en welk groen wij willen beschermen, versterken of uitbreiden.

 • 4.

  Beleidsplan Beheer Openbaar Groen

 • In dit beleidsdocument geven we aan hoe we met ons gemeentelijk openbaar groen omgaan. We stellen hierin kaders waarbinnen we de beheerplannen per kern uitwerken. Ook omschrijven we hierin op welke manier we gewenste beeldkwaliteiten denken te bereiken en wat de kosten hiervoor zijn.

  • a.

   Format Groenbeheerplan per kern:

 • Hierin geven we een doorkijk naar hoe een Groenbeheerplan voor een kern eruit komt te zien. Wat valt er te kiezen voor een kern en op welke manier gaan we de kern betrekken.

  • b.

   Groenbeheerplan (kern)*

 • Het groenbeheerplan voor een kern geeft informatie over waar welk groen in een kern aanwezig is en hoe we dat gaan onderhouden.

 • p. Technische eisen voor de aanleg van openbaar groen*

 • 5.

  Bomenbeleidsplan

 • In dit beleidsdocument beschrijven we hoe wij in onze gemeente met bomen omgaan. Waar planten we wel of geen bomen en hoe gaan we om met conflictsituaties rondom bomen.

  • a.

   Waardevolle bomenlijst 2016:

 • Hierin staat benoemd welke bomen wij extra bescherming bieden. Voor het kappen of sterk snoeien van bomen op de deze lijst is een omgevingsvergunning nodig.

 • 6.

  Invasieve exotenbeleid *

 • In dit beleidsdocument beschrijven wij hoe wij welke invasieve exoten willen bestrijden of beheersen.

 • 7.

  Uitvoeringsplan Onkruidbestrijding op verhardingen*

 • In dit uitvoeringsplan beschrijven wij onze uitgangspunten voor de onkruidbestrijding op verhardingen.

 • 8.

  Beleidsplan Natuur *

 • 9.

  Beleidsplan Biodiversiteit *

 • 10.

  Natuurwaardenkaart

 • In dit document is te vinden waar welke flora en fauna te verwachten is.

 • 11.

  Landschapsuitvoeringsplan (LUP)

 • In het LUP beschrijven we hoe (toekomstige) ontwikkelingen binnen de Kanaalzone landschappelijk worden ingepast zodat de leefbaarheid in en nabij de Kanaalzone niet in gedrang komt.

 • 12.

  Beleidsplan groene klimaatadaptatie *

  • a.

   Activiteitenprogramma klimaat en duurzaamheid

 • 13.

  Natuur- en milieueducatie

  • a.

   Werkplan 2019

 • 14.

  Planning doorontwikkeling Groeidocument Groen!

 • Hierin geven wij een doorkijk naar ontwikkelingen binnen het Groeidocument Groen!

* Dit document moeten we nog opstellen.

Begrippenlijst

 

Beeldkwaliteit:De beeldkwaliteit zegt iets over de mate waarin bijvoorbeeld onkruid of overhangende takken aanwezig zijn. A+ staat hierbij voor de hoogste kwaliteit en is arbeidsintensief. D is de laagste kwaliteit en staat gelijk aan geen ondernomen actie. Om de beeldkwaliteit te meten heeft kennisplatform CROW beeldmeetlatten opgesteld (zie hieronder een voorbeeld van een beeldmeetlat voor het snoeien van hagen).

Beheergroep: groep beplantingen of begroeiingen die op een bepaalde manier beheerd wordt. Voorbeelden hiervan zijn: vaste planten, hagen, heesters, bomen, gazon

Biodiversiteit: Soortenrijkdom. Hiermee bedoelen we de mate waarin verschillende soorten dieren en planten die van nature in een gebied voorkomen aanwezig zijn.

Invasieve exoten: Plant- of diersoort die niet van nature hier voorkomt en een bedreiging vormt voor de plant- of diersoorten die wel van nature hier aanwezig zijn.

Kennisplatform CROW: is een kennisinstituut voor inrichting en beheer van de openbare ruimte. CROW stelt aanbevelingen en richtlijnen op over bijvoorbeeld vormgeving en maatvoering van verkeersinfrastructuur. Deze aanbevelingen en richtlijnen publiceren zij in CROW-publicaties of op hun website. De CROW-richtlijnen hebben geen wettelijke status. Over het algemeen geldt wel dat bij afwijking de richtlijnen een goede motivatie gegeven moet kunnen worden.

Klimaatadaptatie: Adaptatie (aanpassing) aan klimaatverandering is het proces waardoor samenlevingen de kwetsbaarheid voor klimaatverandering verminderen of waardoor zij profiteren van de kansen die een veranderend klimaat biedt.

Openbaar groen: Tot openbaar groen rekent men openbare tuinen, parken en openbare groenstroken, soms ook onbebouwde stadsranden, speelplaatsen en water. Doorgaans zijn gemeenten verantwoordelijk voor het beheer en beleid aangaande het openbare groen binnen de bebouwde kom.

 

De gemeenteraad van Terneuzen,

 

griffier

, burgemeester

 

J.H.P. (Joost) de Jong

J.A.H. (Jan) Lonink