Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Brabant-Noord

Verordening periodiek onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid Veiligheidsregio Brabant-Noord

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Brabant-Noord
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening periodiek onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid Veiligheidsregio Brabant-Noord
CiteertitelVerordening periodiek onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid Veiligheidsregio Brabant-Noord
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 213a van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021Deze verordening treed in plaats van de Verordening periodiek onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007.

04-11-2020

bgr-2021-406

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening periodiek onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid Veiligheidsregio Brabant-Noord

 

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 4 november 2020;

 

overwegende:

 

 • 1.

  dat de Veiligheidsregio Brabant-Noord als openbaar lichaam bedoeld in artikel 9 van de Wet veiligheidsregio’s een bestuurlijke samenwerking is van de deelnemende gemeenten, waarvan de uitvoering is opgedragen aan de organisatorische onderdelen Brandweer, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), Crisisbeheersing en Rampenbestrijding en Bevolkingszorg;

 • 2.

  dat het voor het functioneren van de Veiligheidsregio Brabant-Noord gewenst is dat een periodiek onderzoek wordt uitgevoerd naar de doelmatigheid en doeltreffendheid;

 

gelet op:

 

artikel 213a Gemeentewet en het Organisatiebesluit Veiligheidsregio Brabant-Noord;

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende

 

Verordening periodiek onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid Veiligheidsregio Brabant-Noord

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid: De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt.

 • b.

  Doeltreffendheid: De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald.

 • c.

  P&C-Cyclus: Planning en Control cyclus. Documenten hierin zijn onder andere de kadernota, programmabegroting en jaarverslag/jaarrekening.

 • d.

  Organisatieonderdelen: Brandweerzorg, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), Rampenbestrijding en crisisbeheersing en Bevolkingszorg die samenwerken in de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Artikel 2 Onderzoeken

 • 1.

  De organisatie doet periodiek mee aan benchmarks die betrekking hebben op het brede werkveld van de veiligheidsregio of op één of meerdere specifieke organisatie onderdelen. Deze benchmarks gaan zowel over de primaire taken als over de bedrijfsvoering die daar ondersteunend aan is. Deze benchmarks geven inzicht in de prestaties van de organisatie (doelmatigheid en doeltreffendheid), waar mogelijk ook ten opzichte van andere veiligheidsregio’s en/of ten opzichte van eerdere jaren.

 • 2.

  De organisatie wordt iedere vijf jaar gevisiteerd door een visitatiecommissie, deze visitatiecommissie bestaat uit een samenstelling van collega’s van andere veiligheidsregio’s. Het doel van de visitatie is om als organisatie verder te ontwikkelen en hierbij de doelmatigheid en doeltreffendheid te verbeteren. Het visitatieverslag wordt ter informatie aan het algemeen bestuur aangeboden.

 • 3.

  In het jaarverslag legt het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur verantwoording af over de realisatie van de maatschappelijke effecten, doelstellingen en indicatoren uit de programmabegroting aan de hand van de volgende vragen:

 • Wat hebben we bereikt?

 • Wat hebben we ervoor gedaan?

 • Wat heeft het gekost?

 • 4.

  Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur over de uitkomsten van het onderzoek, waar mogelijk en relevant als onderdeel van de P&C-cyclus. Daarbij kan het dagelijks bestuur waar nodig aanbevelingen doen voor aanpassingen of verbeteringen.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op1 januari 2021. Met de inwerkingtreding van deze verordening treedt deze in de plaats van de Verordening periodiek onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening periodiek onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid Veiligheidsregio Brabant-Noord”.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur voornoemd, d.d. 4 november 2020,

’s-Hertogenbosch, 4 november 2020,

Drs. J.M.L.N. Mikkers, voorzitter

Drs. M.J.H. van Schaijk, secretaris