Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rotterdam

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent het wijzigen van de bodemfunctieklasse Container Express Route op Maasvlakte II (Wijzigen bodemfunctieklasse Container Express Route op Maasvlakte II)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRotterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent het wijzigen van de bodemfunctieklasse Container Express Route op Maasvlakte II (Wijzigen bodemfunctieklasse Container Express Route op Maasvlakte II)
CiteertitelWijzigen bodemfunctieklasse Container Express Route op Maasvlakte II
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 55, eerste lid, van het Besluit bodemkwaliteit

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-05-2021nieuwe regeling

30-04-2021

gmb-2021-143358

Gemeenteblad 2021, nummer 91

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent het wijzigen van de bodemfunctieklasse Container Express Route op Maasvlakte II (Wijzigen bodemfunctieklasse Container Express Route op Maasvlakte II)

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam,

 

Gelezen het voorstel van wethouder Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie van 30 april 2021; kenmerk BS21/00478;

 

gelet op artikel 55, eerste lid van het Besluit bodemkwaliteit;

 

overwegende dat:

 • -

  het noodzakelijk is de hergebruiksmogelijkheden van grond of baggerspecie conform artikel 63 van het Besluit Bodemkwaliteit toe te passen op de Container Express Route op Maasvlakte II;

 • -

  het wenselijk is dat paragraaf 7.3 van de Nota Actief Bodem- en Baggerbeheer Rotterdam 2013 analoog wordt toegepast op de Container Express Route;

 • -

  vermeden wordt dat schone grond voor industriedoeleinden wordt gebruikt;

 • -

  het wenselijk is circulair te handelen, door middel van het effectief hergebruik van kleigrond uit de directe omgeving en het daardoor voorkomen van onnodige vervoersbewegingen;

besluit:

Artikel 1  

De bodemfunctieklasse van de grond waarover de Container Express Route op Maasvlakte II loopt wordt ten behoeve van de aanleg, het onderhoud en het gebruik van de bermen en de weg gewijzigd van natuur naar bodemfunctieklasse industrie overeenkomstig de in de bijlage bijgevoegde kaart.

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het gemeenteblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als: Wijzigen bodemfunctieklasse Container Express Route op Maasvlakte II.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 april 2021.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

 

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 3 mei 2021 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)

 

Bijlage 1 als bedoeld in artikel 1 van het besluit Wijzigen bodemfunctieklasse Container Express Route op Maasvlakte II