Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groningen

Wegsleepverordening gemeente Groningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente Groningen
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Groningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 173 van de Wegenverkeerswet 1994

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-05-2021Nieuwe regeling

28-04-2021

gmb-2021-142400

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening gemeente Groningen

De raad van de Gemeente Groningen;

 

gelet op artikel 173 Wegenverkeerswet 1994;

besluit vast te stellen

 

Wegsleepverordening van de gemeente Groningen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  de wet: Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  het besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1 RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • f.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen.

Afdeling 1 Wegslepen op grond van artikel 170 lid 1 onder c Wegenverkeerswet

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen:

  • -

   het terrein aan de Kerkstraat 52 te Groningen;

  • -

   terreinen die de burgemeester tijdelijk als plaatsen van bewaring heeft aangewezen. Hij kan daarbij tevens de openingstijden voor het betreffende terrein bepalen.

 • 2.

  Voor het afhalen van weggesleepte voertuigen kan men zich tijdens kantoortijden melden bij de afdeling Stadstoezicht van de gemeente Groningen aan het Harm Buiterplein 1 te Groningen.

 • 3.

  De bewaarplaats aan de Kerkstraat is maandag tot en met vrijdag geopend van 08.00 tot 17.00 uur.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:

  • a.

   basistarief/voorrijkosten € 131,26;

  • b.

   overbrengkosten € 157,49.

 • 2.

  De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen € 11,50,-- voor elk etmaal of een gedeelte daarvan.

   

Afdeling 2 Wegslepen op grond van artikel 130 vierde lid, artikel 164 zevende lid en artikel 174 eerste lid van de Wegenverkeerswet (overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat)

Artikel 5 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen:

  • -

   het terrein aan de Gideonweg 7a te Groningen;

  • -

   terreinen die de burgemeester tijdelijk als plaatsen van bewaring heeft aangewezen. Hij kan daarbij tevens de openingstijden voor het betreffende terrein bepalen.

 • 2.

  Voor het afhalen van weggesleepte voertuigen kan men zich tijdens kantoortijden melden bij de afdeling Stadstoezicht van de gemeente Groningen aan het Harm Buiterplein 1 te Groningen.

 • 3.

  De bewaarplaats aan de Gideonweg is maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Artikel 6 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:

  • a.

   basistarief/voorrijkosten € 125,00;

  • b.

   overbrengkosten € 125,00.

 • 2.

  De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen:

  € 60,-- voor de eerste week of een gedeelte daarvan;

  € 20,-- voor elke volgende week of een gedeelte daarvan.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking twee dagen na de datum van bekendmaking van deze verordening.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: wegsleepverordening gemeente Groningen.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 28 april 2021

De raad voornoemd,

De burgemeester,

KoenSchuiling

Griffier,

JosineSpier