Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hellevoetsluis

Aanvullende beleidsregels voor steun aan instellingen ten tijde van de coronacrisis adviesnummer 20210070

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHellevoetsluis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanvullende beleidsregels voor steun aan instellingen ten tijde van de coronacrisis adviesnummer 20210070
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpAanvullende beleidsregels voor steun aan instellingen ten tijde van de coronacrisis adviesnummer 20210070

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-04-202101-06-2021nieuwe beleidsregels

09-03-2021

gmb-2021-140545

20210070

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanvullende beleidsregels voor steun aan instellingen ten tijde van de coronacrisis adviesnummer 20210070

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis,

 

gelet op:

Algemene Subsidieverordening 2019;

Beleidsregels voor subsidievertrekking 2018;

Artikel 149 van de gemeentewet en titeldeel 4.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht.

 

overwegende dat:

Deze aanvullende beleidsregels zorgen voor een uniforme afhandeling van de subsidies ten tijde van de coronacrisis

Het college aan de hand van deze beleidsregels instellingen die door de coronacrisis financiële ondersteuning behoeven kan compenseren.

 

Besluit

Vast te stellen de Aanvullende beleidsregels voor steun aan instellingen ten tijde van de coronacrisis.

 

Hoofdstuk 1  

1.1 Algemeen

Deze aanvullende beleidsregels zijn gebaseerd op de Algemene Subsidieverordening (ASV) 2019 en de beleidsregels voor subsidieverstrekking 2018 van de gemeente Hellevoetsluis, artikel 149 van de Gemeentewet afdeling 4.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). De begripsomschrijvingen vanuit de ASV zijn van overeenkomstige toepassing.

 

Deze aanvullende beleidsregels zorgen voor een uniforme afhandeling van de subsidies ten tijde van de coronacrisis. Ook kan de gemeente aan de hand van deze beleidsregels instellingen die door de coronacrisis financiële ondersteuning behoeven compenseren.

 

1.2 Reikwijdte

Deze beleidsregels zijn een aanvulling op de bestaande beleidsregels voor de subsidieverstrekking 2018 en de ASV 2019.

 

Hoofdstuk 2 is van toepassing voor instellingen die een budgetsubsidie ontvangen binnen het Welzijnsprogramma. In hoofdstuk 2 zijn aanvullende beleidsregels opgenomen die het college van burgemeester en wethouders (hierna college) de mogelijkheid biedt om coulance toe te passen bij de vaststelling van de budgetsubsidies ten tijde van de coronacrisis

 

Hoofdstuk 3 is van toepassing voor instellingen die een subsidie ontvangen binnen het Welzijnsprogramma. In hoofdstuk 3 zijn aanvullende beleidsregels opgenomen die het college de mogelijkheid biedt om deze instellingen ten tijde van de coronacrisis financieel te compenseren.

 

Hoofdstuk 4 is van toepassing voor alle instellingen met een breed maatschappelijk belang op de gebieden van welzijn en/of cultuur die door de coronacrisis hun voortbestaan in het geding zien komen. In hoofdstuk 4 zijn aanvullende beleidsregels opgenomen die het college de mogelijkheid biedt om deze instellingen ten tijde van de coronacrisis financieel te ondersteunen.

 

1.3 Aanvullende begripsbepalingen

 • a.

  Coronacrisis: ontstane crisis als gevolg van de genomen maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van Covid-19.

 • b.

  Prestatieafspraken: de in de subsidiebeschikking opgenomen activiteiten en doelen voor dat kalenderjaar.

 • c.

  Alternatieve prestaties: prestaties die anders zijn dan vastgelegd in de subsidiebeschikking. Dit geldt ook voor een combinatie aan vastgelegde en andere prestaties.

 • d.

  Vastgelegde prestaties: prestaties uit de subsidiebeschikking.

 • e.

  Volledige besteding: uitgaven van een instelling die gelijk zijn aan het verleende subsidiebedrag.

 • f.

  Gedeeltelijke besteding: uitgaven van een instelling die kleiner zijn dan het verleende subsidiebedrag.

 • g.

  Exploitatietekort: wanneer bij het uitbaten van bezittingen de kosten hoger zijn dan de opbrengsten. Dit tekort hoort bij uw winst-verliesrekening (het resultaat voor bestemming).

 • h.

  Weerstandvermogen: de mate waarin u financiële calamiteiten- zoals een negatieve exploitatie- kan opvangen vanuit de eigen reserve.

 • i.

  Breed maatschappelijk belang: de doelstellingen van een instelling komen aantoonbaar overeen met de gemeentelijke begrotingsdoelen op de gebieden van welzijn en/of cultuur.

 

Hoofdstuk 2 Vaststellen budgetsubsidies coronacrisis

 

Hoofdstuk 2 heeft betrekking op het vaststellen van de budgetsubsidies binnen het Welzijnsprogramma ten tijde van de coronacrisis.

 

2.1. Juridische verankering

De aanvullende beleidsregels hebben betrekking op artikel 15 van de ASV. In beginsel geldt artikel 15 voor de vaststelling van de subsidies. Omdat instellingen door de coronacrisis hun prestatieafspraken met de gemeente Hellevoetsluis niet altijd na kunnen komen, wordt artikel 15 aangevuld met de coulance regeling voor budgetsubsidies ten tijde van de coronacrisis.

 

2.2 Inhoud coulance regeling

De coulance regeling heeft betrekking op vier verschillende combinaties aan prestaties en besteding van de subsidie:

 • 1.

  Voor instellingen die alternatieve prestaties hebben geleverd tegen volledige besteding van de subsidie.

 • 2.

  Voor instellingen die alternatieve prestaties hebben geleverd tegen gedeeltelijke besteding van de subsidie.

 • 3.

  Voor instellingen die gedeeltelijk de vastgelegde prestaties hebben geleverd tegen gedeeltelijke besteding van de subsidie.

 • 4.

  Voor instellingen die gedeeltelijk de vastgelegde prestaties hebben geleverd tegen volledige besteding van de subsidie.

 

De vier regelingen zijn onder artikelen 2.2.1 t/m 2.2.4 uitgewerkt.

 

2.2.1

Instellingen hebben door de coronacrisis afgeweken van de prestatieafspraken en daarvoor alternatieve en aantoonbare prestaties geleverd en hebben hun verleende subsidie volledig besteed.

 

Coulance:

 • Vaststelling: de subsidie wordt voor het verleende subsidiebedrag vastgesteld, mits prestaties en besteding via het jaarverslag aangetoond worden.

 • Terugvordering: conform de ASV 2019 en de beleidsregels 2018.

 • Dit is van toepassing in situaties waarin instellingen hun prestaties en besteding naar het oordeel van het college onvoldoende kunnen aantonen.

 • Dit is van toepassing in situaties waarin instellingen de maximale reserve overschrijden conform artikel 1.12.2 van de beleidsregels 2018.

 

2.2.2

Instellingen hebben door de coronacrisis afgeweken van de prestatieafspraken en daarvoor alternatieve en aantoonbare prestaties geleverd en hebben gedeeltelijk hun verleende subsidie besteed.

 

Coulance:

 • Vaststelling: de subsidie wordt vastgesteld voor

 • Het besteedde subsidiebedrag

 • aangevuld met de maximaal toegestane reserveopbouw conform artikel 1.12.2 van de beleidsregels 2018

 • mits prestaties en besteding via het jaarverslag aangetoond worden.

 • Terugvordering: conform de ASV 2019 en de beleidsregels 2018

 • Dit is van toepassing in situaties waarin instellingen hun prestaties en besteding naar het oordeel van het college onvoldoende kunnen aantonen.

 • Dit is van toepassing in situaties waarin instellingen de maximale reserve overschrijden conform artikel 1.12.2 van de beleidsregels 2018.

 

2.2.3

Instellingen hebben door de coronacrisis afgeweken van de prestatieafspraken en gedeeltelijk hun vastgelegde prestaties geleverd en gedeeltelijk hun subsidie besteed.

 

Coulance:

 • Vaststelling: de subsidie wordt vastgesteld voor

 • Het besteedde subsidiebedrag

 • aangevuld met de maximaal toegestane reserveopbouw conform artikel 1.12.2 van de beleidsregels voor subsidieverstrekking 2018

 • mits prestaties en besteding via het jaarverslag aangetoond worden.

 • Terugvordering: conform de ASV 2019 en de beleidsregels 2018.

 • Dit is van toepassing in situaties waarin instellingen hun prestaties en besteding naar het oordeel van het college onvoldoende kunnen aantonen.

 • Dit is van toepassing in situaties waarin instellingen de maximale reserve overschrijden conform artikel 1.12.2 van de beleidsregels 2018.

 

2.2.4

Instellingen hebben door de coronacrisis afgeweken van de prestatieafspraken en gedeeltelijk hun vastgestelde prestaties geleverd en de subsidie volledig besteed.

 

Coulance:

 • Vaststelling: de subsidie wordt voor het verleende subsidiebedrag vastgesteld, mits prestaties en besteding via het jaarverslag aangetoond worden.

 • Terugvordering: conform de ASV 2019 en de beleidsregels 2018.

 • Dit is van toepassing in situaties waarin instellingen hun prestaties en besteding naar het oordeel van het college onvoldoende kunnen aantonen.

 • Dit is van toepassing in situaties waarin instellingen de maximale reserve overschrijden conform artikel 1.12.2 van de beleidsregels 2018.

 

2.3 Exploitatietekort na afhandeling van de vaststelling

Instellingen die, na vaststelling van de subsidie zoals hiervoor onder 2.2.1 t/m 2.2.4 is beschreven, door de lagere vaststelling een exploitatietekort krijgen, kunnen ook een beroep doen op de gemeentelijke vangnetregeling (hoofdstuk 3).

 

Hoofdstuk 3 Exploitatietekort door coronacrisis subsidierelaties Welzijnsprogramma

 

Hoofdstuk 3 heeft betrekking op de door de coronacrisis ontstane exploitatietekorten bij instellingen die een subsidie ontvangen binnen het Welzijnsprogramma.

 

3.1. Juridische verankering

De aanvullende beleidsregels hebben betrekking op artikel 2.2 van de ASV 2019. Omdat instellingen door de coronacrisis in financiële problemen kunnen komen is het noodzakelijk om een extra subsidieplafond “Coronacrisis” door de gemeenteraad te laten opnemen in het de begroting, waarmee het college deze instellingen kan compenseren in hun exploitatie.

 

3.2 Aanvullende weigeringsgronden

 • a.

  de aanvrager naar het oordeel van het college geacht wordt gebruik te kunnen maken van het pakket aan steunmaatregelen vanuit de Rijksoverheid en niet door de gemeente gecompenseerd hoeft te worden.

 • b.

  de aanvrager geen steun vanuit het Rijk heeft aangevraagd, terwijl de instelling daar mogelijk wel voor in aanmerking komt.

 • c.

  de aanvrager niet kan aantonen dat het exploitatietekort geldt voor de lokale besteding in de gemeente Hellevoetsluis.

 

3.3 Inhoud regeling

Organisaties en instellingen die een subsidie binnen het Welzijnsprogramma ontvangen van de gemeente Hellevoetsluis kunnen voor een subsidie exploitatietekort in aanmerking komen om de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de aanvrager te beperken. Deze subsidie compenseert voor het exploitatietekort in het kalenderjaar waarin de maatregelen van de coronacrisis van kracht zijn geweest. Dit borgt de continuïteit van deze instellingen en hun bijdrage aan het Welzijnsprogramma. Het exploitatietekort moet gelden voor de lokale situatie in Hellevoetsluis.

 

3.4 Berekenen Exploitatietekort

De hoogte van de coronacompensatie wordt gebaseerd op het eventuele exploitatietekort, dat hoort bij de winst-verliesrekening (het resultaat voor bestemming). De aanvrager komt alleen in aanmerking voor compensatie als er sprake is van een negatief exploitatieresultaat (een exploitatietekort) en er onvoldoende reserves zijn om de negatieve exploitatie op te vangen.

 

Het maximale bedrag waarvoor de aanvrager in aanmerking komt, is het resterende exploitatietekort. Het resterende exploitatietekort is het exploitatietekort uit de winst-verliesrekening. Dit is gecorrigeerd met het deel dat in 2020 eventueel is veroorzaakt door ander oorzaken dan corona. Voor deze laatste correctie is gekozen, omdat de compensatie alleen bedoeld is om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

 

Voorbeeld: uw instelling sluit het jaar 2020 af met een verlies van € 6.000,-. U heeft eenmalig een verlies geleden op een project (niet als gevolg van coronacrisis) van € 1.000,- en besloten voor een onvoorziene omstandigheid – anders dan coronacrisis- €2000,- uit de reserve te onttrekken. U komt in aanmerking voor maximaal € 3.000 compensatie.

 

3.5 Eigen reserve gebruikt

Als blijkt dat uw instelling gebruik heeft gemaakt van de eigen reserve, dan kunt u ook een beroep doen op een subsidie. U toont dan aan welke inkomsten u heeft gemist en waardoor dat komt. Ook geeft u aan wat uw reserve was en wat er nu nog over is. Andere oorzaken dan coronacrisis neemt u niet op in het overzicht, maar maakt u wel inzichtelijk. Net als de ontvangen gelden vanuit landelijke of gemeentelijke regelingen.

 

3.6 Aanvraag

 • 1.

  Het college heeft voor het indienen van een subsidieaanvraag voor een aanvulling op de exploitatie een bijbehorend aanvraagformulier vastgesteld.

 • 2.

  De aanvraag bevat een volledig ingevuld aanvraagformulier; “aanvraagformulier subsidiesteun corona voor subsidierelaties binnen het Welzijnsprogramma”.

 • 3.

  De aanvraag bevat tevens een onderbouwing met toelichting waaruit blijkt dat het exploitatietekort voor de uitvoering van activiteiten in de gemeente Hellevoetsluis aantoonbaar is ontstaan door de gevolgen van de coronacrisis.

 • 4.

  De aanvraag bevat tevens een onderbouwing met toelichting waaruit blijkt wat de aanvrager zelf heeft gedaan om het exploitatietekort te beperken en waarom de aanvrager naar eigen oordeel een compensatie van het exploitatietekort wenst.

 • 5.

  Nu deze subsidieregeling een vangnetregeling is dient de aanvrager alle aanvragen en

  toegekende steun van het Rijk of anderszins die verband houdt met de coronacrisis, zoals NOW-regeling, TOGS, TOZO en dergelijken te overleggen. Alle gegevens en bescheiden met

  betrekking tot aanvragen dienen te worden overlegd ook indien de aanvraag is afgewezen.

 

3.7 Aanvraagtermijn

Een ontvankelijke aanvraag voor subsidie op grond van deze subsidieregeling dient uiterlijk vóór

1 augustus van het kalenderjaar te zijn ingediend.

 

3.8 De hoogte van de subsidie

Een subsidieaanvraag- en toekenning kan nooit meer zijn dat het exploitatietekort over desbetreffende kalenderjaar, dan wel de dotatie die u uit uw eigen reserve heeft gedaan om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

 

3.9 Subsidieplafond en verdeelregels

 • 1.

  Subsidies worden verstrekt tot het maximum van het plafond “Exploitatietekort coronacrisis” bereikt is.

 • 2.

  De gemeenteraad kan middelen aan het plafond toevoegen, mocht blijken dat de coronacrisis aanhoudt en verdere compensatie van instellingen gewenst is.

 • 3.

  Het besluit op uw aanvraag wordt genomen nadat alle aanvragen binnen zijn.

 • 4.

  Indien de aanvragen op grond van deze subsidieregeling meer bedragen dan op grond van het subsidieplafond kunnen worden toegekend dan zullen de aanvragen naar evenredigheid worden toegekend.

 

3.10 Aanvraag tot subsidievaststelling/eindverantwoording

Vastelling van de subsidie “aanvulling exploitatietekort” geschiedt met de eerstvolgende aanvraag van instellingen voor vaststelling van de jaarlijkse subsidie, dan wel via een vaststellingsverzoek.

 

Voorbeeld: een toekenning van het een subsidie aanvulling exploitatietekort wordt verantwoord bij het verzoek tot vaststelling van de subsidie van 2021, in te dienen voor 1 april 2022.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis, gehouden op 9 maart 2021.

De wnd. secretaris,

S.J.A. Bronsveld

De burgemeester,

M. C. Junius