Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Samen Veilig - Meerjarenbeleidsplan 2020-2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Zuid-Limburg
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingSamen Veilig - Meerjarenbeleidsplan 2020-2023
Citeertitel
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpMeerjarenbeleidsplan

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 9 van de Wet veiligheidsregio’s

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-2020Meerjarenbeleidsplan

04-12-2020

bgr-2021-394

Tekst van de regeling

Intitulé

Samen Veilig - Meerjarenbeleidsplan 2020-2023

1. TERUGBLIK

 

In dit beleidsplan presenteren wij onze voornemens voor de periode 2020- 2023. Wij vertrekken daarbij niet

blanco naar “de toekomst” maar komen uit een staande organisatie en willen daarmee op reis.

Een nieuwe beleidsplanperiode is een goed moment om even stil te staan en terug te blikken. Wie zijn wij,

waar staan we voor, wat is onze bedoeling. Dat is het startpunt van waaruit we verder willen bouwen.

 

1.1. WIE ZIJN WE

 

Wij zijn Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL). Eén van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. VRZL is een

hands-on hulpverleningsorganisatie en een netwerkorganisatie in één. In de afgelopen periode hebben wij

ons ontwikkeld van een groot aantal samenwerkende lokale organisaties naar één veiligheidsregio. In onze

regio werken 16 gemeenten, de brandweer, de politie Eenheid Limburg, de Geneeskundige

HulpverleningsOrganisatie in de regio (GHOR), het Openbaar Ministerie (OM), provincie Limburg,

Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN), Waterpartners Limburg (waterschap, zuiveringsschap,

waterleidingmaatschappij) Defensie, de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) en Chemelot samen.

Daarnaast hebben wij een omvangrijk netwerk van partijen waarmee wij samenwerken zoals het Nederlandse

Rode Kruis, Essent, Enexis, Brightlands, ProRail, de overige zuidelijke veiligheidsregio’s (Zuid-6) en natuurlijk

de verschillende hulpverleningsorganisaties in het Euregionale grensgebied.

 

1.2. WAAR STAAN WE VOOR

 

VRZL is ingericht om de zorg voor openbare veiligheid in de regio te organiseren. Burgers, bedrijven en

instellingen verwachten dat wij er voor ze zijn met advies en hulp waar nodig. Samen met onze partners:

  • Dragen we (pro)actief bij aan de veiligheid in de regio. We brengen risico's in kaart en treffen

  • voorbereidingen op maat;

  • Geven we adviezen om waar mogelijk onveiligheid te voorkomen en te beperken;

  • Bestrijden we incidenten en crises als ze zich toch voordoen. We treden effectief op tijdens een ramp

  • om schade te beperken;

  • Beogen we leed en schade zo veel mogelijk te beperken en helpen we verstoringen van het

  • openbare leven zo snel mogelijk te herstellen. We zetten in op slachtofferhulp, nazorg en herstel van

  • materiële schade.

Als VRZL willen we deze taak realiseren door midden tussen burgers, bedrijven, instellingen en partners te

staan, primair uit te gaan van eenieders eigen kracht en expertise, waarbij we door een goede

informatiepositie en gedreven en vakbekwame medewerkers een natuurlijke, betrouwbare partner zijn voor

duurzame veiligheid in de regio. Ons motto daarbij is: ‘Samen Veilig’. Samen met de gemeenten en onze

crisispartners hebben we een krachtige crisisorganisatie staan. Wij kunnen snel hulp bieden en beschikken

over voldoende slagkracht.