Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rhenen

Gemeente Rhenen - Shishaloungebeleid gemeente Rhenen 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRhenen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Rhenen - Shishaloungebeleid gemeente Rhenen 2021
CiteertitelShishaloungebeleid gemeente Rhenen 2021
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 174 van de Gemeentewet
  2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Rhenen/635285/CVDR635285_2.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-05-2021nieuwe beleidsregel

28-04-2021

gmb-2021-137174

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Rhenen - Shishaloungebeleid gemeente Rhenen 2021

DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE RHENEN;

 

OVERWEGENDE:

• dat shisha de afgelopen jaren landelijk in toenemende mate binnen de horeca wordt aangeboden;

• dat dit binnen de gemeente Rhenen ook aan de orde van de dag is, maar er nog geen duidelijke kaders hiervoor zijn;

• dat op landelijk niveau geen specifieke regelgeving bestaat die het mogelijk maakt om het aanbieden en het gebruik van shisha te kunnen reguleren;

• dat er gegronde redenen zijn om inzichtelijk te maken onder welke voorwaarden een shishalounge is toegestaan binnen de gemeente Rhenen;

 

 

GELET OP:

artikel 174 van de Gemeentewet en de artikelen 4:81 van de Algemene Wet bestuursrecht en de Algemene plaatselijke verordening Rhenen 2020;

 

 

BESLUIT:

Het ‘shishaloungebeleid gemeente Rhenen 2021’ vast te stellen.

 

 

 

Artikel 1: Exploitatievergunning

  • 1.

    Het exploiteren van een shishalounge zonder in bezit te zijn van een horeca-exploitatievergunning is verboden.

  • 2.

    Een exploitatievergunning voor een shishalounge wordt verleend met een looptijd van drie jaar.

 

Artikel 2: Bestemmingsplan

Een shishalounge is alleen toegestaan in het centrum van Rhenen-stad, op plekken waar op basis van het bestemmingsplan ‘Rhenen-stad 2012’ horeca-activiteiten genoemd in categorie 3 van de Staat van Horeca-activiteiten zijn toegestaan.

 

Artikel 3: Maximumstelsel

Binnen de gemeente Rhenen is maximaal één shishalounge toegestaan.

 

Artikel 4: Maximum aantal waterpijpen

1. In een shishalounge zijn maximaal tien waterpijpen toegestaan.

2. Indien de shishalounge een vloeroppervlakte heeft van meer dan 200 m2, dan zijn er maximaal 15 waterpijpen toegestaan.

 

Artikel 5: Kansspelautomaten

Kansspelautomaten zijn in een shishalounge niet toegestaan.

 

Artikel 6: Allocatie

Een shishalounge mag niet naast of onder woningen worden gevestigd.

 

Artikel 7: Citeertitel

Dit beleid kan worden aangehaald als ‘Shishaloungebeleid gemeente Rhenen 2021’.

 

Artikel 8: Bekendmaking

Dit beleid zal bekend worden gemaakt door publicatie in het gemeenteblad en op overheid.nl.

 

Artikel 9: Inwerkingtreding

Dit beleid treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

 

 

Aldus vastgesteld door de burgemeester van Rhenen op 28 april 2021.

Dhr. J.A. van der Pas

1. Inleiding

Het roken van waterpijpen (ook bekend als shisha) wordt steeds populairder in Nederland. Met name jongeren en jongvolwassenen associëren de waterpijp met een sociale activiteit. Shishalounges zijn openbare ruimten (ook wel ‘waterpijpcafé’ genoemd) gericht op het bieden van vermaak en ontspanning. Echter, aan het gebruik van waterpijpen kleven verschillende gezondheidsrisico’s en brandgevaar. Daarnaast is ook bekend dat shishalounges de nodige overlast voor de omgeving kunnen veroorzaken. Hierbij valt te denken aan parkeer-, geluids- en geuroverlast.

 

Landelijk gezien is er daarnaast sprake van verschillende (openbare orde) incidenten bij shishalounges, zoals illegaal gokken, vernieling en de aanwezigheid en het gebruik van (soft)drugs.

 

Shishalounges fungeren in bepaalde gevallen als ontmoetingsplaatsen voor criminelen. Voor de politie is het vaak lastig om op criminele activiteiten te controleren, omdat deze horecabedrijven een gesloten uitstraling hebben.

 

Omdat er landelijk geen specifieke regels gelden voor shishalounges, is de wens ontstaan om lokaal beleid met specifieke voorschriften voor shishalounges vast te stellen. In deze beleidsregels wordt aangegeven welke criteria er worden gehanteerd bij het beoordelen van een aanvraag voor het exploiteren van een shishalounge binnen de gemeente Rhenen. Er wordt achtereenvolgens ingegaan op de achtergrond van dit beleid, de juridische kaders en worden de beleidsregels weergeven die van toepassing zijn op (de aanvraag van) de exploitatie van een shishalounge. Hiermee schetsen we een helder kader om het aanbieden en gebruik van shisha te kunnen reguleren.

 

2. Doel van het beleid

Uit het bovenstaande blijkt dat er verschillende risico’s zitten aan het gebruik van waterpijpen. Daarnaast kan er sprake zijn van overlast voor de (nabije) omgeving. Daarom kiest de gemeente Rhenen voor het reguleren van het aanbieden en het gebruik van waterpijpen zodat risico’s en overlast voor de woon- en leefomgeving zoveel mogelijk worden beperkt.

 

Vanuit het belang van de openbare orde is relevant dat landelijk bij horecabedrijven die shisha aanbieden, zich relatief vaak incidenten voordoen. Het gaat daarbij om ernstige verstoringen van de openbare orde zoals de handel en het gebruik van drugs en (het faciliteren van) illegaal gokken.

In breder perspectief is bekend dat bepaalde shishalounges fungeren als ontmoetingsplaatsen voor criminelen. De mogelijkheid hiertoe wordt versterkt door de gesloten uitstraling die deze bedrijven vaak hebben.

 

Met deze beleidsregels legt de burgemeester vast onder welke voorwaarden het aanbieden en het gebruik van waterpijpen toegestaan kan worden. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de voorwaarden die in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan alle horeca-exploitanten worden gesteld.

 

Tenslotte kan de handhaving effectief plaatsvinden met als resultaat een grotere veiligheid en leefbaarheid voor zowel de bezoekers als de directe omgeving van de shishalounge.

 

3. Definities

In deze beleidsregels worden de volgende begrippen gehanteerd:

 

a. Waterpijp: een apparaat (vaas) dat wordt gebruikt voor het roken van gearomatiseerde rookwaar, zoals kruidenmengsels en aromatische stoomstenen. De rookwaar wordt hierbij in een tabakskommetje geplaatst. Door aan het mondstuk van de slang te zuigen inhaleert de gebruiker lucht door de kom. De rook die daarbij ontstaat wordt door de pijp en de vaas met water gezogen. Een waterpijp staat ook wel bekend als een hooka, shisha, nargileh of ghaliyaan.

 

b. Shishalounge: een (lounge)café dan wel bar waar bezoekers al dan niet hoofdzakelijk waterpijp kan roken. Shishalounges staan ook wel bekend als waterpijpcafés.

 

Daarnaast zijn de definities, voor zover relevant, uit de APV, het van toepassing zijnde bestemmingsplan, de Wet Bibob, het Activiteitenbesluit milieubeheer, de Tabak- en rookwarenwet en de Wet op de kansspelen van overeenkomstige toepassing op deze beleidsregels.

 

4. Juridische kader

Bij toetsing van de aanvraag voor het mogen exploiteren van een shishalounge in de gemeente Rhenen, wordt de aanvraag aan verschillende wet- en regelgeving getoetst. De grondslagen en kaders hiervoor zijn hieronder uiteengezet en nader toegelicht.

 

4.1 Gemeentewet

Artikel 174 van de Gemeentewet bepaalt dat de burgemeester is belast met het toezicht op de voor het publiek openbare gebouwen. Artikel 125 geeft de burgemeester de bevoegdheid tot oplegging van een last onder bestuursdwang, indien de last dient tot handhaving van regels die hij uitvoert.

 

4.2 Algemene plaatselijke verordening Rhenen 2020 (APV)

Shishalounges worden aangemerkt als horeca-activiteit en vallen daarmee onder het begrip openbare inrichting als bedoeld in de APV. De APV regelt in afdeling 8 van hoofdstuk 2 verschillende zaken rondom de vergunningverlening, intrekking en wijziging van de vergunning, sluitingstijden en het toezicht op openbare inrichtingen, waaronder shishalounges.

 

4.3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)

Het toepassingsbereik van de Wet Bibob is vastgelegd in de ‘Beleidsregels wet Bibob Rhenen 2019’. Shishalounges worden op grond van artikel 2.1 lid 2 sub c van deze beleidsregels verplicht onderworpen aan een Bibob-toets. Wanneer er uit deze Bibob-toets blijkt dat er sprake is van ernstig gevaar zoals bedoeld in de Wet Bibob, dan is dit een weigeringsgrond voor de te verlenen exploitatievergunning.

 

4.4 Bestemmingsplan

Het gebruik van waterpijpen betreft een horeca-activiteit. Het gebruik van gronden ten behoeve van horeca wordt in een bestemmingsplan geregeld. Indien het gebruik als horecabedrijf niet past in het bestemmingsplan, dan is dit een weigeringsgrond voor de horeca-exploitatievergunning (op grond van artikel 2:28 lid 3 van de APV).

 

4.5 Activiteitenbesluit milieubeheer

Belangrijk is dat de ruimte waar de waterpijpen worden gebruikt goed wordt geventileerd en de afgezogen rook op voldoende hoogte wordt verspreid. Wanneer er sprake is van geurhinder, kan op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) handhavend worden opgetreden om deze geurhinder te voorkomen dan wel tot een aanvaardbaar niveau te laten beperken.

 

4.6 Tabaks- en rookwarenwet

Sinds 2008 is er in de Tabaks- en rookwarenwet een rookverbod in horecagelegenheden opgenomen. Vanaf 1 april 2020 is dit verbod uitgebreid met het verbod van rookruimtes in horecagelegenheden. Dit verbod is ook van toepassing op shishalounges. Wanneer er geconstateerd wordt dat dit rookverbod wordt overtreden, wordt hiertegen handhavend opgetreden. Een shishalounge zal hierop dan ook regelmatig worden gecontroleerd.

 

4.7 Wet op de kansspelen

Op grond van de Wet op de kansspelen kan de burgemeester slechts een aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten verlenen, wanneer sprake is van het aanwezig hebben van een of meer kansspelautomaten in een hoogdrempelige inrichting. De vergunningsplicht hiervoor is geregeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen.

 

In een shishalounge mogen geen kansspelautomaten aanwezig zijn als aan het aanbieden van waterpijpen zelfstandige betekenis toekomt. In dat geval is het horecabedrijf namelijk geen hoogdrempelige inrichting meer, maar een laagdrempelige inrichting. In een hoogdrempelige inrichting zijn twee kansspelautomaten toegestaan. Dit is vastgelegd in artikel 2:40 van de APV.