Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Subsidieregeling Cultuur Heiloo 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Cultuur Heiloo 2021
CiteertitelSubsidieregeling Cultuur Heiloo 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Heiloo/645733/CVDR645733_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-202101-01-2021Nieuwe regeling

26-04-2021

gmb-2021-136617

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Cultuur Heiloo 2021

Het college van de gemeente Heiloo;

 

overwegende dat het gemeentebestuur met de nota Kunst en Cultuur Leven en Beleven van 11 juli 2016 wil inzetten op het behouden van het huidige culturele aanbod in Heiloo, omdat dit bijdraagt aan de ontplooiing van burgers, aan kritisch kijken en denken, de creativiteit stimuleert, mensen bij elkaar brengt, bijdraagt aan sociale cohesie en aan het overbruggen van tegenstellingen, het woonklimaat verbetert én Heiloo aantrekkelijker maakt voor toeristen en zij dit wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

 

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Heiloo 2020;

besluit:

 

vast te stellen de navolgende:

 

Subsidieregeling Cultuur Heiloo 2021

Artikel 1. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 2 bedoelde activiteiten.

Artikel 2. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de realisatie van het ambitieniveau ‘Heiloo zet in op behoud van het huidig cultureel aanbod’, zoals omschreven in de Nota Kunst en Cultuur Leven en beleven (raadsbesluit 11 juli 2016).

Artikel 3. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Redelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 2 kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

Artikel 4. Wijze van beoordeling

Een subsidieaanvraag wordt beoordeeld op grond van:

 • a.

  de mate waarin de activiteiten bijdragen aan de realisatie van het in het artikel 2 genoemde ambitieniveau;

 • b.

  de verhouding tussen prijs en kwaliteit;

 • c.

  de mate van samenwerking met professionele organisaties en/of vrijwilligersorganisaties;

 • d.

  de mate dat sponsoren en/of andere partners(financieel) bijdragen aan de realisatie van het in het artikel 2 genoemde ambitieniveau.

Artikel 5. Wijze van verdeling

 • 1.

  Het college kan jaarlijks een subsidieplafond vaststellen.

 • 2.

  De beschikbare gelden binnen het subsidieplafond worden als volgt verdeeld:

  • a.

   activiteiten die meer bijdragen aan het ambitieniveau genoemd in artikel 2 gaan vóór op activiteiten die hier minder aan bijdragen;

   Als op basis van verdeelregel a geen voorrang kan worden bepaald dan geldt dat:

  • b.

   activiteiten waarvoor het voorgaande jaar subsidie is verleend hebben voorrang op aanvragen voor activiteiten die vorig jaar geen subsidie hebben ontvangen (oud gaat voor nieuw).

Artikel 6. Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, derde lid, aanhef en onder f, van de Algemene subsidieverordening Heiloo 2020 kan subsidieverlening worden geweigerd als:

 • a.

  aannemelijk is dat de activiteiten ook zonder subsidie zonder belangrijke vertraging zouden kunnen worden uitgevoerd;

 • b.

  voor dezelfde activiteiten al subsidie is verleend op grond van een andere regeling;

 • c.

  in het door de aanvrager beoogde doel al in voldoende mate wordt voorzien door andere organisaties.

Artikel 7. Bevoorschotting subsidies

 • 1.

  Jaarlijkse subsidies van meer dan € 5.000 tot en met € 50.000 kunnen in twee termijnen van ieder 50% worden bevoorschot in januari en vervolgens in juli van het jaar van de subsidieverlening.

 • 2.

  Jaarlijkse subsidies van meer dan € 50.000 kunnen in vier termijnen van ieder 25% worden bevoorschot in januari en vervolgens in april, juli en oktober van het jaar van de subsidieverlening.

Artikel 8. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling Cultuur Heiloo 2021”.

 

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Heiloo in zijn vergadering van 26 april 2021.

de secretaris,

F.H.W. deJong

de burgemeester,

T.J.Romeyn