Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Subsidieregeling Jubilea Heiloo 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Jubilea Heiloo 2021
CiteertitelSubsidieregeling Jubilea Heiloo 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Heiloo/645733/CVDR645733_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-202101-01-2021Nieuwe regeling

26-04-2021

gmb-2021-136603

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Jubilea Heiloo 2021

Het college van de gemeente Heiloo;

 

overwegende dat het gemeentebestuur in het Coalitiedocument 2021-2022 'Bouwen aan Heiloo' vrijwilligers binnen Heiloo als belangrijke drijvende krachten beschouwt, zij het vrijwilligerswerk wil ondersteunen omdat (zorg)vrijwilligers een belangrijke rol spelen als het gaat om het versterken van de sociale cohesie en zij dit wil bevorderen door het verstrekken van subsidies;

 

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Heiloo 2020;

besluit:

 

vast te stellen de navolgende:

 

Subsidieregeling Jubilea Heiloo 2021

Artikel 1. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 2 bedoelde activiteiten.

Artikel 2. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor een 25-50-75-100-125-150-175-200 jarig jubileum van een vrijwilligersorganisatie.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door vrijwilligersorganisaties die actief zijn in Heiloo.

Artikel 4. Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt € 200,- per jubileum.

Artikel 5. Slotbepalingen

  • 1.

    Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

  • 2.

    Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: “Subsidieregeling Jubilea Heiloo 2021”.

 

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Heiloo in zijn vergadering van 26 april 2021.

de secretaris,

F.H.W. deJong

de burgemeester,

T.J.Romeyn