Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Aanwijzingsbesluit camperplaatsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit camperplaatsen
CiteertitelAanwijzingsbesluit camperplaatsen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart aanwijzingsbesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Elburg/653521/CVDR653521_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-2021nieuwe regeling

16-03-2021

gmb-2021-136461

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit camperplaatsen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg;

 

overwegende dat, de standplaatsen voor campers in strijd zijn met het bepaalde in artikel 4:18, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Elburg (hierna APV), omdat deze buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd, worden gerealiseerd;

- het op grond van artikel 4:19 van de APV mogelijk is om een gedeelte van parkeerterrein de Oude Vos te Elburg aan te wijzen als terrein waarop het verbod van artikel 4:18, eerste lid van de APV niet geldt;

- er geen redenen zijn om aan deze aanwijzing nadere regels te stellen in het belang van de weigeringsgronden genoemd in artikel 4:18, lid 4;

- de 18 gemeentelijke camperplaatsen bij de haven in 2018 vanwege de herinrichting van de haven zijn verdwenen;

- er nu op verschillende parkeerplaatsen illegaal wordt overnacht in campers;

- deze camperplaatsen deel uit maken van een parkeerplaats, waarop ook campers gewoon mogen parkeren;

- deze plek geschikt is om op korte termijn camperplaatsen te realiseren;

- deze plek past binnen de begrenzing van het verkeersbesluit van 10 november 2014, over camper- en busparkeren in de omgeving van de haven;

- de afstand tussen deze locatie en de meeste woningen minstens 100 meter bedraagt, zodat de camperplaatsen niet tot een onevenredige aantasting van de belangen van omwonenden leiden;

 

het gewenst is om een aanwijzingsbesluit vast te stellen omtrent de behoefte om 15 standplaatsen/parkeerplaatsen voor campers te realiseren ten behoeve van recreatief nachtverblijf, op een gedeelte van parkeerterrein de Oude Vos, kadastraal bekend Gemeente Elburg, sectie G, nummer 2616;

 

gelet op de artikelen artikel 4:18 en 4:19 van de APV.

 

b e s l u i t vast te stellen het volgende aanwijzingsbesluit: Aanwijzingsbesluit camperplaatsen

 

 

 

Artikel 1. Aanwijzing

Op grond van artikel 4:19, eerste lid APV, het deel van parkeerterrein de Oude Vos te Elburg dat op de bij dit besluit bijhorende en als zodanig gewaarmerkte tekening is aangegeven, aan te wijzen als terrein waarop het verbod van artikel 4:18 eerste lid van de APV niet geldt.

 

Artikel 2. Inwerkingtreding

Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg in de vergadering van 16 maart 2021.

De burgemeester, ir. J.N. Rozendaal

De secretaris, P.W. Wanrooij