Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heiloo

Subsidieregeling Maatschappelijk initiatieven Heiloo 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeiloo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Maatschappelijk initiatieven Heiloo 2021
CiteertitelSubsidieregeling Maatschappelijk initiatieven Heiloo 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Heiloo/645733/CVDR645733_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-202101-01-2021Nieuwe regeling

26-04-2021

gmb-2021-136178

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Maatschappelijk initiatieven Heiloo 2021

Het college van de gemeente Heiloo;

 

overwegende dat het gemeentebestuur ruimte wil bieden aan maatschappelijke initiatieven en ideeën uit de samenleving, zij wil aansluiten op wat de samenleving vraagt en deze initiatieven faciliteren, ook wil zij ruimte bieden aan experimenten om zo toe te werken naar goede oplossingen en dit wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

 

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Heiloo 2021;

besluit:

 

vast te stellen de navolgende:

 

Subsidieregeling Maatschappelijk initiatieven Heiloo 2021

Artikel 1. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 2 bedoelde activiteiten.

Artikel 2. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die als doel hebben ruimte te geven aan maatschappelijke initiatieven en ideeën uit de samenleving en/of experimenten die bijdragen aan goede oplossingen en een relatie hebben met een van de volgende beleidsterreinen: Welzijn, Jeugd, Kunst en Cultuur of Sport.

Artikel 3. Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 2.000 per activiteit per jaar met een maximum van twee jaar.

Artikel 4. Wijze van verdeling

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks een subsidieplafond vast.

 • 2.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 3.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 4.

  Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 5. Aanvraag- en beslistermijn

 • 1.

  Een aanvraag om een subsidie voor activiteiten als bedoeld in deze regeling wordt uiterlijk acht weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten ingediend.

 • 2.

  Het college beslist op een aanvraag als bedoeld in het eerste lid binnen zes weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

Artikel 6. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: “Subsidieregeling Maatschappelijk initiatieven Heiloo 2021”.

 

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Heiloo in zijn vergadering van 26 april 2021.

de secretaris,

F.H.W. deJong

de burgemeester,

T.J.Romeyn