Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noord-Holland

Uitvoeringsregeling subsidie versnelling woningbouw gemeenten Noord-Holland 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Holland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling subsidie versnelling woningbouw gemeenten Noord-Holland 2021
CiteertitelUitvoeringsregeling subsidie versnelling woningbouw gemeenten Noord-Holland 2021
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2025.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-202301-01-2023artikel 9, 9a

14-03-2023

prb-2023-3254

1587921/1990724
01-05-202124-03-2023nieuwe regeling

13-04-2021

prb-2021-3328

1587921/1587922

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling subsidie versnelling woningbouw gemeenten Noord-Holland 2021

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

 

Overwegende dat het wenselijk is om subsidies te verstrekken aan gemeenten om hun capaciteit tijdelijk uit te breiden voor de versnelling van de woningbouw binnen de gemeente;

 

Gelet op het Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijk Bouwen en Versnelling Woningbouwproductie van Provinciale Staten van 12 februari 2018;

 

Gelet op de Herijking van het hierboven genoemde Uitvoeringsprogramma, waarover Gedeputeerde Staten een besluit hebben genomen op 8 december 2020 (kenmerk 1531808/1531814)

 

Besluiten vast te stellen:

 

Uitvoeringsregeling subsidie versnelling woningbouw gemeenten Noord-Holland 2021

Artikel 1  

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  Betaalbare woningen: sociale huurwoningen, huurwoningen voor middeninkomens met een huurprijs van maximaal € 1.000 per maand of lager als de bovengrens van middenhuurwoningen door de gemeente lager is vastgesteld of betaalbare koopwoningen met een verkoopprijs onder de Nationale Hypotheekgarantie-kostengrens.

Artikel 2  

Op deze regeling is titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3  

Subsidie wordt verstrekt aan gemeenten in Noord-Holland, met uitzondering van de gemeenten Amsterdam, Alkmaar, Hoorn, Purmerend, Haarlem, Haarlemmermeer, Zaanstad, Hilversum en Heerhugowaard.

Artikel 4  

Subsidie kan worden verstrekt voor de tijdelijke inhuur van ambtelijk personeel door de gemeente voor het uitvoeren van de versnelling van een woningbouwproject binnen bestaand stedelijk gebied.

Artikel 5  

Een aanvraag om subsidie bevat ten minste:

 • a.

  een begroting van de kosten van de tijdelijke inhuur van personeel;

 • b.

  een financieringsplan van de kosten van de tijdelijke inhuur van personeel;

 • c.

  een inhoudelijke beschrijving van de werkzaamheden waarvoor het personeel wordt ingehuurd en de wijze waarop de inhuur bijdraagt aan de versnelling van het woningbouwproject, en:

 • d.

  een planning van het woningbouwproject, en;

 • e.

  een onafhankelijk advies van een door de provincie ingehuurd extern bureau over de gewenste tijdelijke inhuur van ambtelijk personeel in relatie tot de versnelling van het woningbouwproject;

 • f.

  bij een versnelling van een woningbouwproject, die minimaal 50% bestaat uit betaalbare woningen, een beschrijving van het woningbouwproject waarin dit wordt aangetoond.

Artikel 6  

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag in de periode van 1 juni 2021, 9:00 uur tot uiterlijk 1 oktober 2024, vóór 17.00 uur is ontvangen.

 • 2.

  Een aanvraag die buiten de in het vorige lid genoemde periode wordt ontvangen, wordt geweigerd.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag om subsidie.

Artikel 7  

Gedeputeerde Staten stellen een subsidieplafond vast van € 2.500.000 voor de duur van deze uitvoeringsregeling.

Artikel 8  

 • 1.

  Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 2.

  Wanneer een aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3.

  Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de aanvraag met de laagste projectkosten als eerste in behandeling genomen.

 • 4.

  Indien toepassing van het vorige lid er toe leidt dat aanvragen gelijk eindigen, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 9  

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  het woningbouwproject niet is opgenomen in regionale afspraken, bedoeld in de Omgevingsverordening NH2020 en de Omgevingsregeling NH2020;

 • b.

  de activiteit naar het oordeel van Gedeputeerde Staten niet zal bijdragen aan de versnelling van de woningbouw binnen de gemeente;

 • c.

  de activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd niet zal leiden tot een start van de bouw van het woningbouwproject voor 1 januari 2025;

 • d.

  het woningbouwproject niet in overeenstemming is met provinciaal beleid;

 • e.

  er in het kalenderjaar reeds subsidie is aangevraagd en verleend voor het woningbouwproject.

Artikel 9a  

In afwijking van artikel 9, onderdeel c, wordt subsidie niet geweigerd, indien de aanvraag om subsidie is ingediend in 2023 of 2024 en de start bouw binnen drie jaar na de datum van subsidieaanvraag zal aanvangen.

Artikel 10  

Subsidie wordt verstrekt voor de kosten voor de tijdelijke inhuur van ambtelijk personeel.

Artikel 11  

 • 1.

  De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 100.000,-.

 • 2.

  De subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 100.000,-, indien de versnelling van het betreffende woningbouwproject voor minimaal 50% bestaat uit betaalbare woningen.

 • 3.

  De subsidie per gemeente bedraagt maximaal € 200.000,- per kalenderjaar.

 • 4.

  Gedeputeerde Staten verstrekken geen subsidies van minder dan € 5.000,-.

 • 5.

  Bij subsidies van minder dan € 10.000,- wordt volstaan met subsidievaststelling zonder voorafgaande subsidieverlening.

Artikel 12  

In de beschikking tot subsidieverlening kunnen aan de subsidieontvanger verplichtingen worden opgelegd.

Artikel 13  

 • 1.

  Een aanvraag om vaststelling van de subsidie wordt ingediend uiterlijk 1 augustus van het jaar volgend op het jaar waarin de activiteit is voltooid.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten stellen voor de aanvraag tot vaststelling een formulier beschikbaar op www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

Artikel 14  

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

 • 2.

  Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2025.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling subsidie versnelling woningbouw gemeenten Noord-Holland 2021

Haarlem, 13 april 2021

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.