Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Duiven

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Duiven houdende regels omtrent het verwijderen, overbrengen en in bewaring stellen van op de weg staande voertuigen (Wegsleepverordening gemeente Duiven 2021)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDuiven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Duiven houdende regels omtrent het verwijderen, overbrengen en in bewaring stellen van op de weg staande voertuigen (Wegsleepverordening gemeente Duiven 2021)
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Duiven 2021
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Wegsleepverordening gemeente Duiven.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 173, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994
 3. Besluit wegslepen van voertuigen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2021nieuwe regeling

20-04-2021

gmb-2021-131941

Z/20/073173‎/‎201497434

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Duiven houdende regels omtrent het verwijderen, overbrengen en in bewaring stellen van op de weg staande voertuigen (Wegsleepverordening gemeente Duiven 2021)

De raad

 • gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2021;

 • gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

 • besluit vast te stellen de volgende verordening:

Wegsleepverordening gemeente Duiven 2021

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • f.

  het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2. Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3. Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen: Van Eijck Mobilty BV aan de Dr. C. Lelyweg 6 6827 BH in Arnhem.

 • 2.

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats voor het afhalen van weggesleepte voertuigen worden door het college vastgesteld.

 • 3.

  De burgemeester kan een tijdelijke plaats van bewaring aanwijzen in het geval een specifieke situatie daartoe aanleiding geeft.

Artikel 4. Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bestaan uit: voorrijkosten, sleepkosten (afhankelijk van het tijdstip van wegslepen, de dag in de week en eventuele feestdag). De kosten worden in rekening gebracht bij de eigenaar of houder van het voertuig.

 • 2.

  De kosten voor het overbrengen en bewaren van een voertuig zijn gelijk aan de in dat jaar door het ingeschakelde bergingsbedrijf gehanteerde tarieven.

Artikel 5. Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid , 164, zevende lid , en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6. Overgangsbepaling en inwerkingtreding

 • 1.

  De “Wegsleepverordening gemeente Duiven“ zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 27 mei 2002 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid bedoelde datum met dien verstande dat de verordening van toepassing blijft op feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2021.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Wegsleepverordening gemeente Duiven 2021”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 april 2021.

de griffier,

drs. W.R. (Wouter) Bosch

de voorzitter,

mr. H.B. (Huub) Hieltjes