Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eindhoven

Aanwijzing crossterreinen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEindhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing crossterreinen
CiteertitelAanwijzing crossterreinen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Eindhoven/415534/CVDR415534_5.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-04-2021aanwijzing crossterreinen

30-03-2021

gmb-2021-130487

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing crossterreinen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven

 

overwegende dat:

 

 • -

  het ingevolge artikel 5:32 van de APV Eindhoven verboden is op enig terrein, geen weg zijnde, met een motorvoertuig of een bromfiets te crossen buiten wedstrijdverband, een wedstrijd of, ter voorbereiding van een wedstrijd, een trainings- of proefrit te houden of te doen houden of daaraan deel te nemen, of een motorvoertuig of een bromfiets met het kennelijke doel daartoe aanwezig te hebben;

 • -

  het verbod echter niet van toepassing is op door burgemeester en wethouders aangewezen terreinen onder de door hen gestelde voorwaarden voor het gebruik van deze terreinen in het belang van:

 • a. het voorkomen of beperken van overlast;

 • b. de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;

 • c. bescherming van het milieu;

 • d. de veiligheid van de deelnemers van de bedoelde wedstrijden en ritten of van het publiek;

 • -

  de bestaande terreinen voor motorcross en karten en op het landgoed De Lansard reeds vele jaren in gebruik zijn als zodanig en in overeenstemming met de bepalingen van het aldaar geldende bestemmingsplan “Buitengebied 1988 Veldhoven” (vallend onder gemeente Eindhoven, met bestemming “lawaaisporten”);

 • -

  ter zake de vereiste milieuvergunningen zijn afgegeven alsmede dat er met de huurders van de percelen reeds jaren geleden huurcontracten zijn afgesloten, welke eveneens al jaren op juiste wijze worden nagekomen;

 

gelet op artikel 5:32, tweede lid, van de APV Eindhoven;

 

besluit:

 

 

Aan te wijzen als terreinen waar het verbod als bedoeld in artikel 5:32 van de APV Eindhoven niet van toepassing is:

De terreinen op landgoed De Lansard te Eindhoven welke zijn bestemd voor motorcross- en karten (de terreinen welke reeds jaren in gebruik zijn voor motorcross en karten, aangegeven op bijgevoegde situatietekening in geel respectievelijk rood), onder de navolgende voorwaarden:

 • a.

  huurders – en in geval van verkoop toekomstige eigenaren- zijn verplicht zich te houden aan de bepalingen van het ter zake geldende bestemmingsplan en de geldende milieuregelgeving;

 • b.

  huurders zijn voorts verplicht er zorg voor te dragen dat de aldaar geldende geluidsnormering (voor “lawaaisporten”) wordt nageleefd en dat overlast zoveel als mogelijk wordt voorkomen c.q. beperkt.

 • c.

  dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin het wordt geplaatst;

 • d.

  dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzing Crossterreinen.

 •  

 

Eindhoven, 30 maart 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

 

 

 

 

,burgemeester

 

 

 

,secretaris

 

 

U kunt bezwaar maken bij het College van burgemeester en wethouders van deze gemeente. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na de datum van bekendmaking van dit besluit. U richt uw bezwaarschrift aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.

 

 

 

Bijlage situatietekening