Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Enschede

Aanvullende nadere regels terrassen bij horecabedrijven 1 april 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEnschede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanvullende nadere regels terrassen bij horecabedrijven 1 april 2021
CiteertitelAanvullende nadere regels terrassen bij horecabedrijven 1 april 2021
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpTerrassenbeleid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://wetten.overheid.nl/BWBR0044337/2020-12-01
 2. https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2021-04-01
 3. https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2021-01-01
 4. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Enschede/332923/CVDR332923_16.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-04-202101-11-2021Nieuwe regeling

23-03-2021

gmb-2021-129876

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanvullende nadere regels terrassen bij horecabedrijven 1 april 2021

De Burgemeester van Enschede, gelezen het voorstel van 23 maart;

 

Overwegende

 • dat voorschriften voor het mogen openstellen en exploiteren van horecabedrijven en daarbij behorende terrassen direct samenhangen met de besluitvorming van het kabinet op grond van de op dat moment bekende COVID-19-situatie ;

 • dat het gewenst blijft voor de exploitatie van terrassen in Enschede, zodra dit op grond van de besluitvorming van het kabinet mogelijk is, extra openbare ruimte beschikbaar te stellen;

 • dat over het beschikbaar stellen van extra openbare ruimte onder meer overleg heeft plaatsgevonden – gericht op het bereiken van overeenstemming en draagvlak - met de Vereniging Horeca Stadserf Enschede, met verschillende andere horecaondernemers, met de politie en met de brandweer;

 • dat de beperkingen die voortvloeien uit de landelijke richtlijnen en normen ten aanzien van het verder voorkomen van verspreiding van het Coronavirus in een aantal situaties ook beperkingen met zich brengt in de (tot voorheen bestaande) gebruiksmogelijkheden van de openbare ruimte;

 • dat de bestaande Nadere regels terrassen bij horecabedrijven van 18 februari 2018 – voor zo ver hiervan in deze aanvullende regels niet wordt afgeweken - onverkort van kracht blijven;

 • dat in deze gewijzigde Aanvullende nadere regels terrassen bij horecabedrijven wordt ingegaan op:

- de wijze waarop een terras moet worden ingericht met betrekking tot tafels en stoelen;

- de criteria die worden gehanteerd bij het mogen exploiteren van binnen- en buitenterrassen;

- de extra openbare ruimte die daarvoor voor een horecabedrijf beschikbaar is.

 

Gelet op het bepaalde in de Wet Tijdelijk Maatregelen covid-19, de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening [en na 1 mei 2021 op grond van artikel 4.14 van de Verordening kwaliteit leefomgeving];en de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19,

 

Besluit:

 

Vast te stellen de navolgende Aanvullende nadere regels terrassen bij horecabedrijven gemeente Enschede, waarin wordt uiteengezet welke aanvullende regels de burgemeester hanteert op de Nadere regels terrassen bij horecabedrijven van 20 februari 2018 om vanaf 1 april 2021 zonder ontheffing een terras te mogen inrichten, in gebruik te nemen en te houden.

 

Algemene veiligheid bij exploiteren terras

 • 1.

  De veiligheid van gasten, medewerkers, leveranciers, winkelend publiek en overige passanten staat bij de exploitatie van een terras op basis van deze aanvullende nadere regels centraal.

Omgang en hygiëne op terrassen

 • 2.

  Voor de omgang en hygiëne op de terrassen gelden de voorschriften uit de op dat moment geldende bepalingen in de Wet Tijdelijke Maatregelen COVID-19 en daarop gebaseerde Tijdelijke regeling maatregelen covid-19.

 • 3.

  De horecaondernemer conformeert zich aan het voor de horeca in Enschede geldende protocol ‘Collectieve horecaontzegging’.

Inrichting van terrassen

 • 4.

  Voor de inrichting van de terrassen gelden de voorschriften uit de op dat moment geldende landelijke regelgeving.

 • 5.

  De totale capaciteit, uitgedrukt in aantal stoelen, op de bij de horecaonderneming behorende reguliere terrassen en het ‘extra’ terras door het in gebruik nemen van extra openbare ruimte zal in geen geval meer mogen bedragen dan in de ‘normale’ situatie van voor het uitbreken van de Corona-pandemie. Of het horecabedrijf voor de corona-pandemie daadwerkelijk gebruik maakte van de mogelijkheid een terras te exploiteren is daarvoor niet relevant.

 • 6.

  Een terras waarvoor extra openbare ruimte beschikbaar is gesteld dient in gevallen waarin (onderhouds)werkzaamheden plaatsvinden door de gemeente of derden – op basis van een verleende ontheffing gebruik openbare ruimte – tijdelijk te worden verwijderd.

Terrassen in uitgaansgebied Centrum, Oude Markt en de rest van het Stadserf

 • 7.

  De gemeente Enschede stelt waar mogelijk openbare ruimte ter beschikking in de nabijheid, en zoveel mogelijk aangrenzend, aan de vestiging van (het reguliere terras van) de horecaondernemingen in het betreffende gebied.

 • 8.

  Indien direct aangrenzende openbare ruimte niet beschikbaar is wijst de gemeente, binnen de voorwaarden voor bereikbaarheid van hulpdiensten en het kunnen voldoen aan de landelijke COVID-19-regelgeving extra openbare ruimte aan in de directe omgeving van de horecaondernemingen waarvoor dit geldt. Dit kan in de vorm van een (extra) gevel- of eilandterras zijn, mits dit gevel-/eilandterras in de zichtlijn van de betreffende horecaonderneming(en) ligt of mits op eenvoudige wijze op beperkte afstand van de horecaonderneming kan worden voorzien in een goed werkend alternatief voor deze zichtlijn. Hiermee wordt niet bedoeld een zichtlijn via camera’s of spiegels.

 • 9.

  Voor de locatie van terrassen in de deelgebieden 1) Oude Markt, 2) uitgaansgebied Centrum en 3) de rest van het Stadserf geldt de (extra) openbare ruimte zoals deze in de bij deze aanvullende nadere regels behorende plattegrond per horecabedrijf is aangegeven (bijlage 1). Deze plattegrond en de daarop aangegeven ‘verkeersroutes’ zijn integraal onderdeel van deze aanvullende regels.

 • 10.

  Voor de aanduiding van deze drie gebieden wordt verwezen naar artikel 2 lid 1 van de Nadere regels terrassen bij horecabedrijven van 20 februari 2018.

 • 11.

  Onverminderd de voorgeschreven sluitingstijden op grond van de op dat moment geldende landelijke regelgeving COVID-19, blijven de openstellingtijden voor de terrassen voor het uitgaansgebied Centrum, de Oude Markt en de rest van het Stadserf, zoals genoemd in de Nadere regels terrassen bij horecabedrijven van 20 februari 2018, onverkort van toepassing, met uitzondering van de terrassen binnen de extra opstelruimte aan de Klokkenplas 1 en 3 en aan de achterkant van de Oude Markt 26 waar een sluitingstijd geldt van 24.00 uur.

 • Voor gebied 3, overig stadserf geldt in overeenstemming met de nadere regels terrassen een sluitingstijd van 24.00 uur.

Terrassen in het overige gebied van Enschede

 • 12.

  Voor het in gebruik nemen van extra openbare ruimte ten opzichte van het reguliere terras in het gebied ‘Rest van Enschede’ is een melding vereist voorzien van een plattegrond waarop de omvang van het terras is aangegeven.

 •  

 • 13.

  Voor de rest van Enschede geldt dat de terrastijden zoals genoemd in de Nadere regels terrassen bij horecabedrijven van 20 februari 2018 onverkort van toepassing blijven.

Nadere regels terrassen bij horecabedrijven en voorrangsregeling

 • 14.

  De Nadere regels terrassen bij horecabedrijven van 20 februari 2018 blijven onverminderd van kracht voor zo ver daarvan in deze Aanvullende regels niet is afgeweken. Bij een afwijking hebben deze aanvullende nadere regels voorrang.

Verdeling extra beschikbare openbare ruimte terrassen

 • 15.

  Indien ondernemers in het uitgaansgebied Centrum/Oude Markt of de rest van het Stadserf het niet eens worden over de verdeling van de beschikbare extra openbare ruimte ten behoeve van opstelruimte voor hun terrassen neemt de burgemeester daarover een besluit. Deze verdeling gebeurt dan op basis van evenredigheid. Met evenredigheid wordt hier bedoeld dat de toedeling van de extra opstel ruimte recht evenredig is met de oorspronkelijke terrasruimte die de ondernemers exploiteerden of die ze onder normale omstandigheden in het pré-coronatijdperk zouden kunnen exploiteren.

Werkingsduur van deze aanvullende nadere regels

 • 16.

  Deze aanvullende nadere regels vervallen van rechtswege per 1 november 2021 of zoveel eerder op het moment dat de beperkingen die gelden voor de reguliere uitoefening van het horecabedrijf op grond van landelijke of lokale regelgeving (volledig) zijn opgeheven.

 • 17.

  Deze aanvullende nadere regels kunnen worden gewijzigd of ingetrokken voor zover het belang van de openbare orde, de veiligheid, de gezondheid of de naleving van de COVID-19-maatregelen dit noodzakelijk maakt.

Inwerkingtreding

 • 18.

  Deze Nadere regels treden in werking per 1 april 2021 en vervallen van rechtswege op 1 november 2021.

 

 

 

Vastgesteld door de waarnemend-Burgemeester van Enschede op 23 maart 2021

Dr. G.O. van Veldhuizen

Bijlage 1: Verdeling extra openbare ruimte binnenstad (uitwerking voor de drie gebieden uit punt 9 van deze regeling).