Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nissewaard

Verordening Winkeltijden Nissewaard 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNissewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Winkeltijden Nissewaard 2021
CiteertitelVerordening Winkeltijden Nissewaard 2021
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening winkeltijden Nissewaard 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-04-2021nieuwe regeling

31-03-2021

gmb-2021-128241

R. 21.R.00026

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Winkeltijden Nissewaard 2021

De raad der gemeente Nissewaard;

 

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 maart 2021;

 

gehoord het advies van commissie Bestuur 16 maart 2021;

 

besluit vast te stellen:

 

Verordening Winkeltijden Nissewaard 2021.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  De wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  Feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede vrijdag na 19.00 uur, tweede Paasdag, 4 mei na 19.00 uur, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, 24 december na 19.00 uur en eerste en tweede Kerstdag.

 • c.

  Werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • d.

  Winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • e.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Nissewaard.

Artikel 2. Algemene vrijstelling zon- en feestdagen

 • 1.

  Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt, met uitzondering van het bepaalde in het tweede lid, voor winkels een algemene vrijstelling op zon- en feestdagen tussen 09:00 uur tot 20:00 uur.

 • 2.

  De algemene vrijstelling bedoeld in het eerste lid geldt niet voor 4 mei na 19.00 uur, Goede vrijdag na 19.00 uur en 24 december na 19.00 uur.

Artikel 3. Ontheffing

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden.

 • 2.

  Aan de ontheffing kan een beperking naar tijdsruimte en een beperking naar waren die mogen worden verkocht, worden verbonden.

 • 3.

  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 4. Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen de beschikking voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maakt in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 6. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7. Overgangsrecht

 • 1.

  Een krachtens de Verordening winkeltijden Nissewaard 2015 verleende ontheffing geldt als ontheffing, verleend krachtens deze verordening;

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften;

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder die oude verordeningen, maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening;

Artikel 8. Inwerkingtreding, intrekking oude verordening en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking onder gelijktijdige intrekking van de Verordening winkeltijden Nissewaard van 2 januari 2015.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Nissewaard 2021.

   

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Nissewaard d.d. 31 maart 2021.

de griffier,

de voorzitter,