Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Mandaatbesluit directeur BSR

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingMandaatbesluit directeur BSR
Citeertitel
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageMandaatbesluit directeur BSR

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2019Beleidsregel

28-03-2019

bgr-2021-349

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit directeur BSR

 

Het dagelijks bestuur van Belastingsamenwerking Rivierenland (hierna: BSR);

overwegende dat op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Waterschapswet, de Gemeentewet en diverse andere wetten bevoegdheden zijn neergelegd bij het dagelijks bestuur van BSR;

dat het uit oogpunt van efficiency wenselijk is dat bevoegdheden uitgeoefend worden op een niveau dat in overeenstemming is met de aard en inhoud van die bevoegdheden;

dat het dagelijks bestuur BSR een mandaatregeling heeft vastgesteld, waarin de randvoorwaarden voor het verlenen van (onder)mandaat, volmacht en machtiging worden gegeven;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland;

 

BESLUIT:

vast te stellen het mandaatbesluit directeur BSR.

 

Artikel 1 Verlenen van mandaat

Aan de directeur mandaat, volmacht en machtiging te verlenen voor:

1. de voorbereiding en de uitvoering van bestuursbesluiten met betrekking tot het taakgebied van BSR, met inbegrip van de correspondentie daarover;

2. het nemen van besluiten en verrichten van handelingen met betrekking tot het taakgebied van BSR, met inbegrip van de correspondentie daarover, zoals:

- het nemen van besluiten en verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen tot de in de Regeling teken- en beschikkingsbevoegdheden vermelde bedragen;

- het besluiten tot het aanbesteden van leveringen en diensten tot de in de Regeling teken- en beschikkingsbevoegdheden vermelde bedragen;

- het verzekeren van eigendommen en risico’s, inclusief verzekeringen op personeelsgebied;

- het nemen van besluiten en verrichten van handelingen inzake verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur en de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

- het verrichten van handelingen op grond van de bevoegdheden als bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden;

- het nemen van conservatoire maatregelen, het voeren van rechtsgedingen en het instellen van beroep;

- het nemen van besluiten over de toepassing van regelingen inzake sectorale en decentrale secundaire arbeidsvoorwaarden op medewerkers van BSR, met uitzondering van de directeur;

- benoeming, schorsing en ontslag van medewerkers van BSR, met uitzondering van de directeur;

- het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van de belasting;

- het nemen van besluiten in administratief beroep naar aanleiding van besluiten op verzoeken om kwijtschelding;

- het doen van aangifte van strafbare feiten, waarvan het dagelijks bestuur kennis heeft genomen;

- besluiten tot toepassing van de hardheidsclausule op grond van artikel 63 AWR;

 

Artikel 2 Eisen aan mandaat, volmacht en machtiging

1. De gemandateerden oefenen hun bevoegdheden uit met inachtneming van hetgeen daaromtrent is opgenomen in de mandaatregeling BSR.

2. Bij afwezigheid van de directeur worden diens bevoegdheden uitgeoefend door zijn plaatsvervanger.

 

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dit besluit treedt in werking per 1 april 2019.

2. Het mandaatbesluit directeur BSR van 14 november 2016 wordt hierbij ingetrokken, met dien verstande dat dit besluit van toepassing blijft tot en met 31 maart 2019.

3. Dit besluit kan worden aangehaald als ‘’Mandaatbesluit directeur BSR’’.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 28 maart 2019.

 

G.J.A. Nieuwenhuis

Voorzitter

 

G.M. Scholtus

Directeur