Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Nota waardering en afschrijving van activa BSR

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingNota waardering en afschrijving van activa BSR
Citeertitel
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageNota waardering en afschrijving van activa BSR

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://www.bsr.nl/document.php?m=1&fileid=2395&f=77cbfc0def159c715fb89dbb523b044c&attachment=0

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201921-03-2019Beleidsregel

21-03-2019

bgr-2021-348

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota waardering en afschrijving van activa BSR

 

Het algemeen bestuur van Belastingsamenwerking Rivierenland;

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 15 november 2017;

gelet op artikel 8 van de “Financiële verordening BSR”;

 

BESLUIT

vast te stellen de navolgende “Nota waardering en afschrijving van activa BSR”.

 

Artikel 1 Inleiding

 • 1.

  Voor het realiseren van bepaalde doelen zijn vaak investeringen noodzakelijk. Van een investering is sprake indien het uitgaven boven een bepaalde omvang betreft, waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt.

 • 2.

  De investeringen worden op de balans verantwoord. De lasten voortvloeiende uit de investeringen behoren tot de jaarlijkse exploitatielasten.

 • 3.

  In artikel 64 lid 3 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is bepaald dat ‘op vaste activa met een beperkte gebruiksduur jaarlijks wordt afgeschreven volgens een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur.’

   

Artikel 2 Investeringen met een beperkte omvang

De grens van het activeren van investeringen wordt gesteld op € 10.000 exclusief btw. Investeringen met een lagere aanschafwaarde worden niet geactiveerd, maar direct in het jaar van aanschaf ten laste van de exploitatie verantwoord.

 

Artikel 3 Toerekening van kosten en baten aan investeringen

Aan investeringen worden de door derden gemaakte kosten toegerekend. Eigen personeelskosten worden niet toegerekend tenzij specifiek voor een bepaalde investering personeel van elders is ingehuurd, zoals projectleiding ICT-projecten e.d.

 

Artikel 4 Kosten van onderzoek en ontwikkeling

 • 1.

  De kosten van onderzoek en ontwikkeling (voorbereidingskosten) voor een bepaald actief kunnen worden geactiveerd, mits wordt voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de onderdelen a t/m d van artikel 60 BBV.

 • 2.

  De afschrijvingsduur van deze immateriële vaste activa bedraagt op grond van artikel 64 lid 5 BBV ten hoogste vijf jaar.

   

Artikel 5 Bijdragen van derden

Bijdragen van derden die in directe relatie staan met een actief worden op de waardering daarvan in mindering gebracht.

 

Artikel 6 Waarderen investeringen

Investeringen worden gewaardeerd tegen de historische kosten.

 

Artikel 7 Afschrijvingsmethoden

Investeringen worden lineair afgeschreven. De vermindering van de boekwaarde is daarmee boekhoudkundig ieder jaar gelijk.

 

Artikel 8 Afschrijvingstabel

 • 1.

  De gebruiksduur van de activa wordt als volgt aangehouden:

Immateriële vaste activa

Ontwikkelings- en onderzoekskosten

5 jaar

Materiële vaste activa

Infrastructuur, hardware en software

5 jaar

(Kantoor)meubilair en overige vaste inrichting

10 jaar

 • 2.

  In incidentele gevallen, bijvoorbeeld als de werkelijke levensduur sterk afwijkt, kan het dagelijks bestuur van BSR besluiten af te wijken van de in lid 1 genoemde afschrijvingstermijnen.

   

Artikel 9 Moment van aanvang afschrijving

 • 1.

  Er wordt gestart met afschrijving van het activum vanaf de 1e dag van het kwartaal na ingebruikname.

 • 2.

  Conform de BBV wordt de aanwezige boekwaarde van een actief dat buiten gebruik wordt gesteld volledig in het jaar van buiten gebruikstelling afgeschreven.

   

Artikel 10 Rente

BSR rekent geen rente toe aan vaste activa.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze nota treedt in werking met ingang van 1 april 2019.

2. De Nota waarderen en investeren BSR van 7 december 2017 wordt hierbij ingetrokken, met dien verstande dat deze nota van toepassing blijft tot en met 31 maart 2019.

3. Deze nota wordt aangehaald als "Nota waardering en afschrijving van activa BSR".

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 21 maart 2019.

 

G.J.A. Nieuwenhuis

Voorzitter

 

G.M. Scholtus

Directeur