Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Son en Breugel

Subsidieregeling coronasteun maatschappelijke organisaties 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSon en Breugel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling coronasteun maatschappelijke organisaties 2021
CiteertitelSubsidieregeling coronasteun maatschappelijke organisaties 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpSubsidieregeling coronasteun maatschappelijke organisaties 2021

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Son%20en%20Breugel/631502/CVDR631502_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-04-202115-03-2021Nieuwe regeling

06-04-2021

gmb-2021-120437

174599

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling coronasteun maatschappelijke organisaties 2021

Gemeente Son en Breugel

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel,

Overwegende dat:

 • Deze subsidieregeling wordt opgesteld op basis van de ‘Algemene Subsidieverordening 2020’ van de gemeente Son en Breugel. Daar waar in deze regeling niet anders is vermeld is de ‘Algemene Subsidieverordening 2020 van toepassing’

 • Deze subsidieregeling heeft als doel het ondersteunen van sport- en culturele organisaties tijdens de coronacrisis.

Gelet op:

 • het bepaalde in Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2020 Gemeente Son en Breugel

BESLUIT:

Vast te stellen de Subsidieregeling coronasteun maatschappelijke organisaties.

Paragraaf 1: algemene bepalingen

Artikel 1: Begripsbepaling

 • a.

  Beperkende maatregelen Rijksoverheid: de maatregelen getroffen door de Rijksoverheid voor het bestrijden van de infectieziekte ‘Covid-19’. In deze regeling wordt hiermee bedoeld: wanneer het volgens de landelijke maatregelen weer mogelijk is om met grote groepen bij elkaar te komen.

 • b.

  Commerciële partijen: organisaties met een winstoogmerk.

 • c.

  Maatschappelijke organisatie: een stichting of vereniging welke zich inzet voor maatschappelijk welzijn.

 • d.

  Maatschappelijke activiteit: een activiteit die zich richt op het bevorderen van leefbaarheid en maatschappelijk welzijn in de gemeente Son en Breugel zonder hierbij winst na te streven.

 • e.

  Organisatie zonder winstoogmerk: een stichting of vereniging.

Artikel 2: Algemene bepalingen en voorwaarden voor het ontvangen van coronasteun

 • 1.

  Het college heeft bij ieder ondersteuningsverzoek het uitgangspunt ervoor te willen zorgen dat de maatschappelijke organisatie niet omvalt. Op basis van dit uitgangspunt beoordeelt het college de steunvragen en bepaalt het waar nodig de hoogte van het steunbedrag.

 • 2.

  De subsidie op grond van deze regeling kan uitsluitend worden aangevraagd door organisaties zonder winstoogmerk zoals een stichting of verenging die jaarlijks een maatschappelijke activiteit ontplooid.

 • 3.

  De subsidie kan uitsluitend worden verleend indien:

 • a.

  Er sprake is van een verliesgevende exploitatie als gevolg van de coronacrisis;

 • b.

  De organisatie niet over voldoende eigen vermogen (ongeoormerkte reserves en/of liquide middelen) beschikt om het verlies op te vangen;

 • c.

  De organisatie aantoonbaar kostenbesparende maatregelen heeft doorgevoerd;

 • d.

  De organisatie kan aantonen dat ze voorafgaand aan de coronacrisis beschikte over een structureel sluitende exploitatie;

 • e.

  De organisatie gevestigd is in en werkzaam is voor de samenleving van Son en Breugel. Of wanneer een organisatie werkzaam is voor de samenleving van de gemeente Son en Breugel.

 • 4.

  Wanneer het ondersteuningsverzoek is gehonoreerd wordt het bedrag in de vorm van een subsidie aan de verzoeker overgemaakt.

Artikel 3: Periode waarvoor ondersteuning kan worden aangevraagd

 • 1.

  Ondersteuning kan worden aangevraagd voor de periode vanaf 15 maart 2020 tot de beëindiging van de beperkende maatregelen door de Rijksoverheid.

 • 2.

  Het is mogelijk om met terugwerkende kracht ondersteuningsverzoeken in te dienen. Een aanvraag mag dus ook gaan over de reeds gepasseerde periode.

Artikel 4: Aanvraag

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening 2020 Gemeente Son en Breugel legt de aanvrager bij de aanvraag in ieder geval de volgende gegevens over:

 • a.

  Een brief waarin de organisatie de situatie toelicht

 • b.

  Inzicht in de financiële situatie van de organisatie, exploitatie van het lopende jaar, resultaten van de afgelopen 3 jaren, balans.

 • c.

  Een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, waaruit blijkt dat de inschrijving van vóór 1 maart 2020 is. Of een ander document waaruit blijkt dat de aanvrager al vóór 1 maart 2020 actief was.

 • d.

  Toelichting of er mogelijk gebruik gemaakt is van vangnetregelingen zoals die van het Rijk, de Provincie en koepelorganisaties;

Artikel 5: Beslistermijn

Het college van burgemeester en wethouders neemt binnen acht weken na het indienen van een volledige aanvraag een besluit.

Artikel 6: Weigeringsgronden

Het ondersteuningsverzoek kan worden geweigerd indien:

 • 1.

  Niet wordt voldaan aan de algemene voorwaarden omschreven in artikel 2 lid 3 van deze regeling.

 • 2.

  De organisatie niet actief is voor de maatschappij van de gemeente Son en Breugel.

 • 3.

  De organisatie al eens eerder ondersteuning heeft ontvangen voor eenzelfde periode.

Paragraaf 2: Sportorganisaties

Artikel 7: begripsbepaling

 • a.

  Commerciële organisatie: een organisatie met een winstoogmerk

 • b.

  Eigen accommodatie: een accommodatie in eigendom van de stichting of vereniging.

 • c.

  Gemeentelijke binnensportaccommodatie: de sportaccommodaties (sporthal of zaal) in eigendom van de gemeente Son en Breugel al dan niet beheerd door een sporthalbeheerder.

Artikel 8: sportorganisatie met eigen accommodatie

Een gesubsidieerde sportorganisatie met een eigen accommodatie kan een eenmalige subsidie van maximaal € 1.000,- aanvragen voor het corona-proof maken van de accommodatie.

Artikel 9: sportorganisatie met gehuurde sportaccommodatie van de gemeente

 • 1.

  Een sportorganisatie die een accommodatie in directe huur of pacht heeft van de gemeente kan in aanmerking komen voor een extra accommodatiesubsidie om de huurkosten te betalen.

 • 2.

  In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid besluit het college in ieder individueel geval wat de hoogte van de extra accommodatiesubsidie is. Het college houdt hierbij de criteria genoemd in artikel 2 lid 3 en het bepaalde in artikel 2 lid 1 in acht.

 • 3.

  Een gesubsidieerde sportorganisatie met gehuurde sportaccommodatie van de gemeente kan een eenmalige subsidie van maximaal € 1.000,- aanvragen voor het corona-proof maken van de accommodatie.

Artikel 10: sportorganisatie gebruik makend van een gemeentelijke binnensportaccommodatie.

 • 1.

  Het college stelt de beheerder van de gemeentelijke binnensportaccommodatie in de gelegenheid om de huurgelden terug te betalen aan de gebruikers. Het college kan hiervoor een subsidie verlenen aan de beheerder.

 • 2.

  Het college bepaald de hoogte van de subsidie zoals genoemd in het eerste lid van dit artikel.

 • 3.

  De sporthalbeheerder wordt, al dan niet met een subsidie in staat gesteld om de gemeentelijke binnensportaccommodatie corona-proof te maken.

Paragraaf 3: culturele organisaties

Artikel 11: begripsbepaling

 • a.

  Eigen accommodatie: accommodatie in eigendom of een gehuurde accommodatie.

 • b.

  Financiële positie: de financiële situatie rondom de exploitatie en staat van reserves en liquide middelen van de betreffende organisatie.

 • c.

  Onder overige culturele organisaties verstaan we organisaties die in het reguliere subsidiebeleid een subsidie ontvangen bedoeld voor ‘sociaal- culturele organisaties’.

Artikel 12: beheersstichtingen van wijkaccommodaties

 • 1.

  Een beheersstichting van een wijkaccommodatie in directe huur of pacht heeft van de gemeente kan in aanmerking komen voor een extra accommodatiesubsidie om de huurkosten te betalen.

 • 2.

  In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid besluit het college in ieder individueel geval wat de hoogte van de extra accommodatiesubsidie is. Het college houdt hierbij de criteria genoemd in artikel 2 lid 3 en het bepaalde in artikel 2 lid 1 in acht.

 • 3.

  Beheersstichtingen kunnen een subsidie van maximaal € 1.000,- aanvragen voor het corona-proof maken van de accommodatie.

Artikel 13: grote gesubsidieerde organisaties

 • 1.

  Grote gesubsidieerde partijen met een jaarlijkse subsidie boven de € 5.000,- ontvangen een subsidie op basis van de financiële positie van de organisatie.

 • 2.

  In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid bepaald het college in ieder individueel geval wat de hoogte van de ondersteuning is. Het college houdt hierbij de criteria genoemd in artikel 2 lid 3 en het bepaalde in artikel 2 lid 1 in acht.

 • 3.

  Organisaties met een eigen accommodatie kunnen een subsidie aanvragen van maximaal €1.000,- voor het corona-proof maken van de accommodatie.

Artikel 14: kleine gesubsidieerde organisaties

Kleine gesubsidieerde partijen met een jaarlijkse subsidie tot € 5.000,- kunnen eenmalig een ondersteuningsbedrag ontvangen van maximaal 50% van de jaarlijkse subsidie.

Artikel 15: niet gesubsidieerde organisaties zonder winstoogmerk

Niet gesubsidieerde organisaties zonder winstoogmerk kunnen eenmalig een subsidie ontvangen van maximaal € 1.000,-

Paragraaf 4: slotbepaling

Artikel 16: ontheffing / hardheidsclausule

 • 1.

  In de gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet beslist het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan in individuele gevallen ontheffing verlenen op verplichtingen bepaald in deze regeling.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van hetgeen bij of krachtens deze regeling is bepaald, wanneer strikte toepassing daarvan tot kennelijke onbillijkheden leidt.

Artikel 17: inwerkingtreding

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 6 april 2021

 • 2.

  Deze subsidieregeling is met terugwerkende kracht geldig voor de periode vanaf 15 maart 2020 tot de beëindiging van de regeling.

 • 3.

  De subsidieregeling wordt door het college beëindigd wanneer de beperkende maatregelen zijn ingetrokken.

Artikel 18: citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Subsidieregeling coronasteun maatschappelijke organisaties 2021’.

 

Aldus vastgesteld op 6 april 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel,

Rien Schalkx, Secretaris

Hans Gaillard, Burgemeester