Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ermelo

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo houdende regels omtrent een aanlijnplicht voor honden in een aantal losloopgebieden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieErmelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo houdende regels omtrent een aanlijnplicht voor honden in een aantal losloopgebieden
CiteertitelAanwijzingsbesluit tijdelijke aanlijnplicht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling geldt tot en met 20 juni 2021.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Ermelo/638178/CVDR638178_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-04-202121-06-2021nieuwe regeling

13-04-2021

gmb-2021-118260

02330000028638

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo houdende regels omtrent een aanlijnplicht voor honden in een aantal losloopgebieden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo,

 

gelezen het voorstel van de beleidsadviseur veiligheid van 7 april 2021;

 

overwegende, dat de raad in zijn vergadering van 4 maart 2020 de Algemeen plaatselijke verordening Ermelo 2020 (APV 2020) heeft vastgesteld;

dat het college op grond van de geldende APV bevoegd is plaatsen aan te wijzen waar het eigenaren of houders van honden verboden is een hond te laten verblijven of te laten lopen buiten de bebouwde kom op een door het college aangewezen plaats als de hond niet is aangelijnd gelet op het bepaalde in artikel 2:57, eerste lid, onder c van de APV 2020;

 

Besluit

 

 • 1.

  Een aanlijnplicht in te stellen voor honden in de losloopgebieden:

  • Jacob Catslaan; bos tussen de Jacob Catslaan, de Staringlaan en gedeelte Leuvenumseweg (Haspelberg);

  • Oude Arnhemsekarweg/Ericalaan(Ruige Veld gebied);

  • De Ermelosche Heide (Drieerweg), hier geldt al aanlijnplicht vanaf 08:00 uur. Deze zal dan ook verlengd worden met een aanlijnplicht na 16:00 uur;

  • Ermelosche Zand/Schietberg.

 • 2.

  Deze aanlijnplicht treedt in werking op de dag na publicatie en geldt tot en met 20 juni 2021.

 

Rechtsmiddelen

Bezwaar

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzending van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij ons college. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

 

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, maar de werking van het besluit toch wilt laten opschorten, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voorwaarde hierbij is wel dat u een spoedeisen belang heeft.

 

De adressering is als volgt: Voorzieningenrechter rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de

gemeente Ermelo van 13 april 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,

A.M. Weststrate,

secretaris.

dra. Th.A.J. Burmanje,

burgemeester