Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmermeer

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent vergunningsvrije bouwwerken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent vergunningsvrije bouwwerken
CiteertitelMeer bouwwerken vergunningsvrij in Haarlemmermeer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Besluit vergunningsvrij bouwen Omgevingswet 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-04-2021nieuwe regeling

23-03-2021

gmb-2021-117264

2021.0000472

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent vergunningsvrije bouwwerken

Het college heeft besloten om:

 • 1.

  Het 'Besluit vergunningsvrij bouwen Omgevingswet 2019' van 5 juni 2018 in te trekken (nota van B&W, 2018.0030238);

 • 2.

  op grond van artikel 6r van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet een aantal bouwwerken, opgenomen in de Bijlage aanwijzing vergunningsvrije bouwwerken maart 2021, op en rond de woning aan te wijzen als bouwwerken waar tot 1 januari 2022 geen omgevingsvergunning voor nodig is en deze dus vergunningsvrij te verklaren;

 • 3.

  deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

Op het achtererfgebied

Met uitzondering van de hieronder gestelde regels, staan wij met betrekking tot een op de grond staand bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan in het achtererfgebied niet meer toe dan vergunningsvrij is op grond van art. 2 lid 3 bijlage II van het Bor.

Bij vrijstaande en twee-aan-een-geschakelde woningen mag de diepte van een tegen het hoofdgebouw aangebouwd bijbehorend bouwwerk meer dan 4 meter zijn, gemeten vanaf de oorspronkelijke gevel van het hoofdgebouw, dan wel het denkbeeldige verlengde daarvan, en

de oppervlakte van al dan niet met vergunning gebouwde bijbehorende bouwwerken in het bebouwingsgebied bedraagt in geval van een bebouwingsgebied groter dan 300 m² niet meer dan 90 m², vermeerderd met 10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m² tot een maximum van in totaal 250 m².

Op het voorerfgebied

Een dakkapel

 • -

  voorzien van een plat dak;

 • -

  gemeten vanaf de voet van de dakkapel niet hoger dan 1,75 meter;

 • -

  onderzijde meer dan 0,5 meter en minder dan 1 meter boven de dakvoet;

 • -

  bovenzijde meer dan 0,5 meter onder de daknok en

 • -

  zijkanten meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak;

 • -

  niet gelegen in een beschermd stads- en dorpsgezicht;

 • -

  niet bij, op of aan een monument.

Erf- of perceelafscheiding

 • -

  achter de voorgevel, en

 • -

  hoogte maximaal 2 meter, mits

 • -

  haag ondersteunende constructie, en

 • -

  het verkeer op de weg niet in gevaar kan worden gebracht;

 • -

  niet gelegen in een beschermd stads- en dorpsgezicht;

 • -

  niet bij, op of aan een monument..

Vervangen van kozijnen of wijzigen van gevels

 • -

  niet gelegen in een beschermd stads- en dorpsgezicht;

 • -

  niet bij, op of aan een monument.

Verbinden van het hoofdgebouw met een bijbehorend bouwwerk voor de voorgevel

 • -

  de diepte van de ruimte tussen het bijbehorend bouwwerk en de oorspronkelijke voorgevel van het hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 2,50 meter;

 • -

  de breedte van het bouwwerk bedraagt ten hoogste de breedte van het bijbehorend bouwwerk;

 • -

  de bouwhoogte is niet hoger dan 0,3 meter boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw;

 • -

  het bouwwerk dient plat te worden afgedekt;

 • -

  niet gelegen in een beschermd stads- en dorpsgezicht;

 • -

  niet bij, op of aan een monument.

Erkers

 • -

  de breedte van de erker bedraagt maximaal 65% van de gevelbreedte van het oorspronkelijke hoofdgebouw. Dit geldt ook wanneer de erker de hoek omgaat;

 • -

  de erker is niet dieper dan 1,2 meter gemeten vanuit de oorspronkelijke gevel van het hoofdgebouw;

 • -

  de afstand tussen de erker en de erfgrens met niet particuliere erven moet minimaal 1 meter bedragen;

 • -

  de bouwhoogte maximaal 0,3 meter boven de vloer van de eerste verdieping van het aansluitende hoofdgebouw;

 • -

  niet gelegen in een beschermd stads- en dorpsgezicht;

 • -

  niet bij, op of aan een monument.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

de secretaris,

drs. Carel Brugman

de burgemeester,

Marianne Schuurmans-Wijdeven