Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hellevoetsluis

Aanwijsbesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis, houdende toezicht kinderopvang (Hellevoetsluis)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHellevoetsluis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis, houdende toezicht kinderopvang (Hellevoetsluis)
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezicht kinderopvang in verband met Wet tijdelijke maatregelen covid-19
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit toezicht kinderopvang in verband met Wet tijdelijke maatregelen covid-19

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 1.61 van de Wet kinderopvang
  2. artikel 58r van de Wet publieke gezondheid
  3. artikel 5:2 van de Algemene wet bestuursrecht
  4. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
  5. hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-04-2021nieuw besluit

30-03-2021

gmb-2021-117168

20210165

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis, houdende toezicht kinderopvang (Hellevoetsluis)

Nummer: 20210165

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis gelet op:

- artikel 1.61 van de Wet kinderopvang;

- artikel 58r van de Wet publieke gezondheid;

- titel 5.2 en afdeling10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

- met de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 aan de Wet publieke gezondheid een aantal tijdelijke bepalingen is toegevoegd ten behoeve van de bestrijding van de covid-19 epidemie (hoofdstuk Va Wet publieke gezondheid);

- een aantal van deze tijdelijke bepalingen ziet toe op de kinderopvang;

- de directeur publieke gezondheid van de GGD bevoegd is toezicht te houden op de naleving van de tijdelijke maatregelen voor kinderopvang die voortvloeien uit hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid;

- het college hiertoe de directeur publieke gezondheid van de GGD dient aan te wijzen als toezichthouder;

 

besluit de volgende regeling vast te stellen voor de toezicht op de kinderopvang:

 

 

BESLUIT

 

vast te stellen het Aanwijsbesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis, houdende toezicht kinderopvang (Hellevoetsluis).

Artikel 1 Aanwijzing

De directeur publieke gezondheid van de GGD Rotterdam-Rijnmond aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 1.61, tweede lid, van de Wet kinderopvang, voor zover dit ziet op de naleving van de bij of krachtens hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid gestelde regels in de kinderopvang.

Artikel 2 Bevoegdheid tot mandatering

De directeur Publieke Gezondheid van de GGD Rotterdam-Rijnmond kan personen in haar dienst aanwijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezicht kinderopvang in verband met Wet tijdelijke maatregelen covid-19.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis, gehouden op 30 maart 2021.

De wnd secretaris,

S.J.A. Bronsveld

De burgemeester,

M.C. Junius