Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leidschendam-Voorburg

Beleidsregel over de toewijzing van woonwagenstandplaatsen op grond van artikel 5:2, lid 4 van de Huisvestingsverordening Leidschendam-Voorburg 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeidschendam-Voorburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel over de toewijzing van woonwagenstandplaatsen op grond van artikel 5:2, lid 4 van de Huisvestingsverordening Leidschendam-Voorburg 2019
CiteertitelBeleidsregel Toewijzing woonwagenstandplaatsen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4 van de Huisvestingswet 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-04-2021nieuwe regeling

08-12-2020

gmb-2021-116746

2022

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel over de toewijzing van woonwagenstandplaatsen op grond van artikel 5:2, lid 4 van de Huisvestingsverordening Leidschendam-Voorburg 2019

Collegebesluit (nr. 2022)

Het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg;

gelet op artikel 5:2, lid 4 van de Huisvestingsverordening Leidschendam-Voorburg 2019;

gelet op de richtlijnen in het Beleidskader Gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid van BZK;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende:

Beleidsregel over de toewijzing van woonwagenstandplaatsen op grond van artikel 5:2, lid 4 van de Huisvestingsverordening Leidschendam-Voorburg 2019;

 

 

Artikel 1 Begrippen

 

 • Eerstegraads familie: partner, ouders, schoonouders, kinderen, schoonzoons, schoondochters

 • Hoofdbewoner: degene die krachtens een huurovereenkomst een standplaats voor een woonwagen huurt

 • Inwonend kind: kind van een hoofdbewoner, dat volgens de Basisregistratie Personen (BRP) bij de hoofdbewoners inwoont en onderdeel uitmaakt van het gezin van de hoofdbewoner

 • Register van standplaatszoekenden: het gemeentelijke register van standplaatszoekenden als bedoeld in artikel 5:1 van de verordening

 • Standplaatszoekende: degene die in het Register van standplaatszoekenden is ingeschreven

 • Tweedegraads familie: broers, zussen, kleinkinderen, opa's, oma's, schoonzussen, zwagers, stiefzussen, stiefbroers

 • Verordening: Huisvestingsverordening Leidschendam-Voorburg 2019

 

Artikel 2 Samenleven in familieverband

 

Bij toepassing van artikel 5:2, lid 4 van de verordening verlenen burgemeester en wethouders voorrang aan inwonende kinderen, eerstegraads familie en tweedegraads familie van hoofdbewoners op de woonwagenlocatie waar een standplaats vrijkomt.

 

Artikel 3 Toewijzing woonwagenstandplaats

Volgens artikel 5:2 van de verordening, met inbegrip van het bepaalde in artikel 2 van deze beleidsregel, hanteren burgemeester en wethouders bij de rangschikking van standplaatszoekenden in het Register van standplaatszoekenden ten behoeve van de toewijzing van een vrijkomende standplaats de volgende volgorde:

 • 1.

  inwonende kinderen van een hoofdbewoner op het woonwagenkamp waarop de vrijkomende standplaats is gelegen in volgorde van registratieduur in het Register van standplaatszoekenden;

 • 2.

  eerstegraads familie van een hoofdbewoner op het woonwagenkamp waarop de vrijkomende standplaats is gelegen in volgorde van registratieduur in het Register van standplaatszoekenden;

 • 3.

  tweedegraads familie van een hoofdbewoner op het woonwagenkamp waarop de vrijkomende standplaats is gelegen in volgorde van registratieduur in het Register van standplaatszoekenden;

 • 4.

  overige standplaatszoekenden in volgorde van registratieduur in het Register van standplaatszoekenden.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 

Deze beleidsregel treedt in werking de dag na bekendmaking en kan worden aangehaald als ‘Beleidsregel Toewijzing woonwagenstandplaatsen’.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouder van de gemeente Leidschendam-Voorburg van 8 december 2020.

A. van Mazijk K. Tigelaar

secretaris burgemeester