Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent het vaststellen van het subsidieplafond van de Tijdelijke Subsidieregeling voor de lokale cultuurorganisaties

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent het vaststellen van het subsidieplafond van de Tijdelijke Subsidieregeling voor de lokale cultuurorganisaties
CiteertitelBesluit vaststellen subsidieplafond Tijdelijke Subsidieregeling compensatie kosten 2020/2021 voor lokale cultuurorganisaties in verband met COVID-19
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/actueel/Altena/CVDR620178.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-04-2021nieuwe regeling

30-03-2021

gmb-2021-110014

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent het vaststellen van het subsidieplafond van de Tijdelijke Subsidieregeling voor de lokale cultuurorganisaties

Burgemeester en wethouders van Altena

 

Gelet op artikel 5, lid 1, van de Algemene subsidieverordening Altena 2019;

 

Overwegende dat het bij de uitvoering van de Tijdelijke Subsidieregeling compensatie kosten 2020/2021 voor lokale cultuurorganisaties in verband met COVID-19 van belang is een subsidieplafond vast te stellen;

 

B E S L U I T E N :

 

vast te stellen het navolgende subsidieplafond:

Artikel 1  

Voor subsidieverstrekking ten behoeve van tekorten in de exploitatie in de kalenderjaren 2020 en 2021 die aantoonbaar zijn ontstaan als gevolg van doorlopende vaste lasten en verminderde inkomsten of extra kosten in verband met de coronacrisis als bedoeld in artikel 3 van de Tijdelijke Subsidieregeling compensatie kosten 2020/2021 voor lokale cultuurorganisaties in verband met COVID-19 geldt voor het aanvraagtijdvak 1 februari 2021 tot 1 juni 2021 een subsidieplafond van € 413.000,00.

Artikel 2  

De verdeling vindt plaats conform de in de Tijdelijke Subsidieregeling compensatie kosten 2020/2021 voor lokale cultuurorganisaties in verband met COVID-19 vastgestelde wijze van verdeling.

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van openbare bekendmaking in het digitale Gemeenteblad van Altena.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op 30 maart 2021.

burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

de secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

Bezwaar?

Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te sturen aan:

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena

Postbus 5

4286 ZG ALMKERK

 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:

 • a).

  naam en adres van de indiener;

 • b).

  de dagtekening;

 • c).

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

 • d).

  de gronden van het bezwaar.