Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roerdalen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen houdende nadere regels omtrent het verstrekken van subsidies in het kader van het ruimtelijk domein, programma 4 economie, natuur en landschap en toerisme en cultuur (Subsidieregel economie gemeente Roerdalen 2021)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoerdalen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen houdende nadere regels omtrent het verstrekken van subsidies in het kader van het ruimtelijk domein, programma 4 economie, natuur en landschap en toerisme en cultuur (Subsidieregel economie gemeente Roerdalen 2021)
CiteertitelSubsidieregel economie gemeente Roerdalen 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nadere regel subsidie economie gemeente Roerdalen 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Roerdalen/641629/CVDR641629_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-04-2021nieuwe regeling

30-03-2021

gmb-2021-109652

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen houdende nadere regels omtrent het verstrekken van subsidies in het kader van het ruimtelijk domein, programma 4 economie, natuur en landschap en toerisme en cultuur (Subsidieregel economie gemeente Roerdalen 2021)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen, hierna te noemen: ‘het college’;

 

Gelet op:

 

artikel 2, lid 2 van de Algemene subsidieverordening Roerdalen 2020 waarin aan het college de bevoegdheid is verleend tot het stellen van nadere regels waarin de te subsidiëren activiteiten, de criteria, de doelgroepen en de verdeling van de subsidie zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 2;

 

Overwegende dat:

 

het college van mening is dat het gewenst is nadere regels vast te stellen voor het verstrekken van subsidies in het kader van het Ruimtelijke domein, Programma 4 Economie, natuur & landschap, toerisme en cultuur zoals vastgelegd in de Programmabegroting 2021-2024;

 

Besluit:

 

vast te stellen de navolgende Subsidieregel economie gemeente Roerdalen 2021:

1. Doel

Een incidentele subsidie economie ondersteunt :

 • a)

  Initiatieven, projecten of activiteiten van inwoners;

 • b)

  Initiatieven, projecten of activiteiten van organisaties zoals stichtingen en verenigingen;

 • c)

  Initiatieven, projecten of activiteiten van bedrijven.

Wij willen inwoners, organisaties en bedrijven binnen de gemeente Roerdalen aanmoedigen een bijdrage te leveren aan de samenleving. Wij stimuleren daarin het samenwerken tussen burgers, ondernemers of andere organisaties. Denk hierbij aan activiteiten in de gemeente Roerdalen die bijdragen aan het versterken van de lokale economie en/of het bevorderen van de lokale werkgelegenheid. Deze subsidieregeling biedt de mogelijkheid om subsidies te verlenen aan projecten die bijdragen aan één of meer van de doelen zoals genoemd onder 3. 3 van deze regel.

 

Deze regel is een aanvulling op de Algemene subsidieverordening (ASV). Bij afwijking van de ASV gaat deze regel voor.

2. Soort subsidie

Een incidentele subsidie is een éénmalige subsidie.

3. Subsidieaanvraag

 • 1.

  Aanvrager

  Wie kan de subsidieaanvraag indienen:

  • a.

   Inwoners van de gemeente Roerdalen,

  • b.

   Organisaties zoals stichtingen, (ondernemers)verenigingen in de gemeente Roerdalen,

  • c.

   Bedrijven die in de gemeente Roerdalen actief zijn.

  • d.

   Als de aanvraag wordt ingediend door organisaties (zoals bedoeld onder b) of bedrijven (zoals bedoeld onder c) dient er sprake te zijn van 2 of meer samenwerkende organisaties/bedrijven. 1 van de aanvragers treedt daarbij op als penvoerder. De overige aanvragers ondertekenen ook de aanvraag of het project danwel activiteitenplan.

  • e.

   De voorwaarde onder d geldt niet als de aanvraag wordt ingediend door een ondernemersvereniging.

 • 2.

  Aanvraagtermijn

  De subsidieaanvraag moet uiterlijk 6 weken vóór de start van de activiteit, het project of initiatief zijn ingediend.

 • 3.

  Project- of activiteitenplan

  De subsidieaanvraag heeft als bijlage een project- of activiteitenplan met daarin de volgende onderdelen:

   

  • a.

   De organisatoren die verantwoordelijk zijn;

  • b.

   Een beschrijving van de doelen en resultaten, waaronder:

   • Een beschrijving van de activiteiten;

   • De data en duur van de activiteiten;

   • De locatie van de activiteiten;

   • Samenwerking met andere organisaties en instanties;

   • Een berekening van de kosten en baten waaruit blijkt dat de organisatie een deel van de kosten zelf betaalt.

4. Grondslag

 • 1.

  De subsidie wordt verleend op basis van een door of namens het college goedgekeurd activiteiten- of projectplan.

 • 2.

  Activiteiten, projecten of initiatieven kunnen voor een subsidie in aanmerking komen als ze voldoen aan één of meer van de volgende voorwaarden:

  • a.

   bijdragen aan het verbeteren van het algemene ondernemersklimaat in Roerdalen;

  • b.

   bijdragen aan het verbeteren en versterken van één of meerdere van de volgende punten:

   • -

    talentontwikkeling en/of lokale werkgelegenheid;

   • -

    de regionale en/of grensoverschrijdende samenwerking;

  • c.

   gericht zijn op het versterken en verbinden van economische activiteiten (kruisbestuiving/ cross overs);

  • d.

   gericht zijn op het stimuleren van de onderlinge samenwerking tussen ondernemersverenigingen

  • e.

   gericht zijn op het verbeteren van de binding met de bezoekers van het gebied waar het initiatief plaatsvindt.

5. Subsidiebedrag en subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor deze regel bedraagt € 40.000 per kalenderjaar.

 • 2.

  Aanvragen worden afgehandeld op volgorde van ontvangst totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 3.

  Als de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 4.

  De op basis van het goedgekeurde activiteiten- of projectplan te verlenen subsidie bedraagt 50% van de totale kosten, met een minimum van € 250,- en een maximum van € 5.000,-.

6. Verplichtingen subsidieontvanger

 • 1.

  We onderzoeken steekproefsgewijs verleende subsidies. Subsidieaanvragers verlenen hieraan hun medewerking.

 • 2.

  Een subsidieontvanger vermeldt in alle projectuitingen dat de activiteit waarvoor de subsidie is verleend mede mogelijk is gemaakt met financiële ondersteuning door de gemeente Roerdalen en neemt in alle projectuitingen het logo van de gemeente Roerdalen en/of het Klein Geluk-logo van de gemeente Roerdalen op.

7. Verantwoording en vaststelling subsidies

Verantwoording en vaststelling van subsidies die in het kader van deze regeling worden verstrekt vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 17 t/m 20 van de Algemene subsidieverordening Roerdalen 2020.

8. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, gelet op het belang van een aanvrager, artikelen van deze regel buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing naar het oordeel van het college leidt tot onbillijke of onevenredige gevolgen.

9. Inwerkingtreding en titel

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders heeft deze regel vastgesteld op 30 maart 2021 en deze treedt in werking op de dag nadat de regel bekend is gemaakt.

 • 2.

  Op de datum van inwerkingtreding wordt de volgende nadere regel ingetrokken: de ‘Nadere regel subsidie economie gemeente Roerdalen 2018’ zoals vastgesteld op 6 maart 2018.

 • 3.

  Deze regel noemen we ’ Subsidieregel economie gemeente Roerdalen 2021’

Sint Odiliënberg, 30 maart 2021

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris,

J.J.W.M. L’Ortije

De burgemeester,

mr. M.D. de Boer-Beerta