Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland houdende regels omtrent de tegemoetkoming in het woon-werkverkeer (Regeling tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland houdende regels omtrent de tegemoetkoming in het woon-werkverkeer (Regeling tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer)
CiteertitelRegeling tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer VrZW
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-04-2021nieuwe regeling

13-09-2013

bgr-2021-285

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland houdende regels omtrent de tegemoetkoming in het woon-werkverkeer (Regeling tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer)

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Algemene bepalingen

 • Artikel 2 Aanspraak

 • Artikel 3 Piket en dienstauto

 • Artikel 4 Keuze vervoer

 • Artikel 5 Vergoeding abonnementen openbaar vervoer

 • Artikel 6 Tegemoetkoming eigen vervoer

 • Artikel 7 Wijzigingen

 • Artikel 8 Stopzetting

 • Artikel 9 Uit dienst

 • Artikel 10 Verhaal

 • Artikel 11 Hardheidsclausule

 • Artikel 12 Slotbepaling

Artikel 1 Algemene bepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

 • a.

  regeling:

 • de regeling tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer;

 • b.

  werkgever:

 • Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland;

 • c.

  medewerker:

 • de ambtenaar als bedoeld in de CAR in dienst is van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, niet zijnde de vrijwilligers bedoeld in hoofdstuk 19 CAR/UWO;

 • d.

  werkadres:

 • de plaats van waaruit de medewerker gewoonlijk zijn/haar werkzaamheden verricht;

 • e.

  openbaar vervoer:

 • voor iedereen openstaand personenvervoer volgens dienstregeling met een (mini)bus, trein, tram, metro, veerpont. Een taxi of luchtvaartuig is geen openbaar vervoer;

 • f.

  eigen vervoermiddel:

 • eigen motorvoertuig, bromfiets, scooter of fiets.

Artikel 2 Aanspraak

Lid 1

Medewerkers die zich in het kader van het woon-werkverkeer regelmatig over een reisafstand van tenminste 10 kilometer verplaatsen, hebben aanspraak op een vergoeding op basis van deze regeling.

 

Lid 2

Uitgesloten van tegemoetkoming in de kosten van woon-werkverkeer op grond van deze regeling zijn:

 • a.

  extern ingehuurde medewerkers en stagiaires;

 • b.

  medewerkers die, in het kader van hun functie, voor de betreffende dagen gebruik maken van een dienstauto om te reizen tussen het woon- en werkadres;

 • c.

  vrijwilligers.

Artikel 3 Piket en dienstauto

Voor de medewerkers die ingeroosterd zijn in een piketdienst en voor deze diensten beschikken over een dienstauto, wordt de tegemoetkoming in de kosten voor woon-werkverkeer met eigen vervoer naar rato berekend.

Artikel 4 Keuze vervoer

Lid 1

De medewerker geeft schriftelijk aan (door middel van het aanvraagformulier “Tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer”) of hij per openbaar vervoer of met eigen vervoer naar en van het werk reist. De medewerker is vrij in zijn keuze.

 

Lid 2

Deze vervoerskeuze geldt, behalve bij wijziging van woon- of werkadres, voor een heel jaar en wordt zonder wijzigingsverzoek van de medewerker steeds met een heel jaar stilzwijgend verlengd.

Artikel 5 Vergoeding abonnementen openbaar vervoer

Lid 1

Aan de medewerker die de afstand tussen woon- of verblijfadres en het werkadres gedurende 4 of meer werkdagen per week per openbaar vervoer aflegt vergoedt de werkgever voor 100% de kosten voor de goedkoopste wijze van openbaar vervoer.

 

Lid 2

De vergoeding geldt eveneens voor een (aanvullend) regionaal sterabonnement.

 

Lid 3

In overleg met de afdeling P&O wordt de meest voordelige manier van reizen met openbaar vervoer bepaald.

Artikel 6 Tegemoetkoming eigen vervoer

Lid 1

De medewerker die voor het woon-werkverkeer gebruik maakt van een eigen vervoermiddel, ontvangt per maand een netto tegemoetkoming in de reiskosten volgens onderstaande tabel.

 

Lid 2

De tegemoetkoming wordt verstrekt ongeacht het vervoermiddel waarvan hij gebruik maakt.

 

Lid 3

Het aantal kilometers tussen woonplaats en werkadres wordt vastgesteld op basis van de postcode(-gebieden) volgens de meest recente versie van de digitale ANWB routeplanner, waarbij gekozen wordt voor het gemiddelde van heen- en terugreis, via de snelste weg. Als afrondingsregel geldt: gelijk of meer dan 0,5 km afronden naar boven, minder dan 0,5 km afronden naar beneden.

 

Aantal dagen per week

Reisafstand enkele reis in km

4 of meer

3

2

1

10 tot 15 km

€ 26

€ 17

€ 12

€ 6

15 tot 20 km

€ 38

€ 26

€ 17

€ 12

20 km of meer

€ 51

€ 34

€ 23

€ 19

Tabel netto bedragen maandelijkse tegemoetkoming reiskosten

 

Lid 4

Indien als gevolg van een standplaatswijziging de enkele reisafstand meer gaat bedragen dan 20 kilometer, dan ontvangt de medewerker voor maximaal twee jaar een vergoeding van:

4 dagen of meer

3

2

1

€ 64

€ 41

€ 30

€ 27

Artikel 7 Wijzigingen

Lid 1

De medewerker geeft zo snel mogelijk wijzigingen door die van invloed zijn op het abonnement voor openbaar vervoer. Het gaat hierbij onder meer om verhuizing, wijziging van werkadres, wijziging van het dienstverband, het aantal werk- of reisdagen per week. De medewerker zorgt tevens voor het doorgeven van wijzigingen aan de NS en busmaatschappij.

 

Lid 2

Bij wijziging van omstandigheden kan er, indien nodig en in overleg met de afdeling P&O, een kostenverrekening plaatsvinden.

Artikel 8 Stopzetting

Lid 1

De vaste tegemoetkoming wordt stopgezet of de vooruitbetaalde abonnementsgelden worden maandelijks ingehouden van het salaris:

 • a.

  bij voorziene afwezigheid van zes weken of langer, veroorzaakt door zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof of een andere periode van langdurig buitengewoon verlof, met ingang van de eerste dag van en voor de duur van die afwezigheid.

 • b.

  bij onvoorziene afwezigheid van zes weken of langer, veroorzaakt door arbeidsongeschiktheid, met ingang van de eerste dag volgend op die periode van zes weken voor de duur van de rest van de arbeidsongeschiktheid.

Lid 2

De medewerker die met het openbaar vervoer reist, kan het openbaarvervoerabonnement stopzetten en een verzoek van terugbetaling van de vooruitbetaalde abonnementsgelden bij de NS en/of busmaatschappij indienen.

Artikel 9 Uit dienst

Bij de eindafrekening zal de werkgever het naar rato vooruitbetaalde bedrag inhouden op het salaris van de vertrekkende medewerker.

Artikel 10 Verhaal

Als de werkgever door nalatigheid van de medewerker ten onrechte kosten moet maken of ten onrechte vergoedingen verstrekt, dan worden deze kosten op de medewerker verhaald.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Als in een individueel geval een situatie ontstaat die, gelet op doel en strekking van de regeling, leidt tot onbillijkheden, dan kan de directeur VrZW besluiten van de regeling af te wijken.

Artikel 12 Slotbepaling

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2014 en kan worden aangehaald als: “Regeling tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer VrZW’.