Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Besluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland houdende regels omtrent de tegemoetkoming voor sportabonnementen (Regeling Tegemoetkoming Sportabonnement VrZW 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland houdende regels omtrent de tegemoetkoming voor sportabonnementen (Regeling Tegemoetkoming Sportabonnement VrZW 2019)
CiteertitelRegeling Tegemoetkoming Sportabonnement VrZW 2019
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling tegemoetkoming sportabonnement VrZW d.d. 1 januari 2017.

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 33b, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-04-2021nieuwe regeling

01-02-2019

bgr-2021-284

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland houdende regels omtrent de tegemoetkoming voor sportabonnementen (Regeling Tegemoetkoming Sportabonnement VrZW 2019)

Het Dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland,

 

Met inachtneming van:

 • artikel 33b eerste lid onder c van de Wet gemeenschappelijke regelingen; en

 • voor zover bij of krachtens wettelijk voorschrift niet anders is bepaald;

Besluit vast te stellen:

 

Regeling tegemoetkoming sportabonnement VrZW 2019

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Ambtenaar: de ambtenaar in de zin van artikel 1:1, eerste lid, onder a, en artikel 19:1 van de CAR-UWO;

 • 2.

  Sporten: fysieke sportuitoefening buiten werktijd;

 • 3.

  Tegemoetkoming: maximale maandelijkse tegemoetkoming in de kosten van een jaarabonnement bij een sportschool, vereniging of anderszins;

 • 1.

  VrZW: het bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Artikel 2 Aanspraak op tegemoetkoming

 • 1.

  De aanspraak op een tegemoetkoming bedraagt maximaal € 15 per maand.

 • 2.

  De aanmelding voor een tegemoetkoming geschiedt op een daartoe door VrZW vastgesteld wijze.

 • 3.

  De aanspraak op een tegemoetkoming geldt voor sportabonnementen voor de duur van minimaal een jaar.

 • 4.

  De ambtenaar ontvangt op zijn verzoek een tegemoetkoming bij indiening van een jaarfactuur vooraf dan wel achteraf, vier aaneengesloten kwartaalfacturen achteraf, of twaalf aaneengesloten maandfacturen achteraf.

 • 5.

  De ambtenaar heeft geen aanspraak op de tegemoetkoming voorzover hij een aanspraak heeft op een tegemoetkoming van andere partijen dan VrZW.

Artikel 3 Einde aanspraak op tegemoetkoming

 • 1.

  De ambtenaar kan de tegemoetkoming voortijds beëindigen door schriftelijke opzegging.

 • 2.

  Het recht op vergoeding eindigt van rechtswege op de ingangsdatum van ontslag van de ambtenaar.

Artikel 4 Slotbepalingen

 • 1.

  De Regeling tegemoetkoming sportabonnement VrZW d.d. 1 januari 2017 vervalt.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 maart 2019 en kan worden aangehaald als “Regeling Tegemoetkoming Sportabonnement VrZW 2019”.

 • 3.

  Voor gevallen waarin deze regeling niet of niet naar billijkheid voorziet, treft VrZW een bijzondere regeling.

 • 4.

  De regeling wordt geëvalueerd een jaar na invoering en daarna wanneer er daartoe aanleiding is, in overleg met de medezeggenschap.