Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Zeist houdende regels omtrent maatregelen dat gericht is op het beëindigen van overlast in een deel van de wijk Nijenheim (Beleidsregel samenscholingsverbod Nijenheim)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van de burgemeester van de gemeente Zeist houdende regels omtrent maatregelen dat gericht is op het beëindigen van overlast in een deel van de wijk Nijenheim (Beleidsregel samenscholingsverbod Nijenheim)
CiteertitelBeleidsregel samenscholingsverbod Nijenheim
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/454266/CVDR454266_3.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2021nieuwe regeling

30-03-2021

gmb-2021-103042

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Zeist houdende regels omtrent maatregelen dat gericht is op het beëindigen van overlast in een deel van de wijk Nijenheim (Beleidsregel samenscholingsverbod Nijenheim)

DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE ZEIST,

 

Gelet op artikel 2:1 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Zeist 2017 (APV);

 

HEEFT BESLOTEN:

 

vast te stellen de Beleidsregel samenscholingsverbod Nijenheim.

 

Achtergrond

In een deel van de wijk Nijenheim is sprake van structurele overlast. Deze overlast bestaat uit lawaai door luidruchtig aanwezig zijn (al dan niet onder invloed van lachgas of andere stoffen), intimideren, urineren en het achterlaten van rotzooi. Er is daarbij veelvuldig sprake van een samenscholing van personen. De overlast is al langere tijd aanwezig. Bewoners beklagen zich al geruime tijd over de overlast en ervaren dit als zeer belastend. De aard en ernst van de overlast maken dat de burgemeester het noodzakelijk acht om maatregelen te nemen. Het actief handhaven van het samenscholingsverbod maakt onderdeel uit van een breder pakket aan maatregelen dat er in samenhang op is gericht de overlast te beëindigen.

 

Samenscholingsverbod

Het samenscholingsverbod is opgenomen in artikel 2:1, eerste en tweede lid, van de APV. Dit artikellid luidt als volgt:

Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden

 • 1.

  Het is verboden op een openbare plaats deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot ongeregeldheden.

 • 2.

  Degene die op een openbare plaats

  • a.

   aanwezig is bij een voorval waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan;

  • b.

   aanwezig is bij een gebeurtenis die aanleiding geeft tot toeloop van publiek waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan; of

  • c.

   zich bevindt in of aanwezig is bij een samenscholing is verplicht op bevel van een ambtenaar van politie zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangewezen richting te verwijderen.

Het begrip “samenscholing” is in de APV niet nader gedefinieerd. Gelet hierop is het wenselijk om met het oog op de specifieke aanpak van de overlast in de wijk Nijenheim beleid op te stellen over de wijze waarop daar invulling aan wordt gegeven aan het samenscholingsverbod.

 

Inhoud beleid

Gebied

Het beleid samenscholingsverbod geldt voor het gebied in Nijenheim zoals is aangegeven op bijgevoegde plattegrond. Bij toegangen tot het gebied wordt door middel van borden kenbaar gemaakt dat er een samenscholingsverbod van toepassing is.

 

Geldigheidsduur

Het beleid samenscholingsverbod in de wijk Nijenheim geldt van 1 april 2021 tot 1 september 2021 dagelijks van 22:00 uur tot 06:00 uur.

 

Invulling samenscholingsverbod

Binnen het gebied waarvoor dit samenscholingsverbod geldt, is het niet toegestaan in groepen van meer dan twee personen zonder redelijk doel bij elkaar te staan, zitten of op andere wijze met elkaar te verblijven. Het samenscholingsverbod richt zich vooral op groepen die een overlast gevend, intimiderend, hinderlijk en/of bedreigend karakter hebben of waarvan anderszins redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze groepen een bedreiging van de openbare orde met zich meebrengen of zullen brengen. De politie en de gemeentelijke toezichthouder (BOA) zal deze situaties beoordelen. Als meerdere groepen van twee personen worden aangetroffen die kennelijk bij elkaar horen, dan worden deze personen als één groep gezien. Bij overtreding van het samenscholingsverbod wordt geverbaliseerd.

 

Van overlast gevend, intimiderend, hinderlijk en/of bedreigend gedrag is in ieder geval sprake wanneer de groep (of een of meer personen in de groep):

 • -

  lawaaihinder 1 en/of geluidsoverlast veroorzaakt, dan wel harde muziek laat horen;

 • -

  een dreigende, intimiderende of agressieve houding aanneemt naar andere personen;

 • -

  de doorgang van passerende personen en voertuigen belemmert c.q. blokkeert;

 • -

  afval op straat gooit;

 • -

  voorbijgangers lastigvalt, bijvoorbeeld door negatief aanspreken, naroepen of uitschelden;

 • -

  door gedrag aanleiding geeft tot vermoeden dat in of vanuit de groep wordt gehandeld in hard- en/of softdrugs;

 • -

  hard- en/of softdrugs gebruikt of voorhanden heeft;

 • -

  alcoholische drank gebruikt of voorhanden heeft;

 • -

  lachgas gebruikt of voorhanden heeft.

Het begrip 'samenscholing' omvat overigens niet slechts het groepsgewijs staan. Ook iedere andere vorm van groepsgewijze aanwezigheid (zoals het bewegen of doorkruizen zonder redelijk doel) in en van het aangewezen gebied, kan onder dit begrip vallen.

 

Strafbepaling

Overtreding van het samenscholingsverbod is strafbaar gesteld in artikel 6.1 van de APV. Dit artikel luidt als volgt:

Artikel 6:1 Strafbepaling

 • 1.

  Overtreding van het bij of krachtens de artikelen van deze Verordening bepaalde en de op grond van artikel 1:6 daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid is artikel 1a van de Wet op de economische delicten van toepassing op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening, als ook de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing is.

Inwerkingtreding en inzage

Het beleid samenscholingsverbod Nijenheim treedt in werking op de dag na bekendmaking van dit beleid. Het beleid is ter plaatse kenbaar gemaakt en raadpleegbaar via www.overheid.nl.

 

Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangeduid als: Beleidsregel samenscholingsverbod Nijenheim.

 

Aldus vastgesteld op 30 maart 2021.

De burgemeester van Zeist,

Drs. J.J.L.M. Janssen

Bijlage 1: Kaart samenscholingsverbod Nijenheim


1

Het produceren van gewone stem- en spreekgeluiden gedurende de nachtelijke uren door een groep is al hinderlijk voor de omgeving en verstoort daardoor al de openbare orde. Het gaat daarbij vooral om (hard) praten, geroep, gelach en geschreeuw.