Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Beleidsregels Mantelzorgurgentieverklaringen Nijmegen 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Mantelzorgurgentieverklaringen Nijmegen 2021
CiteertitelBeleidsregels mantelzorgurgentieverklaringen Nijmegen 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-04-2021Vervangende regeling

30-03-2021

gmb-2021-101496

Collegebesluit d.d. 30 maart 2021, nr. 4.2

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Mantelzorgurgentieverklaringen Nijmegen 2021

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen,

 

Gelet op:

Artikel 1, artikel 10a, tweede lid, onderdeel c, en artikel 10b, tweede lid, van de Huisvestingsverordening Nijmegen 2020, en artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluit vast te stellen de:

Beleidsregels mantelzorgurgentieverklaringen Nijmegen 2021

 

Hoofdstuk 1 Inleiding en algemene bepalingen

 

In deze beleidsregels wordt beschreven hoe het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen de regels voor de mantelzorgurgenties zoals omschreven in artikel 10a en 10b van de Huisvestingsverordening Nijmegen 2020 uitvoert. De juridische basis voor deze bepalingen is artikel 1, artikel 10a en 10b van de Huisvestingsverordening Nijmegen 2020, en artikel 12 lid 3 van de Huisvestingswet 2014.

Artikel 1 Definities

In aanvulling op de Huisvestingsverordening Nijmegen 2020 wordt in deze beleidsregels verstaan onder:

1. Awb: Algemene wet bestuursrecht

2. College: college van burgemeester en wethouders van Nijmegen

3. Verordening: Huisvestingsverordening Nijmegen 2020

4. Mantelzorgurgentieverklaring : de beschikking waarmee een woningzoekende in de urgentiecategorie als bedoeld in artikel 10a, tweede lid, van de verordening wordt ingedeeld.

5. Mantelzorg: dit is zorg die langdurig is, onbetaald is, niet beroepsmatig is en wordt verleend vanuit een persoonlijke betrokkenheid aan een naaste op basis van een bestaande relatie.

6. Geïndiceerde (professionele) zorg: hierbij gaat het om thuis geboden zorg in de vorm van huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en/of verpleging en individuele begeleiding, waarvoor bijvoorbeeld een gemeente of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een indicatie heeft gesteld.

7. Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

 

Artikel 2 De wettelijke verplichte urgentiecategorieën

Als de gemeente Nijmegen regels over urgentie in een verordening opneemt dan moeten in die verordening ook de verplichte categorieën uit de Huisvestingswet worden opgenomen. Deze wettelijke urgentiecategorieën hebben een plek gekregen in artikel 10a en 10b van de huisvestingsverordening 2020. De categorie ontvangers of verleners van mantelzorg is daar één van.

Mantelzorg is hulp als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wmo. Het gaat om zorg die langdurig, onbetaald, niet beroepsmatig en vanuit een persoonlijke betrokkenheid wordt verleend aan een naaste op basis van een bestaande sociale relatie. Het kan gaan om iemand met een (chronische) ziekte, en /of een lichamelijke, verstandelijke, psychische of psychiatrische beperking.

Het verlenen of ontvangen van mantelzorg kan tot gevolg hebben dat er naar het oordeel van het college een urgent huisvestingsprobleem is ontstaan. Naar aanleiding daarvan kan het college een besluit over urgentieverlening nemen, als er een aanvraag wordt gedaan.

 

Hoofdstuk 2 Nijmeegse beleidsregels voor het verlenen van mantelzorgurgentie

Artikel 3 Werkwijze

Het besluit om urgentie te verlenen wordt genomen door het college. De volgende werkwijze wordt toegepast:

1. Aanvraagformulieren zijn te downloaden van de website van de gemeente of kunnen op de

website van de gemeente met DigiD worden ingevuld;

2. De aanvrager dient een schriftelijke of elektronische aanvraag in bij het college en ontvangt hiervan een ontvangstbevestiging;

3. Het college neemt een besluit op de aanvraag en stelt aanvrager hiervan schriftelijk in kennis;

4. De mantelzorgurgentieverklaring is 4 maanden geldig en kan éénmaal met maximaal 3 maanden worden verlengd.

5. De woningzoekende met een mantelzorgurgentie kan daartoe bij het college een verzoek indienen om de urgentieperiode te verlengen met maximaal drie maanden. Dit verzoek moet worden ingediend gedurende de laatste maand waarin de mantelzorgurgentie geldig is.

6. Na toewijzing van een mantelzorgurgentie moet de woningzoekende zelf een woning zoeken via www.entree.nu.

 

Artikel 4 Voorwaarden voor het verlenen van mantelzorgurgentieverklaringen.

1. Er is nooit eerder een mantelzorgurgentieverklaring toegekend aan het huishouden of op het adres.

2. Er is sprake van een verhuizing naar of binnen Nijmegen.

3. Er is sprake van geïndiceerde zorg (zorg toegekend op grond van wettelijke regelgeving en indicatie stelling).

4. Er is sprake van dagelijkse zorg (7 dagen per week) van minimaal 3 uur per dag. Het gaat hier om thuis geboden zorg in de vorm van huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en/of verpleging en individuele begeleiding. Het aandeel mantelzorg in deze zorg is hierbij minimaal 10 uur per week.

5. Er is sprake van langdurige onbetaalde ondersteuning met de verwachting dat de zorgrelatie minimaal 1 jaar in stand blijft.

6. De reisafstand tussen de woningen van mantelzorggever en mantelzorgontvanger is meer dan 5 kilometer en wordt na verhuizing minder dan 5 kilometer, gemeten volgens de kortst mogelijke route via google maps.

7. Het inkomen van het huishouden van de aanvrager is niet hoger dan de door de rijksoverheid vastgestelde inkomensnorm voor sociale huurwoningen.

8. Indien de ontvanger van mantelzorg, gezien zijn of haar beperkingen, in een ongeschikte woning woont, en een mantelzorgurgentieverklaring heeft om te verhuizen, dan kan aan deze aanvrager na aanvraag een verhuisindicatie op basis van de verordening en een verhuiskostenvergoeding worden verstrekt.

9. Indien de ontvanger van mantelzorg in een geschikte woning woont, een mantelzorgurgentieverklaring heeft, en verhuist naar een ongeschikte woning dan kan geen beroep worden gedaan op een verhuisindicatie op basis van de verordening, verhuiskostenvergoeding en/of aanpassing van de nieuwe woning op basis van de Wmo.

 

Hoofdstuk 3 Handhaving

 

De aanvrager is verantwoordelijk voor het aanleveren van correcte gegevens. Indien blijkt dat ten onrechte een mantelzorgurgentie is afgegeven dan kan het college een bestuurlijke boete opleggen voor overtreding van deze regels van ten hoogste € 500,-.

 

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 5 Onvoorziene gevallen

In die gevallen waarin toepassing van deze beleidsregels voor aanvrager zou leiden tot uitkomsten die niet in redelijke verhouding staan tot de doelen die met deze regels worden nagestreefd kan het college. afwijken van deze beleidsregels.

 

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van ‘Beleidsregels mantelzorgurgentieverklaringen Nijmegen 2018 A’.

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels mantelzorgurgentieverklaringen Nijmegen 2021.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van: 30 maart 2021.

de gemeentesecretaris

mr. drs. A.H. van Hout

de burgemeester

drs. H.M.F. Bruls