Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hellevoetsluis

Wijziging legesverordening 21 januari 2021 Gemeente Hellevoetsluis

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHellevoetsluis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWijziging legesverordening 21 januari 2021 Gemeente Hellevoetsluis
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpwijziging legesverordening 21-02-2021 Gemeente Hellevoetsluis

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-03-2021nieuw besluit

21-01-2021

gmb-2021-99837

21-01-21/06

Tekst van de regeling

Intitulé

Wijziging legesverordening 21 januari 2021 Gemeente Hellevoetsluis

Nummer: 21-01-21/06

 

De raad der gemeente Hellevoetsluis;

gehoord de commissie Algemene Zaken en Middelen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 november 2020, nummer:21-01-21/06;

 

BESLUIT

 

de Legesverordening Hellevoetsluis 2021 art 3.1.1 als volgt aan te passen:

3.1.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder a, van de Wabo,

bedraagt het tarief 2% van de bouwkosten met een minimum bedrag van € 118,55.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 januari 2021.

De raad voornoemd,

de griffier,

M. M. de Lange

de voorzitter,

M.C. Junius