Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Ondermandaatbesluit uitvoering Wet Bag

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit uitvoering Wet Bag
CiteertitelOndermandaatbesluit uitvoering Wet Bag
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageOndermandaatbesluit uitvoering Wet Bag

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2016ondermandaatbesluit

26-07-2016

bgr-2021-264

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit uitvoering Wet Bag

De directeur van BSR;

overwegende dat:

in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet bag), die 1 juli 2009 in werking is getreden, het houden van een adressenregister en een geautomatiseerde adressenregistratie alsmede een gebouwenregistratie en een geautomatiseerde gebouwenregistratie wordt opgedragen aan het college van burgemeester en wethouders;

het college van burgemeester er wethouders van de gemeente Montfoort bij besluit van 25 maart 2014 hebben besloten de bevoegdheid tot het nemen van een aanwijzings- en mandaatbesluit ter uitvoering van de Wet bag te mandateren aan de directeur van UW Samenwerking;

het college van burgemeester er wethouders van de gemeente IJsselstein bij besluit van 6 mei 2014 hebben besloten de bevoegdheid tot het nemen van een aanwijzings- en mandaatbesluit ter uitvoering van de Wet bag te mandateren aan de directeur van UW Samenwerking;

de directeur van UW Samenwerking op 11 april 2014 en 2 juli 2014 aanwijzings- en mandaatbesluiten uitvoering Wet bag heeft genomen, waarin is bepaald dat de directeur en de plaatsvervangend directeur van Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) zijn aangewezen als beheerder respectievelijk plaatsvervangend beheerder van de basisregistraties adressen en gebouwen;

in voornoemde besluiten van de directeur van UW Samenwerking is voorzien in het ondermandateren van de in voornoemde besluiten genoemde taken en bevoegdheden door de beheerder aan een onder zijn verantwoordelijkheid werkzame medewerker BAG;

het uit oogpunt van efficiency wenselijk is dat de betreffende taken en bevoegdheden uitgeoefend worden op een niveau dat in overeenstemming is met de aard en inhoud van die bevoegdheden, zodat het wenselijk is deze taken en bevoegdheden te ondermandateren aan de “Specialist Externe en Interne Dienstverlening/BAG-beheerder van Belastingsamenwerking Rivierenland” alsmede aan de “medewerkers producten en diensten”;

BESLUIT:

 

 • 1.

  De taken en bevoegdheden uitvoering Wet bag, zoals genoemd onder A. 2. a tot en met k, van de besluiten van de directeur van UW Samenwerking d.d. 11 april 2014 en 2 juli 2014, te ondermandateren aan de “Specialist Externe en Interne Dienstverlening / BAG-beheerder van Belastingsamenwerking Rivierenland” alsmede aan de “medewerkers producten en diensten”;

 • 2.

  Het nogmaals verlenen van ondermandaat op de taken en bevoegdheden uitvoering Wet bag, zoals genoemd onder A. 2. a tot en met k, van de besluiten van de directeur van UW Samenwerking d.d. 11 april 2014 en 2 juli 2014, is niet toegestaan;

 • 3.

  Dit besluit vervangt het “Ondermandaatbesluit uitvoering Wet bag” van 2 september 2014;

 • 4.

  Dit besluit treedt in werking per 1 augustus 2016 en kan worden aangehaald als “Ondermandaatbesluit uitvoering Wet bag”.

 

Aldus besloten op 26 juli 2016,

 

G.M. Scholtus

directeur