Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oudewater

Besluit van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende aanwijzing van plaatsvervangers van de gemeentesecretaris

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOudewater
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende aanwijzing van plaatsvervangers van de gemeentesecretaris
CiteertitelAanwijzingsbesluit plaatsvervangers gemeentesecretaris
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 102 van de Gemeentewet
  2. artikel 106, eerste lid, van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-03-2021nieuwe regeling

16-03-2021

gmb-2021-94389

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende aanwijzing van plaatsvervangers van de gemeentesecretaris

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater,

 

gelet op;

- artikel 102 en 106, eerste lid, van de Gemeentewet,

 

Besluit:

I.

bij belet of ontstentenis van de gemeentesecretaris de plaatsvervanging als volgt te regelen;

  • de heer W.H. Gort aan te wijzen als eerste plaatsvervanger (loco-secretaris);

  • mevrouw M.C. Arents-Horstman aan te wijzen als tweede plaatsvervanger (tweede loco-secretaris);

  • mevrouw R.H.V. van den Hoven-Buise aan te wijzen als derde plaatsvervanger (derde loco-secretaris);

  • de heer M.H. Brander aan te wijzen als vierde plaatsvervanger (vierde loco-secretaris).

II.

het besluit van 14 juli 2020 (20A.00921) met betrekking tot de plaatsvervanging van de gemeentesecretaris in te trekken.

III.

dit besluit in werking te laten treden op de dag na bekendmaking.

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater op 16 maart 2021.

De secretaris, De burgemeester,

J.J. Michel D.C. de Vries