Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groengebied Amstelland

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Groengebied Amstelland houdende regels omtrent het aanwijzen van openbare terreinen en het hondenverbod op het recreatiegebied Middelpolder

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroengebied Amstelland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Groengebied Amstelland houdende regels omtrent het aanwijzen van openbare terreinen en het hondenverbod op het recreatiegebied Middelpolder
CiteertitelAanwijzing openbare terreinen en hondenverbod recreatiegebied Middelpolder
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-1999nieuwe regeling

30-06-1999

Diemer Courant, Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad en Amsterdams Stadsblad-Oost, 14-07-1999

1999/02

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Groengebied Amstelland houdende regels omtrent het aanwijzen van openbare terreinen en het hondenverbod op het recreatiegebied Middelpolder

Het Algemeen bestuur van Groengebied Amstelland,

bijeen in haar vergadering van 30 juni 1999, AB 1-99

 

overwegende:

 • -

  dat het recreatiegebied Middelpolder voor het publiek toegankelijk is, en dat het gewenst is, dat er dan overeenkomstige gebruiksregels gelden als in de overige recreatiegebieden van Groengebied Amstelland. Dat het daarom gewenst is, dat de Algemene Verordening Groengebied Amstelland ook in het recreatiegebied Middelpolder van toepassing is;

 • -

  dat Noord Hollands Landschap bij brief van d.d. 30 november 1998 heeft ingestemd met het voorstel de gronden van Noord Hollands Landschap in het benedenland van de Middelpolder onder de Algemene verordening Groengebied Amstelland te brengen;

 • -

  dat, in verband met de rust voor het vee en de weidevogels, honden uit de weidepercelen geweerd dienen te worden;

 • -

  dat, in verband met een eenduidig beleid voor alle weidepercelen in het natuur- en recreatiegebied, de paden door de weilanden in de periode 15 maart tot en met 15 juni gesloten zijn voor het publiek;

 • -

  dat bij brief d.d. 21-9-1998 de deelnemers in de gemeenschappelijk regeling en het betrokken waterschap in de gelegenheid zijn gesteld hun mening over dit besluit te geven,

 

besluit:  

 • -

  aan te wijzen als openbare terreinen als bedoeld in artikel 1 onder f en openbare wateren als bedoeld onder artikel 1 onder h van de Algemene Verordening Groengebied Amstelland:

  het recreatiegebied Middelpolder, gelegen in de gemeente Amstelveen, zoals aangegeven op bijgevoegde kaart en als volgt globaal omschreven:

  “het zuidelijke gebied wordt in het noorden en oosten begrensd door de Bankrasweg, in het zuiden door de Oranjebaan en aan de westzijde door de bebouwde kom van Amstelveen, inclusief de voormalige erven van Bankrasweg nr 3 en Bankrasweg nr. 13,

  het noordelijke gebied wordt aan het noorden begrenst door de Kalfjeslaan, aan de oostzijde door de Kostverlorenweg, aan de zuidzijde door de Machineweg van de Middelpolder en aan de westzijde door de bebouwde kom van Amstelveen”;

 • -

  de terreinen op tekening “Algemene verordening Middelpolder” met een schuine arcering aangegeven aan te wijzen als gebied, waar artikel 15, tweede lid (verboden voor honden) van toepassing is;

 • -

  de terreinen op tekening “Algemene verordening Middelpolder” met een horizontale arcering aangegeven aan te wijzen als gebied waar artikel 3 van toepassing is en in de periode van 15 maart tot en met 15 juni de terreinen gesloten zijn voor publiek;

 • -

  dit besluit treedt in werking op de dag volgend op de bekendmaking van de vaststelling;

 • -

  het Dagelijks bestuur op te dragen te zorgen voor bekendmaking van dit besluit.

Aldus vastgesteld door het Algemeen bestuur van Groengebied Amstelland in zijn vergadering gehouden op

30 juni 1999

Voorzitter

Mevr. A.A.E. Goijert

secretaris

Drs. ing. W. Nieuwenhuis

Bijlage 1: