Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groengebied Amstelland

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Groengebied Amstelland houdende regels omtrent het aanwijzen van openbare terreinen en het hondenverbod op het recreatiegebied Kade Polder de Toekomst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroengebied Amstelland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Groengebied Amstelland houdende regels omtrent het aanwijzen van openbare terreinen en het hondenverbod op het recreatiegebied Kade Polder de Toekomst
CiteertitelAanwijzing openbare terreinen en hondenverbod kade polder De Toekomst
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-2002nieuwe regeling

30-01-2002

Amstelveens weekblad, 27-02-2002

2002/04

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Groengebied Amstelland houdende regels omtrent het aanwijzen van openbare terreinen en het hondenverbod op het recreatiegebied Kade Polder de Toekomst

Het Algemeen bestuur van Groengebied Amstelland,

bijeen in haar vergadering van 30 januari 2002, AB 1-02

 

overwegende:

 • -

  dat het voetspoor over de kade Polder de Toekomst voor het publiek toegankelijk is, en dat het gewenst is, dat er overeenkomstige gebruiksregels gelden als in de overige recreatiegebieden van Groengebied Amstelland.

 • -

  dat het gewenst is, dat de Algemene Verordening Groengebied Amstelland op het voetspoor Kade Polder de Toekomst van toepassing is;

 • -

  dat, in verband met de rust voor het vee en de weidevogels, honden op het voetspoor geweerd dienen te worden;

 • -

  dat, in verband met de rust van de weidevogels tijdens het broedseizoen het voetspoor in de periode van 15 maart tot en met 15 juni gesloten is voor het publiek;

 • -

  dat bij brief d.d. 5 november 2001 de deelnemers in de gemeenschappelijk regeling en het betrokken waterschap in de gelegenheid zijn gesteld hun mening over dit besluit te geven,

 

besluit:  

 • -

  aan te wijzen als openbare terreinen als bedoeld in artikel 1 onder f en openbare wateren als bedoeld onder artikel 1 onder h van de Algemene Verordening Groengebied Amstelland:

  het voetspoor Kade Polder de Toekomst, gelegen in de gemeente Ouder Amstel, zoals aangegeven op bijgevoegde kaart en als volgt globaal omschreven:

  “de noord zuid lopende kade langs de Polder de Toekomst, lopend van het afscheidingshek met het openbare fietspad tot aan het afscheidingshek bij de berm van de Burgemeester Schramanweg en de aan weerszijde lopende dijksloot.”;

 • -

  de openbare terreinen aan te wijzen als gebied, waar artikel 15, tweede lid (verboden voor honden) van toepassing is;

 • -

  dat dit besluit in werking treedt op de dag volgend op de bekendmaking van de vaststelling;

 • -

  het Dagelijks Bestuur op te dragen te zorgen voor bekendmaking van dit besluit.

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Groengebied Amstelland in zijn vergadering gehouden op

30 januari 2002

Voorzitter

De heer J.J. Schipper

secretaris

De heer drs. ing. J. W. Nieuwenhuis

Bijlage 1: