Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groengebied Amstelland

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Groengebied Amstelland houdende regels omtrent het aanwijzen van openbare terreinen en een hondenverbod op het recreatiegebied Voetspoor Middelpolder

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroengebied Amstelland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Groengebied Amstelland houdende regels omtrent het aanwijzen van openbare terreinen en een hondenverbod op het recreatiegebied Voetspoor Middelpolder
CiteertitelAanwijzing openbare terreinen en hondenverbod voetspoor Middelpolder
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-2002nieuwe regeling

30-01-2002

Amstelveens weekblad, 27-02-2002

2002/03

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Groengebied Amstelland houdende regels omtrent het aanwijzen van openbare terreinen en een hondenverbod op het recreatiegebied Voetspoor Middelpolder

Het Algemeen bestuur van Groengebied Amstelland,

bijeen in haar vergadering van 30 januari 2002, AB 1-02

 

overwegende:

 • -

  dat het voetspoor Middelpolder voor het publiek toegankelijk is, en dat het gewenst is, dat er overeenkomstige gebruiksregels gelden als in de overige recreatiegebieden van Groengebied Amstelland;

 • -

  dat het gewenst is, dat de Algemene Verordening Groengebied Amstelland op het voetspoor Middelpolder van toepassing is;

 • -

  dat de Stichting Noord-Holland Landschap bij brief van d.d. 2 oktober2001 heeft ingestemd met het voorstel om de landbouwontsluitingsweg in beheer bij Noord-Hollands Landschap onder de Algemene verordening Groengebied Amstelland te brengen;

 • -

  dat, in verband met de rust voor het vee en de weidevogels, honden op het voetspoor geweerd dienen te worden;

 • -

  dat, in verband met de rust van de weidevogels tijdens het broedseizoen het voetspoor in de periode van 15 maart tot en met 15 juni gesloten is voor het publiek;

 • -

  dat bij brief d.d. 5 november 2001 de deelnemers in de gemeenschappelijk regeling en het betrokken waterschap in de gelegenheid zijn gesteld hun mening over dit besluit te geven,

besluit:  

 • -

  aan te wijzen als openbare terreinen als bedoeld in artikel 1 onder f van de Algemene Verordening Groengebied Amstelland:

  het voetspoor Middelpolder, gelegen in de gemeente Amstelveen, zoals aangegeven op bijgevoegde kaart en als volgt globaal omschreven:

  “aansluitend op de ontsluitingsweg van de Amsteldijk-Noord naar het voormalig erf van perceel nr 63, vervolgens door wederzijdse scheidingssloten en afrasteringen gescheiden van de weidepercelen tot aan de Bankrasweg”;

 • -

  de openbare terreinen aan te wijzen als gebied, waar artikel 15, tweede lid (verboden voor honden) van toepassing is;

 • -

  de openbare terreinen aan te wijzen als gebied waar artikel 3 van toepassing is en in de periode van 15 maart tot en met 15 juni de terreinen gesloten zijn voor publiek;

 • -

  dat dit besluit in werking treedt op de dag volgend op de bekendmaking van de vaststelling;

 • -

  het Dagelijks Bestuur op te dragen te zorgen voor bekendmaking van dit besluit.

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Groengebied Amstelland in haar vergadering gehouden op

30 januari 2002

voorzitter

De heer J.J. Schipper

Secretaris

De heer drs. ing. J. W. Nieuwenhuis

Bijlage 1: