Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groengebied Amstelland

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Groengebied Amstelland houdende regels omtrent het aanwijzen van openbare terreinen op het recreatiegebied langs de Korte Dwarsweg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroengebied Amstelland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Groengebied Amstelland houdende regels omtrent het aanwijzen van openbare terreinen op het recreatiegebied langs de Korte Dwarsweg
CiteertitelAanwijzing openbare terreinen recreatiegebied Korte Dwarsweg
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-2002nieuwe regeling

30-01-2002

Amstelveens weekblad, 27-02-2002

2002/02

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Groengebied Amstelland houdende regels omtrent het aanwijzen van openbare terreinen op het recreatiegebied langs de Korte Dwarsweg

Het Algemeen Bestuur van Groengebied Amstelland

bijeen in haar vergadering van 30 januari 2002, AB 1- 02

 

overwegende:

 • -

  dat het recreatiegebied langs de Korte Dwarsweg voor het publiek toegankelijk is, en dat het gewenst is, dat er overeenkomstige gebruiksregels gelden als in de overige recreatiegebieden van Groengebied Amstelland;

 • -

  dat het gewenst is, dat de Algemene Verordening Groengebied Amstelland voor recreatiegebied langs de Korte Dwarsweg van toepassing is;

 • -

  dat in verband met de verstoring van de afdeklaag op de vuilstort het betreden van personen of huisdieren buiten de recreatieve voorzieningen moet worden verboden;

 • -

  dat bij brief d.d. 5 november2001 de deelnemers in de gemeenschappelijk regeling en het betrokken waterschap in de gelegenheid zijn gesteld hun mening over dit besluit te geven,

besluit:  

 • -

  aan te wijzen als openbare terreinen als bedoeld in artikel 1 onder f en openbare wateren als bedoeld onder artikel 1 onder h van de Algemene Verordening Groengebied Amstelland:

  het recreatiegebied langs de Korte Dwarsweg, gelegen in de gemeente Ouder Amstel, zoals aangegeven op bijgevoegde kaart en als volgt omschreven:

  “het gebied in het oosten begrensd door de wegsloot van de Groeneveldweg, in het zuiden begrensd door de scheidingssloot ten noorden van het weideperceel achter perceel Korte Dwarsweg 14, in het westen de afrastering met de twee weidekavels vervolgens de scheidingssloot tussen de weidekavel en de voormalige vuilstort vervolgd door de bermsloot langs de Korte Dwarsweg ten tenslotte de grens met de erven van Korte Dwarsweg 13 en 12 en aan de noordzijde begrenst door de kade langs de Machinetocht”

 • -

  de terreinen op tekening “Algemene Verordening Korte Dwarsweg” met een schuine arcering aangegeven aan te wijzen als gebied waar artikel 3, (gesloten voor publiek) het gehele jaar van toepassing is, met uitzondering van de recreatieve voorzieningen zijnde parkeerplaats, ontsluitingweg, voetpaden, uitzichtplateau en twee trappen;

 • -

  dat dit besluit in werking treedt op de dag volgend op de bekendmaking van de vaststelling;

 • -

  het Dagelijks Bestuur op te dragen te zorgen voor bekendmaking van dit besluit.

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Groengebied Amstelland in haar vergadering gehouden op

30 januari 2002

voorzitter

De heer J.J. Schipper

secretaris

De heer drs. ing. J.W. Nieuwenhuis

Bijlage 1: