Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Drank- en Horecawet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouder Drank- en Horecawet
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouder Drank- en Horecawet
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 41 van de Drank- en Horecawet
  3. Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-03-2021Nieuwe regeling

15-03-2021

gmb-2021-87265

429107

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Drank- en Horecawet

De burgemeester van de gemeente Gennep,

 

  • gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 41, eerste lid, onder b Drank- en Horecawet en de Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet;

  • Overwegende dat het wenselijk is personen aan te wijzen die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Drank- en Horecawet (DHW);

  • Overwegende dat de beoogde toezichthouder voldoet aan de eisen zoals neergelegd in de Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet;

 

besluit:

het AANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDER DRANK- EN HORECAWET vast te stellen.

 

 

 

 

De volgende persoon aan te wijzen als toezichthouder, belast met het toezicht op de Drank- en Horecawet voor de gemeente Gennep, zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid, onder b van de Drank- en Horecawet:

 

De heer van der Cruijsen, geboortedatum 01-11-2001

 

Dit besluit treedt in werking de eerste dag na publicatie van dit besluit.

 

De burgemeester van Gennep,

Hans Teunissen