Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ooststellingwerf

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf houdende regels omtrent de financiële tegemoetkoming voor de kunst -en cultuursector (Regeling financiële tegemoetkoming Covid-19 Kunst en Cultuursector Ooststellingwerf)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOoststellingwerf
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf houdende regels omtrent de financiële tegemoetkoming voor de kunst -en cultuursector (Regeling financiële tegemoetkoming Covid-19 Kunst en Cultuursector Ooststellingwerf)
CiteertitelRegeling financiële tegemoetkoming Covid-19 Kunst en Cultuursector Ooststellingwerf
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 31 december 2021.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Ooststellingwerf/484311/CVDR484311_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-03-2021nieuwe regeling

02-02-2021

gmb-2021-84191

8

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf houdende regels omtrent de financiële tegemoetkoming voor de kunst -en cultuursector (Regeling financiële tegemoetkoming Covid-19 Kunst en Cultuursector Ooststellingwerf)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf,

 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de gemeentewet en artikel 2 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Ooststellingwerf 2018 (ASVO 2018),

 

besluit:

vast te stellen de Regeling financiële tegemoetkoming Covid-19 Kunst en Cultuursector Ooststellingwerf.

Artikel 1 Begrippen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Accommodatie: voorziening, bestemd en in gebruik voor activiteiten op het gebied van cultuur;

 • Culturele activiteiten: activiteiten die gericht zijn op de kunsten, cultureel erfgoed en media.

 • Niet gesubsidieerde culturele instelling: culturele instellingen zonder winstoogmerk, die sinds 1-1-2019 geen gemeentelijke subsidie ontvangt.

 • Kleine gesubsidieerde culturele instelling: culturele instellingen zonder winstoogmerk, die in het jaar 2019 en 2020 tot € 10.000,- gemeentelijk subsidie per jaar ontvangen.

 • Middelgrote gesubsidieerde culturele instelling: culturele instellingen zonder winstoogmerk, die in het jaar 2019 en 2020 minimaal € 10.000,--, maar minder dan € 50.000,-- gemeentelijk subsidie per jaar ontvangen.

 • Grote gesubsidieerde culturele instellingen: culturele instellingen zonder winstoogmerk, die in het jaar 2019 en 2020 minimaal € 50.000,- gemeentelijk subsidie per jaar ontvangen.

 • Noodsteun COVID-19 door derden: noodsteun in de vorm van subsidies, (zoals de NOW, Tozo, TOGS, TVL e.a.) beschikbaar gesteld door derde partijen (gemeente, provincie, rijk, fondsen) om tegemoet te komen aan schade bij culturele instellingen als gevolg van de COVID-19 maatregelen in 2020. Investeringssubsidies vallen hier niet onder.

 • NOW: Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid;

 • TOGS: Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19;

 • Tozo: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers;

 • TVL: Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19.

 • Inkomsten: Het inkomen overeenkomstig de winst –en verliesrekening en de balans van de instelling, waarbij in ieder geval is inbegrepen de Noodsteun Covid-19 door derden.

 • Inkomstenverlies: verschil tussen het totaal van inkomsten van de instellingen in het boekjaar 2020 en het totaal van inkomsten in het boekjaar 2019, waarvan de inkomsten in het boekjaar 2020 altijd lager moeten zijn dan het boekjaar 2019 om van inkomstenverlies te kunnen spreken.

 • RIVM-richtlijnen: Richtlijnen van het RIVM zoals vermeld op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

 • Maximaal budget: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van een financiële tegemoetkoming op grond van deze regeling.

Artikel 2 Doel

De financiële tegemoetkoming heeft tot doel de culturele instellingen die als gevolg van COVID-19 maatregelen zoals deze door de overheid zijn afgekondigd, conform de RIVM-richtlijnen, te ondersteunen en/of de inkomstenschade te compenseren.

Artikel 3 Instellingen die in aanmerking komen voor de financiële tegemoetkoming

Een aanvraag voor financiële tegemoetkoming kan worden ingediend door een culturele instelling die voldoet aan onderstaande kenmerken en voorwaarden:

 • 1.

  De instelling is een rechtspersoon zonder winstoogmerk.

 • 2.

  De instelling heeft inkomstenverlies.

 • 3.

  De instelling staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 • 4.

  De instelling is gevestigd en actief in de gemeente Ooststellingwerf.

 • 5.

  De instelling organiseert activiteiten gericht op de kunsten, cultureel erfgoed en media die openbaar toegankelijk zijn en niet gericht zijn op politiek, vakbondsactiviteiten en religie.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1.

  De financiële tegemoetkoming wordt aangevraagd via een door burgemeester en wethouders vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  De volgende bijlagen worden toegevoegd aan het volledig ingevulde aanvraagformulier:

  • a.

   een overzicht van het inkomstenverlies van de culturele instelling.

  • b.

   verklaring dat het inkomstenverlies is ontstaan als gevolg van COVID-19 en/of de maatregelen inzake Covid-19 zoals deze door de overheid zijn afgekondigd.

  • c.

   bewijs inschrijving Kamer van Koophandel.

  • d.

   kopie laatste bankafschrift voorzien van tenaamstelling van de culturele instelling.

 • 3.

  Aanvullend op het tweede lid onder a dient een grote gesubsidieerde culturele instelling haar overzicht te onderbouwen met de boekhoudkundige jaarcijfers van 2019 en 2020. Wanneer de jaarcijfers op het moment van de aanvraag nog niet aangeleverd kunnen worden, dan mag dit ook op een later tijdstip ter controle aangeleverd worden, maar uiterlijk 31 december 2021.

 • 4.

  Het tweede lid onder a is niet van toepassing op de niet gesubsidieerde culturele instellingen.

 • 5.

  Per instelling kan maximaal één aanvraag worden ingediend.

 • 6.

  De financiële tegemoetkoming wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van volledig ingevulde aanvraagformulieren. Wanneer een aanvraag niet volledig is, geldt voor het in behandeling nemen van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is geworden.

 • 7.

  Voor zover aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en het maximale budget wordt op die dag overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 5 Bijdrage

 • 1.

  De hoogte van de financiële tegemoetkoming bedraagt voor een niet gesubsidieerde culturele instelling € 500,--.

 • 2.

  De hoogte van de financiële tegemoetkoming bedraagt voor een kleine gesubsidieerde culturele instelling: € 2500,-- wanneer er sprake is van inkomstenverlies.

 • 3.

  De hoogte van de financiële tegemoetkoming bedraagt voor een middelgrote gesubsidieerde culturele instelling: € 5.000,-- wanneer er sprake is van inkomstenverlies.

 • 4.

  De hoogte van de financiële tegemoetkoming bedraagt voor een grote gesubsidieerde culturele instelling: maximaal € 25.000,-- wanneer er sprake is van inkomstenverlies, maar nooit meer dan het feitelijke inkomstenverlies.

 • 5.

  In afwijking van het vierde lid bedraagt de financiële tegemoetkoming € 5.000,-- wanneer een grote gesubsidieerde culturele instelling inkomstenverlies heeft die feitelijk lager is dan € 5.000,--.

 • 6.

  In afwijking van de leden 2,3,4 en 5 bedraagt de financiële tegemoetkoming € 500,-- wanneer de gesubsidieerde culturele instelling geen inkomstenverlies heeft.

 • 7.

  De financiële tegemoetkoming genoemd in lid 1 tot en met 6 heeft betrekking op het kalenderjaar 2020 en wordt eenmalig verstrekt.

Artikel 6 Maximaal budget

Het college verleent de financiële tegemoetkoming tot maximaal € 150.000,--.

Artikel 7 intrekkings –en terugvorderingsgronden

 • 1.

  Het college kan een besluit tot toekenning van een financiële tegemoetkoming intrekken indien:

  • a.

   de aanvrager aan wie een tegemoetkoming is toegekend onjuiste of onvolledige informatie heeft verschaft, waardoor een tegemoetkoming ten onrechte is toegekend;

  • b.

   het besluit tot toekenning van een tegemoetkoming anderszins onjuist was en de aanvrager dit wist, dan wel behoorde te weten.

 • 2.

  Het college vordert een bedrag dat als gevolg van een besluit als bedoeld in het eerste lid 1 ten onrechte is uitbetaald terug van degene aan wie is uitbetaald.

Artikel 8 Termijnen en uitbetaling

 • 1.

  Aanvragen kunnen tot 31 augustus 2021 met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend.

 • 2.

  Een aanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld.

 • 3.

  De termijn voor afhandeling van een aanvraag kan maximaal één keer met 8 weken verlengd worden.

 • 4.

  Uitbetaling vindt plaats op het rekeningnummer zoals aangegeven op het aanvraagformulier

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van het bepaalde in deze regeling.

Artikel 10. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling financiële tegemoetkoming Covid-19 Kunst en Cultuursector Ooststellingwerf

Artikel 11. Reikwijdte

Deze regeling treedt in werking de dag nadat deze bekend is gemaakt en eindigt op 31 december 2021.