Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amsterdam

Besluit van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam houdende regels over het instellen van een algeheel voerverbod (Algeheel voerverbod stadsdeel Zuid)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmsterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam houdende regels over het instellen van een algeheel voerverbod (Algeheel voerverbod stadsdeel Zuid)
CiteertitelAlgeheel voerverbod stadsdeel Zuid
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Amsterdam/72510/CVDR72510_37.html
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Amsterdam/482317/CVDR482317_16.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-03-2021nieuwe regeling

09-03-2021

gmb-2021-83854

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam houdende regels over het instellen van een algeheel voerverbod (Algeheel voerverbod stadsdeel Zuid)

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid van Amsterdam,

 

gelet op artikel 5.18 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 en onderdeel X.41 van het Bevoegdhedenregister dagelijks bestuur, behorende bij de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam,

 

besluit:

 

  • 1.

    Een voerverbod voor onbepaalde tijd voor geheel stadsdeel Zuid in eerste instantie zo in te stellen in vijf pilotgebieden als aangegeven op de bij dit besluit behorende bijlagen.

  • 2.

    Het voerverbod jaarlijks te evalueren in samenwerking met de GGD.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

 

Dit besluit wordt aangehaald als algeheel voerverbod stadsdeel Zuid.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 maart 2021.

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, namens hen

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid van Amsterdam

Sebastiaan Capel,

voorzitter

Olga Leijten

secretaris

Bijlage 1: Situering Victorieplein

 

Bijlage 2: Situering Lekstraat, Vechtstraat, Trompenburgstraat, Gaaspstraat

 

Bijlage 3: Situering Amstelkanaal tussen Amsteldijk en Tweede van der Helstraat

 

 

Bijlage 4: Situering brug Willem van Weldammelaan

 

Bijlage 5: Situering Westlandgracht zijde Zuid

 

 

Bezwaarclausule

 

De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid, ter attentie van het Juridisch Bureau, postbus 483,1000 AL Amsterdam.

 

Een bezwaarschrift dient de gronden van het bezwaar te vermelden en een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een datum en naam, adres en handtekening van de belanghebbende. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, dan dient deze een volmacht van u mee te sturen.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan hangende de behandeling van het bezwaarschrift een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de Voorzieningen-rechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

 

U kunt het verzoek om een voorlopige voorziening ook indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

 

U moet dan wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.