Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Fryslân

Subsidieregeling Friese plus energiebesparende isolatiemaatregelen 2021-2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFryslân
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingSubsidieregeling Friese plus energiebesparende isolatiemaatregelen 2021-2022
CiteertitelSubsidieregeling Friese plus energiebesparende isolatiemaatregelen 2021-2022
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 januari 2024.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Frysl%C3%A2n/332960/CVDR332960_5.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-04-202204-01-2022artikel 1.1, 2.2, toelichting

29-03-2022

prb-2022-3957

18-03-202104-01-202107-04-2022nieuwe regeling

09-03-2021

prb-2021-2004

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Friese plus energiebesparende isolatiemaatregelen 2021-2022

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

 

Gelet op artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013;

 

Overwegende dat in het bestuursakkoord 2019-2023 is overeengekomen dat het geluk van de inwoners van Fryslân op één staat;

 

Overwegende dat dit betekent dat gestreefd wordt naar brede welvaart waarbij de provincie er op inzet om de sterke sociale structuren, de sociale gelijkheid en de leefbaarheid verder te stimuleren;

 

Overwegende dat daarbij is afgesproken dat in Fryslân in 2030 een kwart minder energie verbruikt wordt dan in 2010;

 

Overwegende dat zij inwoners van Fryslân wil stimuleren om gelet op het hiervoor vermelde, energiebesparende isolatie-investeringen te doen voor hun woningen, en in dit verband een plus in de vorm van een prestatiesubsidie willen aanbieden aan voornoemde inwoners die reeds een subsidie hebben ontvangen op grond van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies, Titel 4.5. Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE), van de Minister van Economische Zaken en Klimaat;

 

Besluiten vast te stellen de:

 

Subsidieregeling Friese plus energiebesparende isolatiemaatregelen 2021-2022.

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013.

 • b.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht.

 • c.

  eigenaar-bewoner: natuurlijke persoon die:

  • een woning in eigendom heeft waarin hij zijn hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van deze woning zal hebben; of

  • gerechtigde is van een bestaand appartementsrecht als bedoeld in artikel 106, eerste lid, van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en in het desbetreffende appartement zijn hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van dat appartement zal hebben.

 • d.

  Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân.

 • e.

  ISDE: Titel 4.5. Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies, van de Minister van Economische Zaken en Klimaat, zoals deze luidde op 3 januari 2022.

 • f.

  prestatiesubsidie: subsidie die wordt verstrekt voor het realiseren van de subsidiabele activiteit als omschreven deze regeling.

 • g.

  RVO: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 • h.

  subsidieontvanger: eigenaar-bewoner aan wie Gedeputeerde Staten op grond van deze regeling een subsidie heeft verstrekt.

 • i.

  woning: bestaande gebouwde onroerende zaak in Fryslân, die een zelfstandige woongelegenheid vormt alvorens renovatie plaatsvindt en in de basisregistratie adressen en gebouwen met een woonfunctie is geregistreerd, niet zijnde een woonwagen of een woonboot, dan wel een in Fryslân bestaand appartement, dat een zelfstandige woongelegenheid vormt alvorens renovatie plaatsvindt en in voornoemde basisregistratie met een woonfunctie is geregistreerd.

Artikel 1.2 Doel

Deze regeling heeft tot doel om energiebesparende isolatie-investeringen te stimuleren in Fryslân in bestaande woningen in de particuliere sector, van eigenaar-bewoners.

Artikel 1.3 Subsidiabele activiteit

Onverlet het bepaalde in artikel 2.7 van de ASV, stellen Gedeputeerde Staten een prestatiesubsidie beschikbaar aan eigenaar-bewoners die na 4 januari 2021 van de RVO een subsidie verstrekt hebben gekregen op grond van de ISDE.

Artikel 1.4 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor een prestatiesubsidie als bedoeld in artikel 1.3 kan niet rechtstreeks door een eigenaar-bewoner worden aangevraagd.

 • 2.

  Een prestatiesubsidie in het kader van deze regeling wordt alleen geacht te zijn aangevraagd als Gedeputeerde Staten de gegevens van een eigenaar-bewoner, aan wie op grond van de ISDE een subsidie is verstrekt, heeft ontvangen van de RVO. De eigenaar-bewoner geeft voor het verstrekken van de voornoemde gegevens toestemming aan de RVO.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten ontvangen, na toestemming van de eigenaar-bewoner te hebben gekregen zoals aangegeven in het vorige lid, de volgende gegevens van de RVO:

  • -

   naam, adres, woonplaats van de eigenaar-bewoner;

  • -

   uitgevoerde energiebesparende isolatie-investeringen;

  • -

   vastgestelde subsidie voor energiebesparende isolatie-investeringen;

  • -

   IBAN;

  • -

   kenmerk van de door de RVO afgegeven ISDE vaststellingsbeschikking;

  • -

   datum van ontvangst aanvraag ISDE.

 • 4.

  De volledige gegevens als opgesomd in het vorige lid dienen uiterlijk door Gedeputeerde Staten te zijn ontvangen op 31 december 2022.

Artikel 1.5 Subsidieplafond en verdeelsystematiek

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen een subsidieplafond vast ter uitvoering van deze regeling.

 • 2.

  Het beschikbare bedrag van het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van de aanvragen bij de RVO op grond van de ISDE.

 • 3.

  Indien er meer aanvragen zijn ontvangen op één dag, waarbij toekenning van al deze aanvragen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond wordt, in afwijking van het tweede lid, de onderlinge rangorde van die aanvragen door loting vastgesteld.

Artikel 1.6 Staatssteun

De prestatiesubsidie in de vorm van een plus op een aan een eigenaar-bewoner verstrekte ISDE subsidie voor een investering voor energiebesparende isolatiemaatregelen, bevat geen staatssteun.

Hoofdstuk 2 Subsidievoorwaarden

Artikel 2.1 Criterium voor een prestatiesubsidie

De prestatiesubsidie wordt verstrekt voor zover de eigenaar-bewoners, als bedoeld in artikel 1.3, op een daartoe strekkend verzoek van de RVO aan deze eigenaar-bewoners, aangegeven hebben dat de RVO de benodigde gegevens met betrekking tot de subsidieverstrekking op grond van de ISDE, aan Gedeputeerde Staten beschikbaar mag stellen.

Artikel 2.2 Subsidiehoogte

 • 1.

  Voor het berekenen van de hoogte van het door Gedeputeerde Staten te verstrekken prestatiesubsidiebedrag aan eigenaar-bewoners wordt uitgegaan van de door RVO verstrekte subsidie voor energiebesparende isolatie-investeringen op grond van de ISDE.

 • 2.

  De prestatiesubsidie op grond van deze regeling, de zogenaamde Friese plus, bedraagt de helft van de hoogte van de subsidie voor energiebesparende isolatie-investering die door de RVO is verstrekt vóór 3 januari 2022.

 • 3.

  De prestatiesubsidie op grond van deze regeling, de zogenaamde Friese plus, bedraagt de helft van de hoogte van de subsidie voor energiebesparende isolatie-investeringen die door de RVO vanaf 3 januari 2022 is verstrekt, indien deze subsidie verstrekt is aan een investering voor energiebesparende isolatiemaatregelen die is aangebracht vóór 1 januari 2022

 • 4.

  De prestatiesubsidie op grond van deze regeling, de zogenaamde Friese plus, bedraagt één derde van de hoogte van de subsidie voor energiebesparende isolatie-investeringen die door de RVO vanaf 3 januari 2022 is verstrekt, indien deze subsidie is verstrekt aan een investering voor energiebesparende isolatiemaatregelen die is aangebracht op of na 1 januari 2022.

Artikel 2.3 Wijze van subsidieverstrekking

Een prestatiesubsidie die verstrekt wordt op grond van deze regeling wordt direct vastgesteld.

Artikel 2.4 Weigeringsgronden

In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 2.7 van de ASV, wordt de prestatiesubsidie geweigerd indien de aanvraag niet in overeenstemming is met het bepaalde in deze regeling.

Artikel 2.5 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 2.13 en 2.14 van de ASV, is de subsidieontvanger verplicht om ten minste 5 jaar na vaststelling van de subsidie, desgevraagd medewerking te verlenen aan een door Gedeputeerde Staten gevorderde controle van de administratie, monitoringstraject of ander onderzoek naar gegevens die in het kader van de subsidieverstrekking van belang kunnen worden geacht, en verleent daartoe inzage in zijn administratie en verstrekt de inlichtingen die hiervoor van belang zijn.

Artikel 2.6 Intrekking en terugvordering

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in afdeling 4.2.6 van de Awb kan een beschikking tot subsidievaststelling die op grond van deze regeling is verstrekt door Gedeputeerde Staten worden ingetrokken of ten nadele van de subsidieontvanger worden gewijzigd, en kunnen op basis daarvan uitbetaalde bedragen worden teruggevorderd, indien:

  • a.

   niet voldaan wordt aan de aan de subsidieontvanger opgelegde verplichting als vermeld in artikel 2.5;

  • b.

   de RVO de aan de subsidieontvanger verstrekte ISDE subsidievaststelling intrekt of ten nadele wijzigt.

 • 2.

  Door Gedeputeerde Staten onverschuldigde betaalde subsidiebedragen worden overeenkomstig artikel 4:57 van de Awb teruggevorderd bij de subsidieontvanger.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3.1 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 4 januari 2021.

 • 2.

  Deze regeling vervalt op 1 januari 2024, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidies die op grond van deze regeling vóór voornoemde datum zijn verstrekt.

Artikel 3.2 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Friese plus energiebesparende isolatiemaatregelen 2021-2022.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 9 maart 2021.

Voorzitter drs. A.A.M. Brok

Secretaris R.E. Bouius – Riemersma, MBA MCM

Toelichting op de Subsidieregeling Friese plus energiebesparende isolatiemaatregelen 2021-2022

Algemeen

Op 16 juni 2020 hebben Gedeputeerde Staten het zogenaamde “Aanvalsplan energiebesparing” vastgesteld.

 

Dit aanvalsplan bestaat uit een tweetal onderdelen: het beschikbaar stellen van een investeringssubsidie voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen en het invoeren van extra rentekorting op de energie bespaarlening van het Nationaal Warmtefonds (rentekortinglening)

 

Deze rentekortingregeling is per 1 augustus jl. in werking getreden. Met onderliggende regeling wordt een aanvullende subsidie beschikbaar gesteld voor woningeigenaren die op grond van de ISDE subsidie hebben ontvangen voor energiebesparende maatregelen..

 

Met het openstellen van de regeling verwachten Gedeputeerde Staten woningeigenaren te stimuleren energiebesparende maatregelen te treffen.

 

Met de invoering van beide stimulerende maatregelen sturen Gedeputeerde Staten aan op een versnelling van de reductie in het energiegebruik in de gebouwde omgeving.

 

Om het woningeigenaren en VvE’s makkelijk te maken hebben we er voor gekozen om aan te sluiten bij de reeds bestaande landelijke SEEH (Subsidieregeling energiebesparing eigen huis) en ISDE die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden uitgevoerd.

 

Een woningeigenaar die een aanvraag doet voor de ISDE krijgt hierdoor naast de landelijke subsidie ‘automatisch’ ook de extra bijdrage vanuit de provincie Fryslân. Voorwaarde voor het verkrijgen van de extra Friese bijdrage is uiteraard wel dat het huizen in Fryslân betreft.

 

De ISDE bevat onder andere een subsidie aan woningeigenaren voor het nemen van één of meer isolatiemaatregelen (isolatie van dak, gevel, spouwmuur, ramen of vloer/bodem). Daarmee wordt naar verwachting van Gedeputeerde Staten de drempel om maatregelen te nemen, qua kosten behoorlijk gereduceerd. De regeling is zodanig ingestoken dat als de landelijke regeling wijzigt, ook de Friese aanvulling snel aan te passen is.

 

Naast een versnelling in de energiereductie in de gebouwde omgeving verwachten Gedeputeerde Staten dat het Aanvalsplan energiebesparing ook iets oplevert voor het Friese MKB; als door de beide maatregelen meer mensen over gaan tot het nemen van energiebesparende maatregelen wordt daarmee naar alle waarschijnlijkheid de bouw- en installatiesector aan nieuwe opdrachten geholpen.

 

Naar verwachting staat tegenover elke euro die als Friese aanvulling op de ISDE wordt verstrekt 10 euro aan investering. Met het totale budget van € 2,95 mln., verdeeld over twee plusregelingen, zou daarmee een totale investering van € 29,5 mln gerealiseerd kunnen worden.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1.4

Hoe kan men in aanmerking komen voor een prestatiesubsidie op grond van de regeling?

 

Een eigenaar-bewoner die een ISDE subsidie verstrekt heeft gekregen, kan niet rechtstreeks op grond van deze regeling een subsidieaanvraag indienen bij Gedeputeerde Staten. De subsidieverstrekking verloopt namelijk getrapt.

 

Om voor een prestatiesubsidie op grond van deze regeling in aanmerking te komen moet de eigenaar-bewoner allereerst van de RVO een subsidie verstrekt hebben gekregen op grond van de ISDE. Deze subsidie moet na 4 januari 2021 zijn verstrekt aan de eigenaar-bewoner.

 

Aanvragers krijgen van RVO bij het indienen van een ISDE aanvraag het verzoek om toestemming te verlenen voor het verstrekken van de in het derde lid van dit artikel genoemde gegevens, die Gedeputeerde Staten benodigd hebben om een prestatiesubsidie te kunnen verstrekken (in de vorm van een plus op een te ontvangen ISDE subsidie), op grond van deze regeling.

 

Pas nadat Gedeputeerde Staten de desbetreffende gegevens hebben ontvangen zullen zij de prestatiesubsidie als plus op de reeds verstrekte ISDE subsidie, kunnen toekennen en uitbetalen (uiteraard voor zover de eigenaar-bewoner voldoet aan het bepaalde in de regeling om voor deze plus in aanmerking te komen en voor zover er voldoende budget beschikbaar is). Behoudens een controle op deze gegevens, worden er van de eigenaar-bewoner geen additionele gegevens verlangd. Op grond van de voornoemde werkwijze worden de administratieve lasten voor aanvrager en overheid zo laag mogelijk gehouden.

 

Artikel 2.2

De hoogte van het door Gedeputeerde Staten te verstrekken prestatiesubsidiebedrag wordt bepaald aan de hand van de subsidie die door de RVO aan de eigenaar-bewoner is verstrekt voor energiebesparende isolatie-investeringen. De door de RVO aan de eigenaar-bewoner verstrekte subsidie wordt op grond van deze regeling opgeplust c.q. verhoogd met:

 • -

  de helft van dat bedrag, indien de RVO-subsidie is verstrekt vóór 3 januari 2022 (artikel 2.2, tweede lid);

 • -

  de helft van dat bedrag, indien de RVO-subsidie is verstrekt vanaf 3 januari 2022 aan een investering voor energiebesparende isolatiemaatregelen die is aangebracht vóór 1 januari 2022 (artikel 2.2, derde lid); of

 • -

  één derde van dat bedrag, indien de RVO-subsidie is verstrekt vanaf 3 januari 2022 aan een investering voor energiebesparende isolatiemaatregelen die is aangebracht op of na 1 januari 2022 (artikel 2.2, vierde lid).

Ter illustratie: bedraagt de door de RVO vanaf 3 januari 2022 verstrekte subsidie voor energiebesparende isolatie-investeringen op grond van de ISDE bijvoorbeeld in totaal € 1.500,- en is deze investering aangebracht na 1 januari 2022, dan verstrekken Gedeputeerde Staten 1/3 x € 1.500,- = € 500,-.