Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ridderkerk

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk houdende regels omtrent de noodzaak om voorzieningen in schoolgebouwen te realiseren ten behoeve van de vorming van integrale kindcentra

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRidderkerk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk houdende regels omtrent de noodzaak om voorzieningen in schoolgebouwen te realiseren ten behoeve van de vorming van integrale kindcentra
CiteertitelBeleidsregel Huisvesting Integrale Kindcentra bij nieuwbouw en uitbreiding schoolgebouwen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 140, vierde lid, van de Wet op het primair onderwijs
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Ridderkerk/625476/CVDR625476_1.html
 3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Ridderkerk/54579/54579_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-202101-01-2020nieuwe regeling

27-10-2020

gmb-2021-79211

199299

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk houdende regels omtrent de noodzaak om voorzieningen in schoolgebouwen te realiseren ten behoeve van de vorming van integrale kindcentra

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

 

gelezen het voorstel van 27 oktober 2020;

 

overwegende dat er nadere afspraken moeten worden gemaakt over de bepaling van de noodzaak om voorzieningen in schoolgebouwen te realiseren ten behoeve van de vorming van Integrale Kindcentra;

 

gelet op:

 

 • -

  artikel 140, vierde lid, van de Wet op het primair onderwijs

 • -

  artikel 1, onderdeel f, en artikel 3 van de Verordening financiële en materiele gelijkstelling onderwijs Ridderkerk 2007, en

 • -

  de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Ridderkerk 2019 (hierna te noemen: de Verordening)

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de Beleidsregel ‘Huisvesting Integrale Kindcentra bij nieuwbouw en uitbreiding schoolgebouwen’.

Artikel 1 Aanduiding van de voorziening

De voorziening als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Verordening financiële en materiële gelijkstelling onderwijs Ridderkerk 2007 bestaat uit een voorziening, die wordt ingezet voor het realiseren van kindvoorzieningen als bedoeld in de Wet kinderopvang in een schoolgebouw en heeft tot doel de gebouwen in te richten tot Integrale Kindcentra.

Artikel 2 Indieningsdatum

 • 1.

  De aanvraag voor het bekostigen van deze voorziening moet jaarlijks worden ingediend voor 1 februari van het jaar waarin het programma voorzieningen huisvesting onderwijs voor het daaropvolgende jaar wordt vastgesteld.

 • 2.

  Aanvragen die na de in het eerste lid genoemde datum worden ingediend worden door het college niet in behandeling genomen.

Artikel 3 Tijdvak waarvoor de voorziening wordt toegekend

De voorziening wordt toegekend voor het kalenderjaar waarop het vastgestelde programma voorzieningen huisvesting onderwijs van toepassing is.

Artikel 4 Toekenningscriteria

 • 1.

  De aanvrager is eigenaar van het schoolgebouw of wordt eigenaar van het te realiseren schoolgebouw.

 • 2.

  De voorziening is onderdeel van een aanvraag voor een voorziening, bedoeld voor blijvend gebruik, bestaande uit:

  • a.

   Nieuwbouw of vervangende nieuwbouw van een bestaand gebouw of een gedeelte daarvan;

  • b.

   Uitbreiding van de onder a genoemde voorziening.

 • 3.

  De voorziening als bedoeld in artikel 1, moet besteed worden aan het realiseren van een kindvoorziening als bedoeld in de Wet Kinderopvang.

 • 4.

  Voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit, “Frisse Scholen, klasse B” en BENG.

Artikel 5 Wijze van toekenning van de voorziening

 • 1.

  De voorziening, als bedoeld in artikel 1, onder a, wordt toegekend in de stichtingskosten van de benodigde vierkante meters voor kinderopvang.

 • 2.

  De bijdrage bedraagt per toegekende vierkante meter € …... Vanaf 1 januari 2021 te indexeren volgens de prijsbijstellingssystematiek genoemd in Bijlage IV van de Verordening.

 • 3.

  Gemeente en aanvrager sluiten een vaststellingsovereenkomst af voor het eigendom en beheer van het Integraal Kindcentrum volgens een door het college vastgesteld format.

Artikel 6 Subsidieplafond

Voor deze voorziening wordt geen subsidieplafond gehanteerd

Artikel 7 Overige bepalingen en verantwoording

Op de uitvoering van deze regeling zijn de paragrafen 2.2 en 2.4 van de Verordening van toepassing.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking en heeft een terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk, gehouden op 27 oktober 2020.

de secretaris

dhr. H.W.J. Klaucke

de burgemeester,

mw. A. Attema