Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
DCMR Milieudienst Rijnmond

Besluit ondermandaat heffen en invorderen leges Wabo-BRIKSvergunningverleningprovincie Zeeland 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDCMR Milieudienst Rijnmond
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit ondermandaat heffen en invorderen leges Wabo-BRIKSvergunningverleningprovincie Zeeland 2021
Citeertitel22311506
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-2021Besluit ondermandaat heffen en invorderen leges Wabo-BRIKSvergunningverlening provincie Zeeland 2021

04-02-2021

bgr-2021-216

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit ondermandaat heffen en invorderen leges Wabo-BRIKSvergunningverleningprovincie Zeeland 2021
De directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond,

gelet op:

 

het Mandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar provincie Zeeland 2021 en;afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat:

 

in artikel 1, derde lid, van het Mandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar provincie Zeeland 2021de bevoegdheid tot het heffen en invorderen van leges op grond van de Legesverordening provincieZeeland 2018 wordt gemandateerd aan de directeur DCMR Milieudienst Rijnmond voor zover deze beslistop de aanvraag tot het verlenen van de dienst waarover de leges worden geheven;

 

in artikel 1, vierde lid, van het Mandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar provincie Zeeland 2021is bepaald dat de Directeur DCMR Milieudienst Rijnmond de bevoegdheid tot het heffen van provincialeleges overeenkomstig de provinciale Legesverordening in ondermandaat kan opdragen aan hetafdelingshoofd Vergunningverlening RUD Zeeland en het afdelingshoofd Toezicht en Handhaving RUDZeeland voor wat betreft het opleggen van leges inzake de Wabo BRIKS-vergunningverlening ten aanzienvan de BRZO- en RIE4-bedrijven waarvoor de provincie Zeeland bevoegd gezag is;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen het Besluit ondermandaat heffen en invorderen leges Wabo-BRIKSvergunningverleningprovincie Zeeland 2021.

 

Artikel 1 Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

b. BRZO: bedrijven die onder het Besluit risico's zware ongevallen 2015 vallen;

c. Rie4-bedrijven: bedrijven die onder de Richtlijn Industriële Emissies bijlage I, categorie 4 vallen;

d. BRIKS: Bouwen, Reclame, Inrit, Kap en Sloop;

e. Ondermandaat: De bevoegdheid om in naam van de directeur DCMR besluiten te nemen,welke directeur deze bevoegdheid krachtens mandaat als bedoeld in artikel 10.1 Algemene wetbestuursrecht mag uitoefenen in naam van de heffings- en invorderingsambtenaar van deprovincie Zeeland.

 

Artikel 2 Ondermandaat aan het afdelingshoofd Vergunningverlening RUD Zeeland en hetafdelingshoofd Toezicht en Handhaving RUD Zeeland

 

De directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond verleent ondermandaat aan het afdelingshoofdVergunningverlening RUD Zeeland en het afdelingshoofd Toezicht en Handhaving RUD Zeeland tot hetheffen van provinciale leges overeenkomstig de provinciale Legesverordening van de provincie Zeeland2018 voor wat betreft het heffen van leges inzake de Wabo BRIKS- vergunningverlening ten aanzien vande BRZO- en RIE4-bedrijven waarvoor de provincie Zeeland bevoegd gezag is.

 

Artikel 3 Ondertekeningsmandaat

Het ondermandaat omvat tevens de bevoegdheid tot ondertekening van documenten. Ondertekeningbetreft zowel de 'natte' handtekening als een elektronische of digitale handtekening.

 

Artikel 4 Instructies en informatieverplichting

1. De ondergemandateerde oefent zijn bevoegdheid niet uit indien hij bij het te nemen besluit eenpersoonlijk belang heeft als bedoeld in artikel 2:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

2. De ondergemandateerde stelt de directeur DCMR Milieudienst Rijnmond in kennis van krachtensondermandaat te nemen of reeds genomen besluiten waarvan hij moet aannemen datkennisneming door de ondermandaatgever gewenst is. Hiervan is in ieder geval sprake als demaatschappelijke, beleidsmatige, politieke, juridische of financiële omstandigheden daartoeaanleiding geven.

3. De uitoefening van de ondergemandateerde bevoegdheden geschiedt binnen de grenzen en metinachtneming van artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede binnen de geldendebeleids- en uitvoeringsregels.

4. De ondergemandateerde neemt bij de uitoefening van de ondergemandateerde bevoegdhedeninstructies van ondermandaatgever in acht. Partijen lichten elkaar over en weer in over deuitvoering van een instructie op een zodanig tijdstip dat de inachtneming of tijdige verdaging vanbeslistermijnen gewaarborgd wordt.

5. De ondergemandateerde informeert de ondermandaatgever over de uitvoering van deondergemandateerde bevoegdheden.

 

Artikel 4 Wijze van ondertekening

De ondertekening van een in ondermandaat genomen besluit luidt:

de Heffings- en invorderingsambtenaar provincie Zeeland,

de Directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond,

namens deze,

 

(handtekening)

 

het Afdelingshoofd Vergunningverlening RUD Zeeland/het Afdelingshoofd Toezicht en Handhaving RUDZeeland

 

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Bladgemeenschappelijke regeling.

 

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit ondermandaat heffen en invorderen leges Wabo-BRIKSvergunningverlening provincie Zeeland 2021

 

Schiedam, 4 februari 2021

Mr. R.M. The

Directeur DCMR Milieudienst Rijnmond