Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadeelcompensatieregeling kabels en leidingen
CiteertitelNadeelcompensatieregeling kabels en leidingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-2021nieuwe regeling

02-03-2021

gmb-2021-78437

415790

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep,

 

 • Gelezen het voorstel van 23 februari 2021

 • Overwegende dat het wenselijk is om nadere regels vast te stellen met het oog op een zorgvuldige afdoening van eventuele aanvragen voor nadeelcompensatie als bedoeld in artikel 10, derde lid, van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Gennep (hierna aan te duiden als: de AVOI);

 • Gelet op gelet op artikel 3 van de AVOI alsmede artikel 3:4, tweede lid en het bepaalde in Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit:

 

De Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen vast te stellen.

 

NADEELCOMPENSATIEREGELING KABELS EN LEIDINGEN

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

 

 

INLEIDENDE BEPALINGEN

 

Artikel 1.  

De begripsbepalingen van de AVOI zijn op deze regeling van toepassing tenzij daarvan nadrukkelijk wordt afgeweken door het bepaalde in artikel 2.

 

Artikel 2.  

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvraag | een aanvraag voor het nemen van een besluit aangaande nadeelcompensatie;

 • b.

  Belanghebbende | een netbeheerder die een aanvraag als bedoeld in onderdeel a. van dit artikel indient;

 • c.

  droge infrastructuur | kabels en/of leidingen die niet voldoen aan de definitie van natte infrastructuur;

 • d.

  instemmingsbesluit | een instemmingsbesluit als bedoeld in artikel 4 van de AVOI;

 • e.

  kabels en/of leidingen | kabels en/of leidingen als bedoeld in de AVOI, met uitzondering van kabels als bedoeld in de Telecommunicatiewet;

 • f.

  nadeelcompensatie | het bedrag dat op basis van deze regeling als schadevergoeding wordt toegekend aan de belanghebbende;

 • g.

  natte infrastructuur | kabels en/of leidingen die in waterwegen en dijken liggen, voor wat betreft de laatste slechts voor zover het gaat om (de aanleg van of wijziging aan) de dijk als waterkeringswerk;

 • h.

  nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen | het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen, waaronder het verplaatsen;

 • i.

  openbare ruimte | openbare gronden, als genoemd in artikel 1.1 van de Telecommunicatiewet;

 • j.

  schadebedrag | financieel nadeel dat de belanghebbende lijdt als gevolg van de oprichting van gebouwen of de uitvoering van werken door of vanwege de gemeente (inclusief eventueel door belanghebbende aan derden verschuldigde BTW);

 • k.

  vergunning | een vergunning die voor het in werking treden van de AVOI is verleend;

 • l.

  verzoek | verzoek ingevolge artikel 10, tweede lid, van de AVOI.

 

Artikel 3.  

 • 1.

  Voor de uitvoering van werken en werkzaamheden als bedoeld in deze regeling is gelet op het bepaalde in artikel 4 van de AVOI een voorafgaand instemmingsbesluit vereist.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders melden aan de netbeheerders het voornemen tot het aanbrengen van wijzigingen in eigendom en ingebruikneming door derden van openbare gronden waarin zich kabels en/of leidingen bevinden.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders dragen in het geval zoals genoemd in het tweede lid van dit artikel, de zorg dat de ongestoorde ligging van kabels en/of leidingen wordt gehandhaafd door middel van het desgevraagd vestigen van een recht van opstal voor die kabels en/of leidingen. De kosten daarvan komen in dat geval voor rekening van de nieuwe grondeigenaar.

 

HOOFDSTUK 2 NADEELCOMPENSATIE

 

NADEELCOMPENSATIE ALGEMEEN

Artikel 4.  

Indien een netbeheerder ten gevolge van een verzoek, schade lijdt of zal lijden die redelijkerwijs niet of niet geheel tot het normale maatschappelijke risico kan worden gerekend en waarvan een vergoeding niet of niet voldoende is verzekerd, kennen burgemeester en wethouders hem op zijn aanvraag een vergoeding toe, in de vorm van nadeelcompensatie.

 

Artikel 5.  

 • 1.

  De hoogte van de mogelijke nadeelcompensatie wordt bepaald overeenkomstig de bepalingen in hoofdstuk 2 van deze regeling en is afhankelijk van het schadebedrag.

 • 2.

  Het schadebedrag wordt berekend overeenkomstig de bepalingen in hoofdstuk 2 van deze regeling.

 • 3.

  Bij de berekening van het schadebedrag worden uitsluitend de volgende kostenposten betrokken: Materiaalkosten, Kosten van uit en in bedrijf stellen, Kosten van ontwerp en begeleiding en Uitvoeringskosten.

 

NADEELCOMPENSATIE VOOR HET GEVAL DE KABEL EN/OF LEIDING VAN BELANGHEBBENDE LIGT IN OPENBARE RUIMTE

Artikel 6. nadeelcompensatie binnen vijf jaar na aanleg

Indien de netbeheerder binnen vijf jaren na de datum van inwerkingtreding van het instemmingsbesluit of vergunning maatregelen moet nemen ten aanzien van kabels en/of leidingen op grond van een verzoek, bedraagt de nadeelcompensatie 100% van het schadebedrag. Dit geldt zowel voor natte als droge infrastructuur.

 

Artikel 7. nadeelcompensatie na vijf jaar tot en met vijftien jaar c.q. na vijf jaar tot en met dertig jaar na aanleg

 • 1.

  Voor droge infrastructuur geldt dat indien de netbeheerder maatregelen moet nemen ten aanzien van kabels en/of leidingen op grond van een verzoek in de periode gelegen na vijf jaar tot en met vijftien jaar, gerekend vanaf de datum van de inwerkingtreding van het betrokken instemmingsbesluit of vergunning, de gemeente 80% van het schadebedrag na vijf jaar tot 0% na vijftien jaar (trapsgewijs) als nadeelcompensatie zal uitkeren volgens het schema weergegeven in bijlage 2.

 • 2.

  Voor natte infrastructuur geldt dat indien de netbeheerder maatregelen moet nemen ten aanzien van kabels en/of leidingen op grond van een verzoek in de periode gelegen na vijf jaar tot en met dertig jaar, gerekend vanaf de datum van de inwerkingtreding van het betrokken instemmingsbesluit of vergunning, de gemeente 80% van het schadebedrag na vijf jaar tot 0% na dertig jaar (trapsgewijs) als nadeelcompensatie zal uitkeren volgens het schema weergegeven in bijlage 3.

 

Artikel 8. geen nadeelcompensatie na vijftien jaar c.q. na dertig jaar na aanleg, in geval van niet-openbare kabels en/of leidingen

 • 1.

  Indien de netbeheerder maatregelen moet nemen ten aanzien van kabels en/of leidingen op grond van een verzoek na vijftien jaar (droge infrastructuur) c.q. dertig jaar (natte infrastructuur), gerekend vanaf de datum van de inwerkingtreding van zijn instemmingsbesluit of vergunning, wordt er geen nadeelcompensatie uitgekeerd.

 • 2.

  Indien de netbeheerder maatregelen moet nemen ten aanzien van niet-openbare kabels en/of leidingen wordt er geen nadeelcompensatie uitgekeerd.

 

NADEELCOMPENSATIE INGEVAL DE KABEL EN/OF LEIDING VAN DE BELANGHEBBENDE NIET LIGT IN OPENBARE RUIMTE

Artikel 9.  

De nadeelcompensatie bedraagt 100% van het schadebedrag (zie bijlage 4), indien:

 • a.

  de kabel en/of leiding van de netbeheerder is gelegen in of op de grond die hem krachtens het eigendomsrecht toebehoort, of;

 • b.

  de kabel en/of leiding ligt op basis van een ander zakelijk recht of;

 • c.

  op de kabel en/of leiding een gedoogplicht conform de Belemmeringenwet privaatrecht (BP) rust.

 

Artikel 10.  

Rusten op de kabel en/of leiding van de netbeheerder geen van de rechten bedoeld in artikel 9, dan is het basisbedrag voor de berekening van de nadeelcompensatie gelijk aan de som van de kosten voor ontwerp en begeleiding en de uitvoeringskosten (zie bijlage 5). De materiaalkosten en de kosten voor het uit en in bedrijf stellen worden niet vergoed.

 

ALGEMENE BEPALINGEN BIJ VASTSTELLING VAN NADEELCOMPENSATIE

Artikel 11.  

Burgemeester en wethouders en de netbeheerder zullen bij het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen elkaars schade zo veel mogelijk beperken.

 

Artikel 12.  

Indien in bijzondere omstandigheden gronden aanwezig zijn om te concluderen dat redelijkerwijs een groter of kleiner gedeelte van het schadebedrag ten laste van de netbeheerder moet blijven dan uit de toepassing van artikel 6 t/m 10 voortvloeit, kunnen burgemeester en wethouders van de bepalingen van die artikelen gemotiveerd afwijken.

 

Artikel 13.  

 • 1.

  Indien vanwege een gemeentelijk project sprake is van meerdere (tijdelijke) maatregelen op dezelfde locatie (binnen een periode van vijf jaar) die ten aanzien van dezelfde kabel en/of leiding genomen moeten worden, is op de eerste tijdelijke maatregel artikel 6, 7 of 8 van toepassing. De kosten van de overige maatregelen komen conform artikel 6 ten laste van de gemeente.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op tijdelijke voorzieningen van fysieke aard, zoals extra kabel- en leidingvoorzieningen die weer worden opgeheven zodra de definitieve maatregel die genomen moet worden ten aanzien de kabel en/of leiding is gerealiseerd in samenhang met de uitvoering van het gemeentelijke project. Dit wordt niet gezien als een (tijdelijke) maatregel, maar als een noodzakelijke uitvoeringswijze.

 

Artikel 14.  

Geen nadeelcompensatie vindt plaats als in het instemmingsbesluit of de vergunning een bepaling is opgenomen dat binnen een periode van vijf jaren na de datum van inwerkingtreding van het instemmingsbesluit of de vergunning, het nemen van maatregelen ten aanzien van de desbetreffende kabel en/of leiding is te voorzien in verband met binnen die periode uit te voeren werkzaamheden in de openbare ruimte waarin, of waarop de kabel en/of leiding is gelegen en in deze periode daadwerkelijk een verzoek als bedoeld in artikel 17 van deze regeling ten behoeve van de in het instemmingsbesluit of de vergunning aangekondigde werkzaamheden wordt gegeven.

 

Artikel 15.  

Als het verzoek niet wordt gegeven binnen de periode bedoeld in artikel 14 dan geldt het toepasselijke vergoedingsregime zoals in artikel 6 t/m 10 van deze regeling is opgenomen.

 

HOOFDSTUK 3 BEPALINGEN VAN PROCEDURELE AARD

 

VOOROVERLEG

Artikel 16.  

Burgemeester en wethouders streven naar overeenstemming met de netbeheerder over het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen (een technisch adequate oplossing tegen de maatschappelijk laagste kosten), uitvoering en planning. Burgemeester en wethouders voeren hiertoe vooroverleg met de netbeheerder.

 

Artikel 17.  

Burgemeester en wethouders nemen het besluit tot een schriftelijk verzoek voor het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen, op grond van artikel 10, tweede lid, van de AVOI, zo mogelijk op basis van overeenstemming zoals bereikt in het vooroverleg, als bedoeld in artikel 16.

In het schriftelijk verzoek is een omschrijving van het werk opgenomen met vermelding van het nemen van noodzakelijke maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen.

 

AANVRAAG OM VASTSTELLING NADEELCOMPENSATIE

Artikel 18.  

 • 1.

  De belanghebbende dient bij het indienen van een aanvraag aan te tonen op welke datum een instemmingsbesluit of vergunning is verleend voor het aanleggen van de desbetreffende kabel en/of leiding.

 • 2.

  Indien niet kan worden aangetoond, of aannemelijk kan worden gemaakt, op welke datum een instemmingsbesluit of vergunning is verleend, dan wel op welke datum het liggen is aangevangen, wordt ervan uit gegaan dat de betreffende kabel en/of leiding langer dan vijftien jaar (droge infrastructuur) c.q. dertig jaar (natte infrastructuur) aanwezig is.

 

Artikel 19.  

Belanghebbende dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van vijf jaar, nadat hij een verzoek heeft gekregen tot het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen bij burgemeester en wethouders een aanvraag in om vaststelling van nadeelcompensatie. Het streven is echter om binnen 6 maanden na het verzoek de aanvraag om nadeelcompensatie ingediend en afgehandeld te hebben.

 

Artikel 20.  

De aanvraag bevat, naast de gegevens bedoeld in artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht, ten minste:

 • a.

  een verwijzing naar het verzoek van burgemeester en wethouders aan de netbeheerder tot het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen;

 • b.

  een naar kostensoort gespecificeerde opgave van het schadebedrag aan de hand van het kostenspecificatie model (bijlage 1);

 • c.

  de hoogte van de nadeelcompensatie waarop belanghebbende aanspraak maakt;

 • d.

  het rekeningnummer van de netbeheerder ten behoeve van de betaling.

 

BESLUIT VASTSTELLING NADEELCOMPENSATIE

Artikel 21.  

 • 1.

  Burgemeester en wethouders nemen binnen acht weken na indiening van de aanvraag een besluit:

  • a.

   om de aanvraag buiten behandeling te laten indien dit is ingediend na de termijn genoemd in artikel 19;

  • b.

   om de aanvraag buiten behandeling te laten indien dit naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet of onvoldoende is onderbouwd en nadat de netbeheerder in de gelegenheid is gesteld het verzuim te herstellen binnen een termijn van vier weken nadat het verzuim is kenbaar gemaakt aan de netbeheerder;

  • c.

   om de aanvraag om nadeelcompensatie geheel of gedeeltelijk toe te kennen;

  • d.

   om de aanvraag af te wijzen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen deze termijn eenmalig met acht weken verdagen.

 

BETALING NADEELCOMPENSATIE

Artikel 22.  

 • 1.

  Indien nadeelcompensatie is bepaald op basis van een vaste prijs dient de belanghebbende na gereedkomen van de werkzaamheden een factuur in ter hoogte van het bedrag aan nadeelcompensatie en vindt uitbetaling plaats binnen zestig dagen nadat de factuur is ingediend.

 • 2.

  Indien nadeelcompensatie is bepaald op basis van voor- en nacalculatie dient na vaststelling van de definitieve nadeelcompensatie de belanghebbende een factuur in ter hoogte van het bedrag aan nadeelcompensatie en vindt uitbetaling plaats binnen zestig dagen nadat de factuur is ingediend.

 

HOOFDSTUK 4 KOSTENTECHNISCHE BEPALINGEN

 

ALGEMEEN

Artikel 23.  

De hoogte van de kosten voor het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen wordt vastgesteld op basis van de hierna volgende bepalingen. De kosten worden vastgesteld aan de hand van werkelijke kosten voor het nemen van de maatregelen. De kosten worden onderscheiden in:

 • kosten van ontwerp en begeleiding;

 • kosten van uit- en in bedrijfstellen;

 • kosten van uitvoering;

 • kosten van materiaal.

 

KOSTEN VAN ONTWERP EN BEGELEIDING

Artikel 24.  

Onder kosten van ontwerp en begeleiding worden verstaan de kosten van werkzaamheden voorafgaand aan en tijdens de uitvoering. Het gaat om kosten van:

 • overleg en correspondentie;

 • directievoering en toezicht houden;

 • detailengineering en daaruit voortvloeiende uitvoerende werkzaamheden;

 • verplichtingen vanuit wet- en regelgeving;

 • juridisch vrij maken van tracé;

 • kosten ten behoeve van aanbesteden werk;

 • kosten van benodigde instemmingsbesluiten en leges.

 

KOSTEN VAN UIT- EN IN BEDRIJFSTELLEN

Artikel 25.  

Onder de kosten van het uit- en in bedrijfstellen worden verstaan:

 • kosten van het spannings- of productloos maken van de kabel en/of leiding alsmede de kosten van het weer in bedrijf stellen van de kabel en/of leiding;

 • kosten samenhangend met tijdelijke voorzieningen van operationele aard rechtstreeks verband houdende met het uit- en in bedrijfstellen.

 

UITVOERINGSKOSTEN

Artikel 26.  

Onder uitvoeringskosten worden verstaan:

 • kosten van civieltechnische, bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden;

 • kosten samenhangend met het verwijderen van verlaten kabels en/of leidingen;

 • kosten van constructieve en bijzondere voorzieningen;

 • kosten van tijdelijke voorzieningen van fysieke aard.

 

MATERIAALKOSTEN

Artikel 27.  

Onder materiaalkosten worden verstaan de kosten van bedrijfseigen materialen die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de functie van de kabel en/of leiding en daarvoor noodzakelijke beschermingsconstructies.

 

BUNDELING WERKZAAMHEDEN

Artikel 28.  

Indien sprake is van het bundelen van werkzaamheden van verschillende netbeheerders geeft de belanghebbende burgemeester en wethouders inzicht in de verdeling van het gezamenlijke financiële nadeel.

 

HOOFDSTUK 5 OVERIGE EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 29.  

 • 1.

  Deze regeling is van toepassing op werken en werkzaamheden waarover op het moment van in werking treden nog geen overeenkomsten zijn aangegaan tussen de gemeente en belanghebbende.

 • 2.

  Deze regeling is niet van toepassing op gemeentelijke kabels en/of leidingen.

 • 3.

  Deze regeling is niet van toepassing bij het bouwrijp maken van grond ten behoeve van derden of activiteiten niet behorende tot de taak van de gemeente. De kosten komen in dat geval voor rekening van de gemeente.

 

Artikel 30.  

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

 

Artikel 31.  

De regeling wordt aangehaald als ”Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gennep”.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 2 maart 2021.

Burgemeester en wethouders van Gennep,

De secretaris, Jacqueline Nijland

De burgemeester, Hans Teunissen

Bijlage  

Bijlage 1

Kostenspecificatie

 

Bijlage 2

Schaderegeling voor kabels en/of leidingen (droge infrastructuur) die liggen in openbaar gebied.

Het bedrag van de nadeelcompensatie is dan gelijk aan (een percentage van) de som van de kosten voor ontwerp & begeleiding, materiaalkosten, kosten voor het uit en in bedrijf stellen en de uitvoeringskosten.

 

Bijlage 3

Schaderegeling voor kabels en/of leidingen (natte infrastructuur) die liggen de openbare ruimte.

Het bedrag van de nadeelcompensatie is dan gelijk aan (een percentage van) de som van de kosten voor ontwerp & begeleiding, materiaalkosten, kosten voor het uit en in bedrijf stellen en de uitvoeringskosten.

 

Bijlage 4

Schaderegeling voor kabels en/of leidingen die niet liggen in de openbare ruimte met zakelijke recht, grondeigendom of BP-gedoogplicht.

 

Bijlage 5

Schaderegeling voor kabels en/of leidingen die niet liggen in openbare ruimte zonder zakelijk recht, eigendom of BP-gedoogplicht.